Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana
 • 12.10.2015.
 • 13:30
 • Paziņojums presei
 • 721/15
 • Ārlietas un starptautiskās attiecības
 • Drošība un aizsardzība
 1. Nekas neliecina, ka konflikts Sīrijā un Sīrijas iedzīvotāju ciešanas mazinātos. Šādai plaša apjoma traģēdijai, – kurā ir nogalināti 250 000 vīriešu, sieviešu un bērnu, valsts iekšienē pārvietoti 7,6 miljoni cilvēku, vairāk nekā 4 miljoniem iedzīvotāju nācies doties uz kaimiņvalstīm un citām valstīm un kura šobrīd ir kļuvusi par pasaulē lielāko humanitāro katastrofu, – nesenā vēsturē nav līdzīgu. ES, būdama lielākā līdzekļu devēja, ir paudusi vēlēšanos un apņemšanos darīt visu iespējamo, lai mazinātu ietekmi uz civiliedzīvotāju stāvokli. Krīzes intensitātei pieņemoties spēkā, aizvien neatliekamāka kļūst vajadzība rast stabilu risinājumu, kas darītu galu šim konfliktam. Vienīgi Sīrijas vadīts politisks process, kas ved uz mierīgu un iekļaujošu pāreju, balstoties uz Ženēvas 2012. gada 30. jūnija paziņojuma principiem, atjaunos stabilitāti Sīrijā, radīs apstākļus mieram un izlīgumam un izveidos vidi, kas vajadzīga efektīviem terorisma apkarošanas centieniem, un saglabās Sīrijas valsts suverenitāti, neatkarību, vienotību un teritoriālo integritāti. Ilgstošs miers Sīrijā nav iespējams ar pašreizējo vadību un tikmēr, kamēr netiks pievērsta uzmanība visu Sīrijas sabiedrības daļu leģitīmajām sūdzībām un cerībām.

 2. ES mērķis ir izbeigt konfliktu un ļaut Sīrijas tautai mierīgi dzīvot savā valstī. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas ap divām savstarpēji papildinošām un saistītām rīcības jomām – politisko jomu ar mērķi izbeigt pilsoņu karu, vēršoties pret visiem konflikta pamatā esošajiem cēloņiem, un uzsākt ietverošu politiskās pārejas procesu, kas atjaunos mieru valstī, un drošības jomu, pievēršoties cīņai pret "Da'esh" radīto reģionālo un globālo apdraudējumu.

 3. ES atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu ANO vadībā notiekošajiem centieniem un ANO īpašā sūtņa Stafana de Misturas (Staffan de Mistura) darbam minētajā politiskajā jomā. ES uzsver vajadzību paātrināt visas starptautiskās sabiedrības darbu pie politiskās virzības saistībā ar ANO vadīto procesu. ES jau tagad aktīvi sniedz ieguldījumu ANO iniciatīvās un turpinās palielināt savu diplomātisko darbu, atbalstot ANO vadītos centienus, tostarp ANO īpašā sūtņa priekšlikumu Sīrijā esošām darba grupām.

 4. Mēs aicinām visas Sīrijas puses apliecināt skaidru un konkrētu apņemšanos iesaistīties ANO vadītajā procesā un aktīvi piedalīties darba grupās. ES uzsver, ka mērenajai politiskajai opozīcijai un ar to saistītajām bruņotajām grupām ir steidzami jāvienojas par kopīgu pieeju, lai Sīrijas iedzīvotājiem piedāvātu alternatīvu. Minētajiem centieniem jābūt ietverošiem, iesaistot arī sievietes un pilsonisko sabiedrību. ES turpinās atbalstīt mēreno opozīciju, tostarp Sīrijas Nacionālo koalīciju, un atgādina, ka tā ir būtisks faktors cīņā pret ekstrēmismu un ka tai ir jāpiešķir izšķiroša nozīme politiskās pārejas posmā.

 5. ES arī turpmāk aktīvi un efektīvi liks lietā visu savu politisko ietekmi, atbalstot ANO vadītos starptautiskos centienus, lai rastu konfliktam politisku risinājumu, un aicina arī reģionālos un starptautiskos partnerus rīkoties tāpat. Mēs mudinām visus dalībniekus, kam ir ietekme uz pusēm, tostarp uz Sīrijas režīmu, izmantot šo ietekmi, lai veicinātu konstruktīvu lomu procesā, kas virza uz politisko pāreju un vardarbības cikla pārtraukšanu. ES jau iepriekš aktīvi iesaistīsies sadarbībā ar tādiem nozīmīgākajiem reģionālajiem dalībniekiem kā Saūda Arābija, Turcija, Irāna, Irāka un starptautiskie partneri ANO sistēmā, lai izveidotu apstākļus mierīgai un ietverošai pārejai. Saistībā ar minēto Padome atgādina savu lēmumu uzdot Augstajai pārstāvei un priekšsēdētāja vietniecei izskatīt veidus, kā ES varētu aktīvi veicināt konstruktīvāku reģionālo sadarbību.

 6. Civiliedzīvotāju aizsardzībai Sīrijā ir jābūt starptautiskās sabiedrības prioritātei. ES nosoda pārmērīgos, nesamērīgos un neselektīvos uzbrukumus, ko Sīrijas režīms joprojām turpina vērst pret savu tautu. Vislielāko atbildību par 250 000 konfliktā bojā gājušajām un miljoniem pārvietotajām personām nes Asada (Assad) režīms. ES atgādina, ka starptautiskās humanitārās tiesības attiecas uz visām iesaistītajām pusēm un ka cilvēktiesības ir jāievēro pilnībā. Tālab mēs aicinām visas puses pārtraukt visu veidu neselektīvās apšaudes un civiliedzīvotāju teritoriju un objektu, piemēram, slimnīcu un skolu, bombardēšanu un jo īpaši aicinām Sīrijas režīmu pārtraukt visus gaisa uzlidojumus, tostarp tvertņveida bumbu izmantošanu, saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 2139 un ķīmisko ieroču izmantošanu saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 2209. Režīma sistemātiskie uzbrukumi civiliedzīvotājiem ir izraisījuši cilvēku masveida pārvietošanos un veicinājuši vervēšanu teroristu grupās un šādu grupu uzplaukumu Sīrijā. Tam steidzami jāpievērš uzmanība un jārīkojas.

  ES pastiprinās centienus ANO DP Rezolūciju 2139, 2165 un 2191 īstenošanā, lai sniegtu palīdzību, kas sniedzas pāri robežām un frontes līnijām, ar mērķi palīdzēt tiem Sīrijas iedzīvotājiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams.

 7. ES stingri nosoda neselektīvos uzbrukumus, nežēlības, slepkavības, ar konfliktu saistīto seksuālo vardarbību, cilvēktiesību pārkāpumus un smagos starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, ko veic "Da'esh" un citas teroristu grupas pret visiem civiliedzīvotājiem, tostarp pret kristiešiem un citām reliģiskām un etniskām grupām. ES atbalsta starptautiskos centienus un iniciatīvas, lai risinātu šos jautājumus. ES nosoda "Da'esh" par to, ka tā apzināti iznīcina Sīrijas un Irākas kultūras mantojumu, kas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir kara noziegums.

 8. Tos, kuri ir atbildīgi par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci Sīrijā, ir jāsauc pie atbildības. ES pauž visdziļākās bažas par Neatkarīgās starptautiskās izmeklēšanas komisijas Sīrijas jautājumā konstatējumiem. Lielas bažas rada arī tie apgalvojumi par spīdzināšanu un nāves sodu izpildi, kuri ir balstīti uz Caesar ziņojumā dotajiem pierādījumiem. ES atkārtoti pauž aicinājumu ANO Drošības padomei jautājumu par situāciju Sīrijā nodot izskatīšanai Starptautiskajā Krimināltiesā.

 9. ES atbalsta globālās koalīcijas centienus cīņā pret "Da’esh" Sīrijā un Irākā. Savas politikas un darbību dēļ Asada režīms nevar būt partneris cīņā pret "Dae'sh". Rīcība, kas vērsta pret "Da’esh", ir cieši jāsaskaņo starp visiem partneriem un skaidri jāmērķē uz "Da’esh", "Jabhat al-Nusra" un citiem ANO sarakstā iekļautajiem teroristu grupējumiem.

 10. Nopietnas bažas izraisa nesenie Krievijas militārie uzbrukumi, kas ir vērsti plašāk – ne tikai pret "Dae'sh" un citiem ANO sarakstā iekļautajiem teroristu grupējumiem, kā arī pret mēreno opozīciju, un tie ir nekavējoties jāpārtrauc. Tāpat ir jāpārtrauc valsts gaisa telpas pārkāpumi, ko Krievija veikusi kaimiņvalstīs.

  Šī militārā eskalācija draud paildzināt konfliktu, kaitēt politiskajām norisēm, pasliktināt humanitāro situāciju un pastiprināt radikalizāciju. Mūsu mērķim vajadzētu būt mazināt konfliktu. ES aicina Krieviju savus centienus vērst uz kopīgu mērķi – rast politisku konflikta risinājumu. Šajā sakarā tā mudina Krieviju pieprasīt Sīrijas režīmam panākt vardarbības samazinājumu un īstenot uzticības veicināšanas pasākumus saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas 2139 noteikumiem.

 11. ES pastiprinās humānās diplomātijas centienus un meklēs veidus, kā uzlabot piekļuvi un aizsardzību, kā arī veicināt humanitāros principus un vietējo vienprātību par palīdzības sniegšanas pamatnostādnēm.

 12. ES ir būtiski palielinājusi finansiālos centienus, lai atbalstītu tos, kas ir pametuši konflikta zonu, gan Sīrijā, gan ārpus tās, uzņemoties jaunas humānās palīdzības saistības un apņemoties strādāt ilgtermiņā, sekmējot bēgļu izturētspēju kaimiņvalstīs. ES un tās dalībvalstis jau ir piešķīrušas EUR 4 miljardus ārkārtas un atjaunošanas palīdzības sniegšanai tām personām, ko skāris konflikts Sīrijā, un bēgļiem un uzņēmējām kopienām kaimiņvalstīs. ES un tās dalībvalstis turpinās sniegt humāno palīdzību ar ANO, Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas un starptautisku nevalstisku organizāciju starpniecību. Vienlaikus ES palielinās ilgāka termiņa attīstības un stabilizācijas palīdzību šiem un citiem partneriem, tostarp, izmantojot ES Reģionālo trasta fondu, kurš nesen izveidots, reaģējot uz Sīrijas krīzi ("Madad" fonds) un kurā tagad ir vairāk nekā EUR 500 miljoni ES finansējuma, kas jāsamēro ar ES dalībvalstu un citu valstu centieniem. ES aicina citas valstis saglabāt un palielināt savas iemaksas, palīdzot risināt Sīrijas krīzi. Padome īpaši vienojās par nepieciešamību padziļināt sadarbību un partnerattiecības ar Libānu, Jordāniju un Turciju, lai bēgļiem un to uzņēmējām kopienām nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi patvērumam, izglītībai, veselības aizsardzībai un iztikas līdzekļiem, izmantojot ES papildu atbalstu.