Valstu vai to valdību vadītāju neformāla sanāksme, 2015. gada 23. septembris - Paziņojums

Eiropadome
 • 24.09.2015.
 • 01:30
 • Paziņojums un komentāri
 • 673/15
 • Tieslietas
 • Iekšlietas
 • Ārlietas un starptautiskās attiecības
24.09.2015.
Kontaktinformācija presei

Jüri Laas
Preses sekretārs
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Preses sekretāre
+32 22815361
+32 473630723

Šovakar mēs tikāmies, lai risinātu līdz šim nepieredzētu migrācijas un bēgļu krīzi, ar ko saskaramies. Mēs pieņēmām lēmumu par vairākām tūlītējām prioritātēm, un mums bija padziļinātas diskusijas par to, kā panākt ilgtspējīgus ilgtermiņa risinājumus. Mēs visi atzinām, ka nav vienkāršu risinājumu un ka ar šo problēmu varam tikt galā, tikai kopīgi strādājot - solidāri un atbildīgi. Tikmēr mums visiem ir jāievēro, jāpiemēro un jāīsteno mūsu spēkā esošie noteikumi, tostarp Dublinas regula un Šengenas acquis

Mēs lūdzam ES iestādēm un mūsu valdībām ātri strādāt pie Komisijas ierosinātajām prioritārajām darbībām. Mēs vēlamies, lai pirms Eiropadomes oktobra sanāksmes tiktu pieņemti darbības lēmumi par visneatliekamākajiem jautājumiem atbilstoši šādām pamatnostādnēm: 

 • reaģēt uz neatliekamajām bēgļu vajadzībām reģionā, palīdzot Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstajam komisāram bēgļu jautājumos, Pasaules Pārtikas programmai un citām aģentūrām ar vismaz papildu 1 miljardu euro;
 • palīdzēt Libānai, Jordānijai, Turcijai un citām valstīm Sīrijas bēgļu krīzes pārvarēšanā, tostarp ievērojami palielinot ES Reģionālo ieguldījumu fondu reaģēšanai uz krīzi Sīrijā ("Madad fonds");
 • pastiprināt dialogu ar Turciju visos līmeņos, tostarp gaidāmajā Turcijas prezidenta vizītē (5. oktobrī), lai stiprinātu sadarbību migrācijas plūsmu apturēšanā un pārvaldībā;
 • palīdzēt Rietumbalkānu valstīm tikt galā ar bēgļu plūsmām, tostarp izmantojot pirmspievienošanās instrumentus, kā arī nodrošināt, lai tiktu ātri un pamatīgi sagatavota konference par Rietumbalkānu migrācijas ceļu (8. oktobrī);
 • palielināt finansējumu Ārkārtas ieguldījumu fondam stabilitātes nodrošināšanai un nelikumīgas migrācijas un personu pārvietošanas iemeslu novēršanai Āfrikā, izmantojot dalībvalstu papildu ieguldījumus, un nodrošināt optimālu Valetas samita (11. un 12. novembrī) sagatavošanu, lai panāktu pēc iespējas lielāku progresu;
 • risināt dramatisko situāciju pie mūsu ārējām robežām un stiprināt kontroles pie šīm robežām, tostarp ar papildu resursiem Frontex, EASO un Eiropolam un personālu un ekipējumu no dalībvalstīm;
 • apmierināt priekšposteņa dalībvalstu lūgumus pēc iestāžu, aģentūru un citu dalībvalstu palīdzības, lai nodrošinātu migrantu identifikāciju, reģistrāciju un pirkstu nospiedumu ņemšanu ("karstie punkti") un vienlaikus nodrošinātu pārcelšanu un atgriešanas - vēlākais līdz 2015. gada novembrim;
 • palielināt Patvēruma, integrācijas un migrācijas ārkārtas fonda un Iekšējās drošības fonda (Robežas) finansējumu.

Attiecībā uz Sīriju mēs aicinām atjaunot starptautiskos centienus ANO vadībā, lai izbeigtu karu, kas ir izraisījis tik daudz ciešanu un spiedis aptuveni 12 miljonus iedzīvotāju pamest savas mājas; ES apņemas sniegt savu devumu šajā sakarā, kā arī lai Lībijā veidotu nacionālās vienotības valdību. 

Pamatnostādnes, par kurām šodien panākta vienošanās, ir jāpapildina ar dalībvalstu veiktu Kopējās patvēruma sistēmas noteikumu transponēšanu un īstenošanu. Šajā sakarā ir svarīgi radīt nosacījumus, lai visas dalībvalstis pilnībā iesaistītos Dublinas sistēmā. 

Mēs mudinām iestādes, aģentūras un dalībvalstis paātrināt darbu pie visiem migrācijas krīzes aspektiem. Komisija nāks klajā ar priekšlikumiem par ES budžeta izmantošanu, lai atbalstītu šīs pamatnostādnes. Dalībvalstis atbilstoši tiem piedāvās savu ieguldījumu. 

Pie migrācijas problemātikas izskatīšanas mēs atgriezīsimies oktobra Eiropadomē.