ES un Turcijas paziņojums, 2016. gada 18. marts

  • 18.03.2016.
  • Paziņojums presei
  • 144/16
  • Ārlietas un starptautiskās attiecības
18.03.2016.
Kontaktinformācija presei

Preben Aamann
Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersona
+32 22815150
+32 476850543

Šodien Eiropadomes locekļi tikās ar saviem kolēģiem no Turcijas. Kopš 2015. gada novembra šī bija trešā sanāksme, kas veltīta Turcijas un ES attiecību padziļināšanai un migrācijas krīzes risināšanai.

Eiropadomes locekļi pauda visdziļāko līdzjūtību Turcijas tautai pēc svētdien sarīkotā sprādziena Ankarā. Viņi stingri nosodīja šo šaušalīgo aktu un atkārtoti apliecināja nerimstošu atbalstu cīņai pret terorismu visās tā izpausmēs.

Turcija un Eiropas Savienība atkārtoti apliecināja apņemšanos īstenot 2015. gada 29. novembrī aktivizēto kopīgo rīcības plānu. Daudz kas jau ir panākts, tostarp Turcija ir atvērusi darba tirgu sīriešiem, kuriem ir pagaidu aizsardzības statuss, ir ieviestas jaunas vīzu prasības sīriešiem un personām ar citu valstspiederību, Turcijas krasta apsardze un policija ir pastiprinājušas drošības centienus un ir uzlabota informācijas apmaiņa. Turklāt Eiropas Savienība ir sākusi konkrētiem projektiem izmaksāt Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijā paredzētos EUR 3 miljardus, un ir virzījies uz priekšu darbs ar vīzu režīma liberalizāciju un darbs pievienošanās sarunās, tostarp pagājušā gada decembrī tika atvērta 17. sarunu sadaļa. 2016. gada 7. martā Turcija arī piekrita akceptēt visu to no Turcijas uz Grieķiju pārceļojošo migrantu ātru atgriešanu, kuriem nav vajadzīga starptautiskā aizsardzība, un uzņemt atpakaļ visus neatbilstīgos migrantus, kas pārtverti Turcijas ūdeņos. Tāpat Turcija un ES vienojās turpināt pastiprināt pasākumus pret migrantu kontrabandistiem un pauda gandarījumu par to, ka NATO ir izvērsusi darbību Egejas jūrā. Tomēr Turcija un ES atzīst, ka vēl ir vajadzīgi turpmāki ātri un apņēmīgi centieni.

Lai sagrautu kontrabandistu darbības modeli un piedāvātu migrantiem alternatīvu riskēšanai ar dzīvību, ES un Turcija šodien nolēma darīt galu neatbilstīgajai migrācijai no Turcijas uz ES. Lai sasniegtu šo mērķi, tās vienojās par šādiem papildu rīcības elementiem.

1) Visi turpmākie neatbilstīgie migranti, kas pēc 2016. gada 20. marta no Turcijas pārceļos uz Grieķijas salām, tiks atgriezti Turcijā. Tas tiks darīts pilnīgā saskaņā ar ES un starptautiskajām tiesībām, tādā veidā izslēdzot jebkādu kolektīvu izraidīšanu. Visi migranti tiks aizsargāti atbilstīgi relevantiem starptautiskajiem standartiem un ievērojot neizraidīšanas principu. Tas būs pagaidu un ārkārtas pasākums, kas ir nepieciešams, lai izbeigtu cilvēku ciešanas un atjaunotu sabiedrisko kārtību. Migranti, kas ierodas Grieķijas salās, tiks pienācīgi reģistrēti, un Grieķijas iestādes katru patvēruma pieteikumu apstrādās individuāli saskaņā ar Patvēruma procedūru direktīvu, sadarbojoties ar UNHCR. Migranti, kuri nelūgs patvērumu vai kuru pieteikumi tiks atzīti par nepamatotiem vai nepieņemamiem saskaņā ar minēto direktīvu, tiks atgriezti Turcijā. Turcija un Grieķija ar ES iestāžu un aģentūru palīdzību veiks vajadzīgos pasākumus un vienosies par jebkādiem vajadzīgiem divpusējiem pasākumiem, tostarp par Turcijas amatpersonu klātbūtni Grieķijas salās un Grieķijas amatpersonu klātbūtni Turcijā sākot no 2016. gada 20. marta, lai nodrošinātu sadarbības koordināciju un tādējādi veicinātu minēto pasākumu netraucētu darbību. Neatbilstīgo migrantu atgriešanas operāciju izmaksas segs Eiropas Savienība.

2) Par katru sīrieti, kurš tiks atgriezts Turcijā no Grieķijas salām, kāds cits sīrietis tiks pārmitināts no Turcijas uz ES, ņemot vērā ANO noteiktos neaizsargātības kritērijus. Ar Komisijas, ES aģentūru un citu dalībvalstu, kā arī UNHCR palīdzību tiks izveidots mehānisms, lai nodrošinātu, ka šis princips tiek īstenots no tās pašas dienas, kad sākas atgriešanas. Prioritāte tiks piešķirta migrantiem, kuri iepriekš nav neatbilstīgi iekļuvuši ES vai mēģinājuši to izdarīt. No ES puses pārmitināšana saskaņā ar šo mehānismu notiks, vispirms pildot dalībvalstu apņemšanās, ko tās uzņēmās Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2015. gada 20. jūlija secinājumos; no secinājumos paredzētajām pārmitināšanas vietām 18 000 vēl ir palikušas. Jebkādas turpmākas pārmitināšanas vajadzības tiks apmierinātas, izmantojot līdzīgu brīvprātīgu pasākumu, kura limits ir vēl līdz 54 000 personu. Eiropadomes locekļi atzinīgi vērtē Komisijas nodomu ierosināt grozījumu 2015. gada 22. septembra Pārcelšanas lēmumā, lai ļautu visas šajā pasākumā uzņemtās pārmitināšanas saistības atskaitīt no neiedalītajām vietām, kas paredzētas minētajā lēmumā. Ja ar šiem pasākumiem netiks īstenots mērķis izbeigt neatbilstīgo migrāciju un atgriešanu skaits tuvosies iepriekš minētajiem skaitļiem, šis mehānisms tiks pārskatīts. Ja atgriezto personu skaits pārsniegs iepriekš minētos skaitļus, šis mehānisms tiks izbeigts.

3) Turcija veiks visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu jaunu nelikumīgas migrācijas maršrutu veidošanos no Turcijas uz ES pāri jūrai vai pa sauszemi, un šajā nolūkā sadarbosies ar kaimiņvalstīm, kā arī ar ES.

4) Tiklīdz neatbilstīga pārceļošana starp Turciju un ES beigsies vai vismaz būs būtiski un ilgtspējīgi samazināta, tiks iedarbināta brīvprātīga humanitāras uzņemšanas shēma. ES dalībvalstis šajā shēmā dos ieguldījumu brīvprātīgi.

5) Tiks paātrināta vīzu režīma liberalizācijas ceļveža izpilde attiecībā uz visām dalībvalstīm, kas tajā piedalās, nolūkā vēlākais līdz 2016. gada jūnija beigām - ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi kritēriji - atcelt vīzu prasības Turcijas pilsoņiem. Šajā nolūkā Turcija spers nepieciešamos soļus, lai izpildītu atlikušās prasības, kas ļaus Komisijai - pēc nepieciešamā kritēriju izpildes novērtējuma - līdz aprīļa beigām nākt klajā ar atbilstošu priekšlikumu, uz kura pamata Eiropas Parlaments un Padome varēs pieņemt galīgo lēmumu.

6) ES ciešā sadarbībā ar Turciju vēl vairāk paātrinās to EUR 3 miljardu izmaksu, kas sākotnēji piešķirti saskaņā ar Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā, un nodrošinās finansējumu turpmākiem projektiem attiecībā uz personām, kam piešķirts pagaidu aizsardzības statuss; šie projekti tiks apzināti līdz marta beigām ar Turcijas ātru iesaisti. Nedēļas laikā tiks kopīgi apzināts pirmais bēgļiem paredzēto konkrēto projektu saraksts, kurus var ātri finansēt no mehānisma, jo īpaši veselības, izglītības, infrastruktūras, pārtikas un citu dzīvošanas izmaksu jomā. Kad šie resursi būs gandrīz pilnībā izmantoti un ar nosacījumu, ka minētās saistības ir izpildītas, ES mobilizēs papildu finansējumu mehānismam vēl EUR 3 miljardu apmērā līdz 2018. gada beigām.

7) ES un Turcija pauda gandarījumu par darbu, kas noris saistībā ar Muitas savienības darbības uzlabošanu.

8) ES un Turcija atkārtoti apliecināja apņemšanos piešķirt jaunu impulsu pievienošanās procesam, kā izklāstīts 2015. gada 29. novembra kopīgajā paziņojumā. Tās pauda gandarījumu par to, ka 2015. gada 14. decembrī tika atvērta 17. sadaļa, un nolēma kā nākamo soli Nīderlandes prezidentūras laikā atvērt 33. sadaļu. Tās atzinīgi novērtēja to, ka Komisija šajā sakarā aprīlī nāks klajā ar priekšlikumu. Neskarot dalībvalstu nostājas saskaņā ar esošajiem noteikumiem, paātrinātā tempā turpināsies sagatavošanās darbs citu sadaļu atvēršanai.

9) ES un tās dalībvalstis strādās kopā ar Turciju visos kopīgos centienos uzlabot humanitāros apstākļus Sīrijas iekšienē, jo īpaši konkrētos apgabalos Turcijas robežas tuvumā; tas dotu iespēju vietējiem iedzīvotājiem un bēgļiem dzīvot teritorijās, kas būs drošākas.

Visus šos elementus īstenos paralēli un ik mēnesi kopīgi uzraudzīs.

ES un Turcija nolēma vajadzības gadījumā tikties atkal atbilstoši 2015. gada 29. novembra kopīgajam paziņojumam.