ES valstu vai to valdību vadītāju paziņojums

Starptautisks samits
  • 08.03.2016.
  • 04:50
  • Brisele
  • Paziņojums un komentāri
  • 111/16
  • Tieslietas
  • Iekšlietas
  • Ārlietas un starptautiskās attiecības
08.03.2016.
Kontaktinformācija presei

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543

Jüri Laas
Preses sekretārs
+32 22815523
+32 470957561

1. Pēc tikšanās ar premjerministru Davutolu (Davutoğlu) ES valstu vai to valdību vadītāji pievērsās situācijai migrācijas jomā, jo īpaši saistībā ar Rietumbalkānu maršrutu. Viņi pauda gandarījumu par diskusijām, kas ar Turcijas premjerministru notikušas par ES un Turcijas attiecībām, un par panākumiem, kas ir gūti, īstenojot Kopīgo rīcības plānu. Turcija apstiprināja tās apņemšanos īstenot divpusējo Grieķijas un Turcijas atpakaļuzņemšanas nolīgumu, lai akceptētu visu to no Turcijas uz Grieķiju ceļojošo migrantu ātru atgriešanu, kuriem nav vajadzīga starptautiskā aizsardzība, un uzņemt atpakaļ visus neatbilstīgos migrantus, kas aizturēti Turcijas ūdeņos.

Valstu vai to valdību vadītāji vienojās, ka ir vajadzīgi drosmīgi pasākumi, lai slēgtu cilvēku kontrabandas maršrutus, sagrautu kontrabandistu darbības modeli, aizsargātu mūsu ārējas robežas un izbeigtu migrācijas krīzi Eiropā. Mums ir jāsarauj saikne, kas pastāv starp iekāpšanu laivā un iespēju apmesties Eiropā.

Šā iemesla dēļ viņi uzsvēra to, cik svarīga ir Egejas jūrā izvērstā NATO darbība, kam šodien sākās operatīvā fāze. Tie aicināja visas NATO dalības valstis aktīvi atbalstīt šo darbību. Viņi pauda patiesu gandarījumu par papildu priekšlikumiem, ar ko šodien nākusi klajā Turcija, lai risinātu migrācijas problēmu. Viņi vienojās strādāt pie šajos priekšlikumos iekļautajiem principiem:

• atgriezt visus jaunos no Turcijas uz Grieķijas salām ceļojošos migrantus, Eiropas Savienībai pārņemot izmaksas;
• par katru sīrieti, ko Turcija uzņēmusi atpakaļ no Grieķijas salām, no Turcijas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm atbilstoši esošajām saistībām pārmitināt citu sīrieti;
• paātrināt vīzu liberalizācijas ceļveža īstenošanu ar visām dalībvalstīm, lai vēlākais līdz 2016. gada jūnija beigām atceltu vīzu režīmu Turcijas pilsoņiem;
• paātrināt sākotnēji piešķirto 3 miljardu euro izmaksu, lai pirms marta beigām nodrošinātu pirmā projektu kopuma finansēšanu, un pieņemt lēmumu par papildu finansējumu Bēgļu atbalsta mehānismam sīriešiem;
• gatavoties lēmumam par to, lai pēc iespējas drīz atvērtu jaunas sadaļas pievienošanās sarunās, par pamatu ņemot Eiropadomes 2015. gada oktobra secinājumus;
• sadarboties ar Turciju visos kopīgos centienos uzlabot humanitāros apstākļus Sīrijas iekšienē, kas dotu iespēju vietējiem iedzīvotājiem un bēgļiem dzīvot teritorijās, kas būs drošākas.

Eiropadomes priekšsēdētājs šos priekšlikumus virzīs uz priekšu un detalizēti vienosies par konkrētiem aspektiem ar Turcijas pusi pirms Eiropadomes marta sanāksmes. Šajā darbā tiks respektētas Eiropas un starptautiskās tiesības.

ES valstu vai to valdību vadītāji ar Turcijas premjerministru apsprieda arī plašsaziņas līdzekļu situāciju Turcijā.

2. Valstu vai to valdību vadītāji turklāt atgādināja, ka Eiropadome 18. un 19. februāra sanāksmē nolēma atgriezties pie situācijas, kurā visas Šengenas zonas dalībvalstis pilnībā piemēro Šengenas Robežu kodeksu, vienlaikus ņemot vērā jūras robežu specifiku, un izbeigt caurlaišanas pieeju. Neatbilstīgām migrantu plūsmām Rietumbalkānu maršrutā tagad ir pienācis gals.

3. Lai tas būtu ilgtspējīgi, ir vajadzīga rīcība šādos virzienos:

a) šajā grūtajā brīdī ES būt kopā ar Grieķiju un darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai palīdzētu pārvaldīt situāciju, kas radusies šo norišu rezultātā. Tā ir kolektīva ES atbildība, kam nepieciešams ātri un efektīvi mobilizēt visus pieejamos ES līdzekļus un resursus un dalībvalstu ieguldījumu;

b) nekavējoties un efektīvi rīkoties saistībā ar ļoti sarežģīto humanitāro situāciju, kas strauji izvēršas uz vietas. Komisija - cieši sadarbojoties ar Grieķiju, citām dalībvalstīm un nevalstiskajām organizācijām - steidzami sniegs ārkārtas atbalstu, pamatojoties uz Komisijas un Grieķijas veikto vajadzību novērtējumu un ārkārtas situāciju un reaģēšanas plānu. Šādā kontekstā valstu vai to valdību vadītāji pauž gandarījumu par Komisijas priekšlikumu par ārkārtas atbalsta sniegšanu Eiropas Savienībā un aicina Padomi līdz Eiropadomes marta sanāksmei to pieņemt, tādējādi paplašinot izmantojamo finanšu instrumentu klāstu; viņi aicina budžeta lēmējinstitūciju veikt visus nepieciešamos pēcpasākumus;

c) sniegt turpmāku palīdzību Grieķijai ārējo robežu, tostarp robežu ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un Albāniju, pārvaldībā, un panākt, lai karstie punkti darbotos pienācīgi, 100 % apmērā veicot identifikāciju, reģistrāciju un drošības pārbaudes, un lai tiktu nodrošinātas pietiekamas uzņemšanas spējas. Frontex, cik drīz vien iespējams, izsludinās papildu aicinājumu pēc pieaicinātiem valstu darbiniekiem, un visām dalībvalstīm būtu ne vēlāk kā līdz 1. aprīlim pilnībā jāatsaucas. Eiropols ātri nosūtīs pieaicinātos darbiniekus uz visiem karstajiem punktiem, lai pastiprinātu drošības pārbaudes un atbalstītu Grieķijas iestādes cīņā pret kontrabandistiem;

d) palīdzēt Grieķijai nodrošināt, lai, pamatojoties uz Grieķijas un Turcijas atpakaļuzņemšanas nolīgumu un - pēc 1. jūnija - ES un Turcijas atpakaļuzņemšanas nolīgumu, visaptveroši, plašā mērogā un paātrinātā kārtībā Turcijā tiktu atgriezti visi neatbilstīgie migranti, kuriem nav vajadzīga starptautiskā aizsardzība;

e) būtiski paātrināt pārcelšanas īstenošanu, lai atvieglotu smago slogu, kas šobrīd gulst uz Grieķiju. EASO izsludinās turpmāku aicinājumu pēc valstu ekspertiem, lai atbalstītu Grieķijas patvēruma sistēmu, un visām dalībvalstīm būtu jāatsaucas ātri un pilnīgi. Dalībvalstis tiek arī aicinātas steidzami nodrošināt vairāk pārcelšanas vietu. Komisija reizi mēnesī ziņos Padomei par pārcelšanas saistību īstenošanu;

f) turpināt cieši sadarboties ar trešām valstīm Rietumbalkānos un sniegt visu nepieciešamo palīdzību;

g) īstenot pastāvošās pārmitināšanas saistības un turpināt darbu pie uzticamas brīvprātīgas humanitāras uzņemšanas programmas ar Turciju;

h) nekavējoties veikt visus vajadzīgos pasākumus attiecībā uz jaunu maršrutu parādīšanos un pastiprināt cīņu pret kontrabandistiem;

i) prioritārā kārtā virzīt uz priekšu visus elementus Komisijas ceļvedī "Atpakaļceļš uz Šengenu", lai pirms gada beigām izbeigtu pagaidu iekšējās robežkontroles un atjaunotu Šengenas zonas normālu darbību.

Šis dokuments nenosaka nekādas jaunas saistības dalībvalstīm attiecībā uz pārcelšanu un pārmitināšanu.

4. Šie ir steidzami pasākumi, kas jāīsteno, ņemot vērā aktuālo situāciju uz vietas, un tie būtu pastāvīgi jāpārskata. Marta sanāksmē Eiropadome atgriezīsies pie migrācijas dosjē visos tā aspektos, lai vēl vairāk konsolidētu mūsu visaptverošās migrācijas stratēģijas kopīgu īstenošanu visā Eiropā.