Eiropadomes sanāksme, 2016. gada 18. un 19. februāris – secinājumi par migrāciju

Eiropadome
  • 19.02.2016.
  • 5:30
  • Brisele
  • Paziņojums presei
  • 72/16
  • Tieslietas
  • Iekšlietas
19.02.2016.
Kontaktinformācija presei

Jüri Laas
Preses sekretārs
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Preses sekretāre
+32 22815361
+32 473630723

II. MIGRĀCIJA

4. Reaģējot uz migrācijas krīzi, ar ko saskaras ES, mērķim ir jābūt ātri apturēt plūsmas, aizsargāt mūsu ārējās robežas, samazināt nelikumīgo migrāciju un nosargāt Šengenas zonas integritāti. Īstenojot šo visaptverošo pieeju, Eiropadome, pamatojoties uz detalizētiem prezidentvalsts un Komisijas ziņojumiem, izvērtēja to, kā tiek īstenotas nostādnes, par kurām tika panākta vienošanās decembrī.

5. Eiropadome ir gandarīta par NATO lēmumu palīdzēt veikt izlūkošanu, uzraudzību un novērošanu attiecībā uz Egejas jūras nelikumīgu šķērsošanu un aicina visas NATO dalībvalstis aktīvi atbalstīt šo pasākumu. ES, jo īpaši FRONTEX, būtu cieši jāsadarbojas ar NATO.
 
6. Prioritāte joprojām ir ES un Turcijas rīcības plāna pilnīga un ātra īstenošana, lai apturētu migrācijas plūsmas un cīnītos pret cilvēku tirgotāju un kontrabandistu tīkliem. Turcija ir spērusi soļus, lai īstenotu rīcības plānu, jo īpaši attiecībā uz Sīrijas bēgļu piekļuvi Turcijas darba tirgum un datu apmaiņu ar ES. Tomēr migrantu plūsmas, kas no Turcijas ierodas Grieķijā, joprojām ir pārlieku lielas. Ir jāpanāk, lai būtiski un ilgtspējīgi samazinātos nelikumīgas ieceļošanas gadījumu skaits no Turcijas Eiropas Savienībā. Tādēļ ir nepieciešami turpmāki apņēmīgi centieni arī no Turcijas puses, lai nodrošinātu rīcības plāna efektīvu īstenošanu. Eiropadome pauž gandarījumu par vienošanos, kas panākta par Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā, un aicina Komisiju un dalībvalstis ātri īstenot prioritāros projektus. Tā arī atzinīgi vērtē progresu, kas gūts, gatavojot ticamu brīvprātīgu humanitāras uzņemšanas programmu ar Turciju.

7. Turklāt -

a) attiecībās ar attiecīgām trešām valstīm ir vajadzīgs pilnīgs ES un dalībvalstu atbalsts visaptverošajām un īpaši pielāgotajām stimulu paketēm, kuras šobrīd tiek izstrādātas konkrētām valstīm, lai nodrošinātu efektīvu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu. Eiropadome arī aicina Komisiju, Augsto pārstāvi un dalībvalstis pārraudzīt visus faktorus, kas var izraisīt migrācijas plūsmas, un pievērsties tiem;

b) būtu jāturpina un jāpastiprina īstenošana un operatīvi turpmāki pasākumi pēc Valletas samita, jo īpaši apstiprinātais 16 prioritāro darbību saraksts;

c) būtu jāturpina sniegt humāno palīdzību Sīrijas bēgļiem un tās kaimiņvalstīm. Tā ir steidzami īstenojama globāla atbildība. Šajā sakarā Eiropadome atzinīgi vērtē rezultātus, kas gūti 4. februārī Londonā notikušajā konferencē par atbalstu Sīrijai un reģionam, un aicina Komisiju, dalībvalstis un visas citas ieguldījuma devējas valstis ātri īstenot savas apņemšanās;
 
d) pastāvīgās un ilgstošās neatbilstīgu migrantu plūsmas Rietumbalkānu maršrutā joprojām raisa nopietnas bažas, kuru novēršanai ir jāveic turpmāka saskaņota rīcība un jāizbeidz "caurlaišanas" pieeja un nesaskaņoti pasākumi maršrutā, ņemot vērā humanitārās sekas skartajām dalībvalstīm. Ir svarīgi arī saglabāt modrību saistībā ar iespējamu notikumu attīstību citos maršrutos, lai varētu ātri un saskaņoti rīkoties;

e) Padome 2016. gada 12. februārī pieņēma ieteikumu. Ir svarīgi saskaņotā veidā atjaunot Šengenas zonas normālu darbību, sniedzot pilnīgu atbalstu dalībvalstīm, kas saskaras ar sarežģītiem apstākļiem. Mums jāatjauno situācija, kurā visas Šengenas zonas dalībvalstis pilnībā piemēro Šengenas Robežu kodeksu un pie ārējām robežām atsaka ieceļošanu tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kas neatbilst ieceļošanas nosacījumiem vai kas nav iesnieguši patvēruma pieteikumu, lai gan viņiem ir bijusi iespēja to izdarīt; vienlaikus jāņem vērā jūras robežu specifika, tostarp īstenojot ES un Turcijas programmu;

f) ar ES palīdzību pakāpeniski uzlabojas karsto punktu izveide un darbība attiecībā uz identifikāciju, reģistrāciju, pirkstu nospiedumu ņemšanu un personu un ceļošanas dokumentu drošības pārbaudi; tomēr vēl ir daudz darāmā, jo īpaši, lai karstos punktus padarītu pilnībā funkcionējošus, lai nodrošinātu, ka visi ieceļošanas gadījumi tiek simtprocentīgi identificēti un reģistrēti (tostarp veicot sistemātiskas drošības pārbaudes Eiropas datubāzēs, jo īpaši Šengenas Informācijas sistēmā, kā prasīts ES tiesību aktos), lai pilnībā īstenotu pārcelšanas procesu, lai apturētu neatbilstīgu migrantu un patvēruma meklētāju sekundārās plūsmas un lai nodrošinātu ietilpīgos uzņemšanas objektus, kas ir vajadzīgi, lai izmitinātu migrantus cilvēka cienīgos apstākļos, kamēr tiek noskaidrota viņu situācija. Patvēruma meklētājiem nav tiesību izvēlēties dalībvalsti, kurā meklēt patvērumu;
 
g) migrantu humanitārā situācija Rietumbalkānu maršrutā prasa tūlītēju rīcību, izmantojot visus pieejamos ES un valstu līdzekļus, lai šo situāciju atvieglotu. Šajā nolūkā Eiropadome uzskata, ka tagad ir jāizveido spējas, lai, pamatojoties uz ES Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta pieredzi, ES sadarbībā ar tādām organizācijām kā UNHCR iekšēji varētu sniegt humāno palīdzību nolūkā atbalstīt valstis, kuras saskaras ar lielu bēgļu un migrantu skaitu. Eiropadome atzinīgi vērtē Komisijas ieceri pēc iespējas drīz nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem;

h) būtu ātri jāīsteno visi elementi, par kuriem panākta vienošanās pagājušā gada decembrī, tostarp lēmumi par pārcelšanu un pasākumi atgriešanas un atpakaļuzņemšanas nodrošināšanai. Kas attiecas uz priekšlikumu par Eiropas robežu un krasta apsardzi, būtu jāpaātrina darbs, lai Nīderlandes prezidentūras laikā panāktu politisku vienošanos un lai jaunā sistēma varētu pēc iespējas drīz sākt darboties;

i) Eiropadome aicina Eiropas Investīciju banku, sadarbojoties ar Komisiju, ātri izstrādāt idejas par to, kā tā varētu sniegt savu ieguldījumu ES atbildes pasākumos.

8. Visaptverošā stratēģija, par kuru vienošanās tika panākta decembrī, dos rezultātus tikai tad, ja visi tās elementi tiks īstenoti kopīgi un ja iestādes un dalībvalstis darbosies kopā un pilnīgi saskaņoti. Vienlaikus ir jāvirzās uz ES esošā regulējuma reformēšanu, lai nodrošinātu humānu un efektīvu patvēruma politiku. Šajā nolūkā pēc šīsdienas padziļinātajām diskusijām tiks pastiprināti sagatavošanās darbi, lai nākamajā Eiropadomes sanāksmē varētu risināt visaptverošas debates, kurās, pamatojoties uz precīzāku novērtējumu, jānosaka turpmākas nostādnes un jāizdara izvēle.