Eiropadomes ārkārtas sanāksme, 2015. gada 23. aprīlis – paziņojums

Eiropadome
  • 23.04.2015.
  • 22:15
  • Paziņojums un komentāri
  • 204/15
  • Iekšlietas
  • Ārlietas un starptautiskās attiecības
23.04.2015.

1. Situācija Vidusjūrā ir traģēdija. Eiropas Savienība, sadarbojoties ar izcelsmes un tranzīta valstīm, liks lietā visus savus centienus, lai novērstu cilvēku turpmāku bojāeju jūrā un lai pievērstos šīs ārkārtas humanitārās situācijas cēloņiem. Mūsu steidzamākā prioritāte ir novērst to, ka jūrā iet bojā vēl citi cilvēki.

2. Tādēļ mēs esam nolēmuši pastiprināt savu klātbūtni jūrā, apkarot cilvēku tirgotājus, novērst nelikumīgās migrācijas plūsmas un nostiprināt iekšējo solidaritāti un atbildību. Tā kā nestabilitāte Lībijā rada ideālu vidi cilvēku tirgotāju noziedzīgajām darbībām, mēs aktīvi atbalstīsim visus ANO vadītos centienus atjaunot valdības autoritāti Lībijā. Mēs arī pastiprināsim centienus, lai pievērstos konfliktam un nestabilitātei, kas ir galvenie migrācijas veicināšanas faktori, tostarp Sīrijā.

3. Šodien mēs apņemamies:

Stiprināt mūsu klātbūtni jūrā

a) steidzami pastiprināt ES operācijas "Triton" un "Poseidon", 2015. un 2016. gadā vismaz trīskāršojot finanšu resursus šim nolūkam un palielinot līdzekļu skaitu, tādējādi ļaujot palielināt meklēšanas un glābšanas iespējas Frontex pilnvaru ietvaros. Mēs esam gandarīti par dalībvalstu jau dotajiem solījumiem, kas dos iespēju šo mērķi sasniegt tuvākajās nedēļās;

Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām apkarot cilvēku tirgotājus

b) saraut cilvēku tirdzniecības tīklus, saukt vainīgos pie atbildības un konfiscēt viņu līdzekļus, dalībvalstu iestādēm strauji rīkojoties sadarbībā ar Eiropolu, Frontex, Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (EASO) un Eurojust, kā arī izlūkošanas un policijas jomās izvēršot sadarbību ar trešām valstīm;

c) veikt sistemātiskus centienus, lai apzinātu, notvertu un iznīcinātu peldlīdzekļus, pirms tos izmanto cilvēku tirgotāji;

d) vienlaikus Augstā pārstāve tiek aicināta nekavējoties sākt gatavot iespējamu jaunu KDAP operāciju šajā nolūkā;

e) izmantot Eiropolu, lai saskaņā ar valstu konstitūcijām konstatētu un pieprasītu likvidēt interneta saturu, ko cilvēku tirgotāji izmanto, lai pievilinātu migrantus un bēgļus;

Novērst nelikumīgās migrācijas plūsmas

f) cita starpā palielināt atbalstu Tunisijai, Ēģiptei, Sudānai, Mali un Nigērai sauszemes robežu un maršrutu pārraudzīšanā un kontrolē, pamatojoties uz spēkā esošajām KDAP operācijām reģionā, kā arī uz reģionālās sadarbības sistēmām (Rabātas un Hartūmas procesi); visos līmeņos pastiprināt dialogu ar Āfrikas Savienību par visiem šiem jautājumiem;

g) visos līmeņos pastiprināt mūsu politisko sadarbību ar Āfrikas partneriem, lai pievērstos nelegālās migrācijas cēlonim un apkarotu cilvēku kontrabandu un tirdzniecību. ES šos jautājumus izvirzīs saziņā ar Āfrikas Savienību un galvenajām attiecīgajām valstīm, kurām tā ierosinās tuvākajos mēnešos Maltā sarīkot kopīgu samitu;

h) pastiprināt sadarbību ar Turciju, ņemot vērā situāciju Sīrijā un Irākā;

i) svarīgākajās valstīs izvietot Eiropas sadarbības koordinatorus migrācijas jomā, lai vāktu informāciju par migrēšanas plūsmām, saskaņotu darbību ar valstu sadarbības koordinatoriem un tieši sadarbotos ar vietējām iestādēm;

j) strādāt kopā ar reģionālajiem partneriem jūras robežu pārvaldības un meklēšanas un glābšanas operāciju jaudas veidošanā;

k) sākt reģionālās attīstības un aizsardzības programmas Ziemeļāfrikai un Āfrikas ragam;

l) aicināt Komisiju un Augsto pārstāvi mobilizēt visus instrumentus, tostarp izmantojot attīstības sadarbību un īstenojot ES un valstu atpakaļuzņemšanas nolīgumus ar trešām valstīm, lai veicinātu neatļautu ekonomisko migrantu atpakaļuzņemšanu izcelsmes un tranzīta valstīs, cieši sadarbojoties ar Starptautisko Migrācijas organizāciju;

m) ievērojot tiesības uz patvēruma meklēšanu, izveidot jaunu atgriešanās programmu nelegālo migrantu ātrai atgriešanai no priekšposteņa valstīm, šo darbību koordinējot ar Frontex;

Stiprināt iekšējo solidaritāti un atbildību

n) visām iesaistītajām dalībvalstīm ātri un pilnīgi transponēt un efektīvi īstenot kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, tādējādi nodrošinot kopīgus Eiropas standartus saskaņā ar esošajiem tiesību aktiem;

o) palielināt ārkārtas palīdzību priekšposteņa dalībvalstīm un apsvērt iespējas organizēt ārkārtas pārcelšanu starp visām dalībvalstīm pēc brīvprātības principa;

p) izvietot EASO grupas priekšposteņa dalībvalstīs, lai veiktu kopīgu patvēruma pieteikumu apstrādi, tostarp reģistrāciju un pirkstu nospiedumu noņemšanu;

q) izveidot pirmo brīvprātīgo izmēģinājuma projektu attiecībā uz pārvietošanu visā ES, piedāvājot vietas personām, kas ir tiesīgas saņemt aizsardzību;

4. ES iestādes un dalībvalstis nekavējoties sāks strādāt, lai pilnībā īstenotu šīs norādes. Prezidentvalsts un Komisija nākamnedēļ iesniegs ceļvedi, kurā izklāstīs līdz jūnijam veicamo darbu.

5. Eiropadome gaida Komisijas paziņojumu par Eiropas darba programmu migrācijas jomā, lai izveidotu sistēmiskāku un ģeogrāfiski visaptverošāku pieeju migrācijas jautājumiem. Eiropadome turpinās vērīgi sekot situācijai un cieši uzraudzīs šo norāžu īstenošanu. Padome un Komisija jūnijā ziņos Eiropadomei.