ES valstu vai to valdību vadītāju sanāksme ar Turciju, 29.11.2015. - ES un Turcijas paziņojums

Starptautisks samits
 • 29.11.2015.
 • 20:30
 • Brisele
 • Paziņojums un komentāri
 • 870/15
 • Iekšlietas
 • Ārlietas un starptautiskās attiecības
 • Paplašināšanās
29.11.2015.
Kontaktinformācija presei

Jüri Laas
Preses sekretārs
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Preses sekretāre
+32 22815361
+32 473630723

 1. Šodien Eiropas Savienības līderi Briselē tikās ar saviem kolēģiem no Turcijas. Turcija ir kandidātvalsts kopš 1999. gada, un kopš 2005. gada tā risina sarunas par pievienošanos.

 2. Turcija un ES apsprieda to, cik svarīgi ir pārvarēt turpmākās kopīgās grūtības. Saskaņā ar Eiropadomes 15. oktobra secinājumiem tās vienojās, ka pievienošanās procesam ir jāpiešķir jauns impulss. Tās ir apņēmušās izvērst esošās saites un solidaritāti un pieņemt uz rezultātiem orientētu rīcību, lai sagatavotu savu kopīgo nākotni. Tās ir apņēmības pilnas saskaņoti stāties pretim esošajiem riskiem un apdraudējumiem un kopīgi pārvarēt tos, lai stiprinātu Eiropas projektu. Atgādinot par galīgo deklarāciju, ko pieņēma G20 pēdējā sanāksmē Antaljā, kā arī par ANO DP Rezolūciju 2249, Turcija un ES vēlreiz apliecina, ka cīņa pret terorismu joprojām ir prioritāte.

 3. Šajā nolūkā tās vienojās, ka ir nepieciešams strukturēts un biežāks augsta līmeņa dialogs, lai apzinātu Turcijas un ES attiecību milzīgo potenciālu, kas vēl nav pilnībā realizēts. Šajā sakarā abas puses vienojās divreiz gadā rīkot regulārus samitus atbilstošā formātā. Regulāri samiti nodrošinās platformu, lai izvērtētu Turcijas un ES attiecību attīstību un apspriestu starptautiskus jautājumus. Ņemot vērā nopietnās drošības problēmas, jo īpaši terorisma draudu pieaugumu visās tā formās un izpausmēs, būtu jāstiprina regulāras diskusijas un sadarbība ārpolitikas un drošības politikas jomā, tostarp terorisma apkarošanā. Šajā sakarībā abas puses vienojās rīkot visaptverošas regulāras politiskā dialoga sanāksmes ministru / Augstā pārstāvja / komisāru līmenī. Tās notiks papildus regulārajām Asociācijas padomes sanāksmēm. Būtu jāorganizē arī augsta līmeņa dialogi par svarīgākajiem tematiskajiem jautājumiem.

 4. Abas puses atzinīgi novērtēja paziņojumu par to, ka 2015. gada 14. decembrī tiks rīkota starpvaldību konference, lai atvērtu 17. sadaļu. Turklāt tās pieņēma zināšanai Eiropas Komisijas apņemšanos 2016. gada pirmajā ceturksnī pabeigt sagatavošanas darbu, lai, neskarot dalībvalstu nostājas, atvērtu vairākas sadaļas. Pēc tam varētu sākt sagatavošanas darbu arī ar citām sadaļām.

 5. ES atzinīgi novērtēja Turcijas apņemšanos paātrināt vīzu ceļveža kritēriju izpildi attiecībā uz visām iesaistītajām dalībvalstīm. Līdz 2016. gada marta sākumam Eiropas Komisija iesniegs otro progresa ziņojumu par to, kā Turcija īsteno vīzu režīma liberalizācijas ceļvedi. Abas puses piekrīt, ka ES un Turcijas atpakaļuzņemšanas nolīgums kļūs pilnībā piemērojams no 2016. gada jūnija, lai Komisija 2016. gada rudenī varētu iesniegt trešo progresa ziņojumu ar nodomu pabeigt vīzu režīma liberalizācijas procesu, t. i., laikā līdz 2016. gada oktobrim atcelt vīzu prasības Turcijas pilsoņiem Šengenas zonā, tiklīdz būs izpildītas ceļveža prasības.

 6. ES sniegs tūlītēju un pastāvīgu humāno palīdzību Turcijā. Tā arī ievērojami paplašinās vispārējo finansiālo atbalstu. Komisija ir izveidojusi Turcijai paredzētu bēgļu mehānismu, lai koordinētu un racionalizētu finansētās darbības ar mērķi sniegt efektīvu un papildinošu atbalstu sīriešiem, kuriem ir pagaidu aizsardzības statuss, un viņu uzņēmējkopienām Turcijā. ES ir apņēmusies nodrošināt sākotnēju papildresursu summu EUR 3 miljardu apmērā. Vajadzību pēc šā finansējuma un tā veidu pārskatīs, ņemot vērā situācijas attīstību. Tā kā Turcija ir uzņēmusi vairāk nekā 2,2 miljonus sīriešu un izdevusi 8 miljardus ASV dolāru, ES uzsvēra to, cik svarīgi ir Turcijas un ES sadarbības ietvaros dalīties slogā. Šai sakarā tās uzsvēra dalībvalstu un esošo ES pārmitināšanas mehānismu un programmu ieguldījumu.

 7. Turcija un ES ir nolēmušas aktivizēt kopīgo rīcības plānu, par kuru ir panākta vienošanās 2015. gada 15. oktobrī, līdz šim ad referenda, lai pastiprinātu gan sadarbību to sīriešu atbalstam, kuriem ir pagaidu aizsardzības statuss, gan sadarbību migrācijas pārvaldībā, lai vērstos pret krīzi, ko radījusi situācija Sīrijā. Rezultāti jo īpaši ir jāgūst neatbilstīgu migrantu pieplūduma apturēšanā. ES un Turcija vienojās īstenot kopīgo rīcības plānu, kas ieviesīs kārtību migrācijas plūsmās un palīdzēs apturēt neatbilstīgu migrāciju. Tādēļ abas puses - kā vienojušās un tūlītēji - pastiprinās savu aktīvo sadarbību attiecībā uz migrantiem, kuriem nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība, novēršot viņu došanos uz Turciju un ES un nodrošinot ieviesto divpusējo atpakaļuzņemšanas noteikumu piemērošanu un tādu migrantu ātru atgriešanu izcelsmes valstīs, kuriem nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Tāpat tās atzinīgi novērtēja Turcijas ieceri tūlīt pieņemt pasākumus, lai turpinātu uzlabot sociālekonomiskos apstākļus sīriešiem ar pagaidu aizsardzības statusu. Abas puses uzsvēra kopīgo apņemšanos izlēmīgi un ātri rīkoties, lai pastiprinātu cīņu pret noziedzīgiem kontrabandas tīkliem.

 8. Kā noteikts 2014. gada decembra Eiropadomes secinājumos par paplašināšanos, Turcija un ES strādā pie augsta līmeņa ekonomiskā dialoga mehānisma izveides, kas palīdzēs vēl vairāk uzlabot ekonomiskās attiecības un radīt uzņēmējdarbības platformu, lai pulcētu kopā uzņēmējdarbības aprindas. Tās vienojās mehānisma darbību sākt 2016. gada pirmajā ceturksnī.

 9. Tās atzinīgi novērtēja augsta līmeņa dialoga un stratēģiskās sadarbības izveidi enerģētikas jomā, ko 2015. gada 16. martā uzsāka Ankarā. Regulāra informācijas apmaiņa enerģētikas sadarbības jomā pasaules un reģiona līmenī nāk par labu abām pusēm. Tās vienojās 2016. gada pirmajā ceturksnī rīkot otro šāda veida sanāksmi.

 10. Tās pieņēma zināšanai, ka ir sākti sagatavošanas pasākumi, lai pastiprinātu muitas savienību. Pēc tam, kad abas puses būs pabeigušas šo sagatavošanas darbu, oficiālas sarunas varētu sākt, tuvojoties 2016. gada beigām.

 11. Visi šie elementi būs jāvirza uz priekšu vienlaikus un stingri jāpārrauga. Turcija un ES ir apņēmības pilnas kopā virzīt savas faktiskās darba programmas plašo elementu klāstu, lai nodrošinātu, ka šis jaunais impulss dod konkrētus rezultātus.