ES tieslietu un iekšlietu ministru un ES iestāžu pārstāvju kopīgs paziņojums par teroristu uzbrukumiem Briselē 2016. gada 22. martā

ES padome
  • 24.03.2016.
  • 19:10
  • Paziņojums un komentāri
  • 158/16
  • Tieslietas
  • Iekšlietas
24.03.2016.
Kontaktinformācija presei

Romain Sadet
Preses sekretārs (tieslietas; korporatīvā saziņa)
+32 22818914
+32 473865437

Mēs esam satriekti par uzbrukumiem 2016. gada 22. martā Briselē. Mūs šausmina šie briesmīgie terora akti, kurus mēs stingri nosodām. Mēs izsakām visdziļāko līdzjūtību uzbrukumu upuriem, viņu ģimenēm un draugiem. Mēs paužam savu atbalstu un solidaritāti Beļģijai, tās tautai un jo īpaši Briseles pilsētai. Mēs esam apņēmības pilni kopīgajā cīņa pret terorismu. Kā norādīja valstu vai to valdību vadītāji un Eiropas iestāžu vadītāji, tas ir uzbrukums mūsu atklātajai, demokrātiskajai sabiedrībai. Mēs aizstāvēsim savas vērtības arī cīņā ar terorismu.

Šodien Beļģijas iestādes mūs informēja par to, kā tās tiek galā ar šo krīzi, un mēs apspriedām, ko var mācīties no teroristu uzbrukumu un atbalsta tīklu shēmām, kas atkārtojas.

Ņemot vērā šos notikumus un atzīstot būtisko progresu, kas jau ir panākts dalībvalstu un ES līmenī nolūkā izvērst mūsu kopējās spējas cīnīties pret terorismu, ministri ir pārliecināti, ka ir nepieciešams:

1.             vēl vairāk balstīties uz kopīgajiem valstu centieniem steidzami izmeklēt tīklus, kas ir iesaistīti uzbrukumos Parīzē un Briselē, un citus līdzīgus tīklus;

2.             2016. gada aprīlī pieņemt PDR direktīvu un steidzami to īstenot, tādējādi nodrošinot to, ka pasažieru informācijas nodaļas (PIN), cik vien iespējams drīz, var savstarpēji apmainīties ar datiem;

3.             stingri turpināt pašreizējo darbu ātri pabeigt tiesību aktus par terorisma apkarošanu, sistemātiskām pārbaudēm pie Šengenas zonas ārējām robežām, šaujamieroču iegādes un glabāšanas kontroli un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS) attiecināšanu arī uz trešo valstu valstspiederīgajiem; īstenot rīcības plānu cīņai pret terorisma finansēšanu; cīnīties pret dokumentu viltošanu un pilnībā īstenot esošos ES noteikumus par sprāgstvielu prekursoriem; un saistībā ar cīņu pret terorismu turpināt sadarbību starp ar Eiropas Savienību un Turciju un Ziemeļāfrikas, Tuvo Austrumu un Rietumbalkānu valstīm;

4.             attiecīgi veikt informācijas apmaiņu ar transporta iestādēm un pārvadātājiem, lai riska novērtējumus var veikt efektīvi un iedarbīgi, un mazināšanas pasākumus vajadzības gadījumā var pielāgot atbilstīgi iespējamiem draudiem transportam;

5.             steidzami pastiprināt Eiropas un starptautisko datubāzu sistemātisku papildināšanu, konsekventu izmantošanu un sadarbspēju drošības, ceļošanas un migrācijas jomā, pilnībā izmantojot tehnoloģiju attīstību un jau no paša sākuma ietverot privātuma aizsardzību. Tas ir jo īpaši svarīgi uzticamai identitātes pārbaudei. Komisija tuvāko nedēļu laikā nāks klajā ar paziņojumu par viedrobežām un sadarbspēju. Šajā sakarā būtu jāpaātrina darbs, lai izstrādātu Šengenas Informācijas sistēmā (SIS) integrētu Eiropas mēroga automatizētas pirkstu nospiedumu atpazīšanas sistēmu. ES terorisma apkarošanas koordinators, prezidentvalsts, Komisija, attiecīgās aģentūras un eksperti apvienos spēkus, lai līdz 2016. gada jūnijam nāktu klajā ar konkrētiem rezultātiem, jo īpaši, lai uzlabotu informācijas vākšanu, pārbaudi un saikni terorisma apkarošanas jomā;

6.             prioritārā kārtā rast veidus, kā ātrāk un efektīvāk nodrošināt un iegūt digitālos pierādījumus, pastiprinot sadarbību ar trešām valstīm un ar pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas Eiropas teritorijā, nolūkā uzlabot atbilstību ES un dalībvalstu tiesību aktiem un tiešos kontaktus ar tiesībaizsardzības iestādēm. Padomes sanāksmē jūnijā tiks noteikti konkrēti pasākumi, lai risinātu šo sarežģīto jautājumu;

7.             turpināt izstrādāt efektīvus preventīvos pasākumus, jo īpaši uzlabojot radikalizācijas pazīmju agrīnu atklāšanu vietējā līmenī un vēršoties pret DAIŠ retoriku, jo īpaši izmantojot komunikācijas stratēģijas un izstrādājot stabilas rehabilitācijas programmas. Šajā sakarā Radikalizācijas izpratnes tīkls un Stratēģiskās komunikācijas tīkls turpinās izvērst savu atbalstu speciālistiem, pilsoniskajai sabiedrībai un dalībvalstīm. Komisija pastiprinās sadarbību ar IT uzņēmumiem, jo īpaši ES interneta forumā, lai apkarotu teroristu propagandu un lai līdz 2016. gada jūnijam izstrādātu rīcības kodeksu pret naidīgiem izteikumiem tiešsaistē;

8.             pilnībā atbalstīt terorisma apkarošanas grupas darbu, jo īpaši vēl vairāk paātrinot specializētas platformas izveidi daudzpusējai reāllaika informācijas apmaiņai;

9.             regulārāk izmantot kopējas izmeklēšanas grupas, kuras pēc uzbrukumiem Parīzē pierādījušas savu lietderību, ar mērķi koordinēt izmeklēšanas, vākt pierādījumus un apmainīties ar tiem;

10.         lai atbalstītu dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes pašreizējo terorisma draudu plašākās - Eiropas un starptautiskās - dimensijas izpētē, Eiropola Eiropas Terorisma apkarošanas centrā (ETAC) izveidot valstu terorisma apkarošanas ekspertu kopēju koordinācijas grupu, uz kuru dalībvalstis tiek aicinātas norīkot ekspertus. Šī grupa izmantos Eiropola tiesībaizsardzības spējas uzraudzīt ārvalstu kaujinieku radītos draudus, terorisma finansēšanas un nelegālo šaujamieroču plūsmas, kā arī tiešsaistes propagandu.