Valstu vai to valdību vadītāju neformāla sanāksme Briselē, 2015. gada 12. februārī - Eiropadomes locekļu paziņojums

Eiropadome
 • 12.02.2015.
 • 21:30
 • Paziņojums un komentāri
 • 56/15
 • Tieslietas
 • Iekšlietas
12.02.2015.

Eiropieši ar dziļām bēdām un spēcīgu vienotību reaģēja uz nesenajiem teroristu uzbrukumiem Parīzē. Šie uzbrukumi bija vērsti pret pamatvērtībām un cilvēktiesībām, kas ir Eiropas Savienības pamatā - pret solidaritāti, brīvību, tostarp vārda brīvību, plurālismu, demokrātiju, toleranci un cilvēka cieņu. Visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viedokļa vai ticības ir tiesības dzīvot nebaidoties. Mēs sargāsim savas kopīgās vērtības un aizstāvēsim visus pret vardarbību, kuras pamatā ir etniska vai reliģiska motivācija un rasisms.

Tas nozīmē arī cīnīties pret mūsu vērtību ienaidniekiem. Mēs vēl aktīvāk vērsīsimies pret terorisma draudiem, pilnībā ievērojot cilvēktiesības un tiesiskumu. Šodien mēs vienojāmies par šādām nostādnēm darba virzībai turpmākajos mēnešos.

1. Garantēt iedzīvotāju drošību

Iedzīvotāju drošība ir akūta nepieciešamība. Mums ir labāk jāīsteno mūsu rīcībā esošie instrumenti un jāturpina tos pilnveidot, lai jo sevišķi atklātu un novērstu ar teroristu darbībām saistītu ceļošanu, jo īpaši ārvalstu kaujinieku teroristu ceļošanu. Mēs aicinām:

 • ES likumdevējus - steidzami pieņemt stingru un efektīvu Eiropas Pasažieru datu reģistru direktīvu ar stabilām datu aizsardzības garantijām;
 • pilnībā izmantot pastāvošo Šengenas sistēmu, lai nostiprinātu un modernizētu ārējo robežu kontroli - mēs vienojamies bez kavēšanās ķerties pie sistemātiskām un koordinētām pārbaudēm attiecībā uz personām, kurām ir tiesības brīvi pārvietoties, izmantojot ar cīņu pret terorismu saistītas datubāzes un uz kopēju riska rādītāju pamata; šajā nolūkā Komisijai vajadzētu ātri izdot operatīvās pamatnostādnes; vajadzības gadījumā mēs, balstoties uz Komisijas priekšlikumu, apsvērsim arī mērķorientētu grozījumu Šengenas Robežu kodeksā, lai paredzētu pastāvīgas pārbaudes;
 • tiesībaizsardzības un tiesu iestādes - palielināt informācijas apmaiņu un operatīvo sadarbību, tostarp ar Eiropola un Eurojust starpniecību;
 • visas kompetentās iestādes - pastiprināt sadarbību cīņā pret šaujamieroču nelikumīgu tirdzniecību, tostarp ātri pielāgojot attiecīgos tiesību aktus;
 • dalībvalstu drošības dienestus - padziļināt sadarbību;
 • dalībvalstis - ātri īstenot pastiprinātos noteikumus, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu, un visas kompetentās iestādes - aktīvāk rīkoties, lai izsekotu finanšu plūsmas un iedarbīgi iesaldētu terorisma finansēšanai izmantotos līdzekļus;
 • ņemot vērā kiberdrošības nozīmi - strauji virzīt uz priekšu darbu attiecībā uz Tīklu un informācijas drošības direktīvas pieņemšanu.

2. Novērst radikalizāciju un aizsargāt vērtības

Radikalizācijas novēršana ir būtisks elements cīņā pret terorismu. Lai vērstos pret šo parādību, instrumenti ir jāapvieno visaptverošā pieejā. Mēs aicinām:

 • veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar valstu konstitūcijām, lai atklātu un dzēstu tādu interneta saturu, ar ko tiek veicināts terorisms vai ekstrēmisms, - tostarp izmantojot plašāku sadarbību ES līmenī starp publiskām iestādēm un privāto sektoru, strādājot arī kopā ar Eiropolu, lai izveidotu spējas ziņošanai par interneta saturu;
 • nodrošināt komunikācijas stratēģijas ar mērķi visā ES veicināt toleranci, nediskrimināciju, pamatbrīvības un solidaritāti, tostarp pastiprinot dialogu starp dažādām ticībām un citām kopienām, kā arī pret teroristu ideoloģiju vērstus vēstījumus, tostarp dodot iespēju izteikties cietušajām personām;
 • īstenot iniciatīvas saistībā ar izglītību, profesionālo apmācību, darba iespējām, sociālo integrāciju un rehabilitāciju tiesu iestāžu kontekstā, lai vērstos pret radikalizāciju veicinošiem faktoriem, tostarp cietumos.

3. Sadarbība ar mūsu starptautiskajiem partneriem

Arī ES ārējām attiecībām jāsniedz ieguldījums cīņā pret terorisma draudiem, kuri pieaug noteiktās ES kaimiņreģionu daļās, jo īpaši Sīrijā un Lībijā. Mums ir:

 • jārisina krīzes un konflikti, jo īpaši dienvidu kaimiņreģionā, stratēģiski pārdomājot mūsu pieeju;
 • jāveido ciešākas attiecības ar trešām valstīm drošības un pretterorisma jautājumos, jo īpaši Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā un Sāhelā, taču arī Rietumbalkānos, tostarp izmantojot jaunus spēju veidošanas projektus (piem., robežkontroles jomā) kopā ar partneriem un mērķtiecīgāku ES palīdzību;
 • vajadzīga pastāvīga un koordinēta starptautiska iesaiste ar ANO un Globālo terorisma apkarošanas forumu, kā arī ar attiecīgām reģionālām iniciatīvām;
 • vajadzīgs dialogs starp kultūrām un civilizācijām, lai kopā veicinātu pamatbrīvības.

Pēdējo nedēļu laikā Padome ir pastiprinājusi darbu cīņā pret terorismu. Eiropas Savienība šo darbu nekavējoties virzīs tālāk, pilnībā iesaistot Augsto pārstāvi, ES terorisma apkarošanas koordinatoru un dalībvalstis. Komisija aprīlī nāks klajā ar priekšlikumu visaptverošai Eiropas drošības programmai. Pirms Eiropadomes jūnija sanāksmes Padome ziņos par šo nostādņu detalizētu īstenošanu.