Šengenas Robežu kodekss: Padome pieņem regulu, lai pastiprinātu pārbaudes pie ārējām robežām

ES padome
  • 07.03.2017.
  • 10:40
  • Paziņojums presei
  • 113/17
  • Iekšlietas
07.03.2017.
Kontaktinformācija presei

Veronica Huertas Cerdeira
Preses sekretāre (Iekšlietas; Terorisma apkarošanas koordinācija)
+32 22814548
+32 470882199

2017. gada 7. martā Padome pieņēma regulu, ar ko groza Šengenas robežu kodeksu, lai pastiprinātu pārbaudes attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām.

"Mūsu ārējo robežu kontroles pastiprināšana ir nozīmīgs instruments cīņā pret teroristu apdraudējumu Eiropā un mūsu pilsoņu drošības uzlabošanā. Sistemātiskas pārbaudes pie ārējām robežām ļaus mums novērst potenciālus iekšējās drošības apdraudējumus, tostarp arī tādus, ko rada ārvalstu kaujinieki teroristi, kas atgriežas."

Karmelo Abela, Maltas iekšlietu un valsts drošības lietu ministrs

Grozījums paredz dalībvalstīm pienākumu sistemātiski attiecīgajās datubāzēs pārbaudīt visas personas – arī tās, kam saskaņā ar ES tiesību aktiem ir tiesības brīvi pārvietoties (t. i., ES pilsoņus un viņu ģimenes locekļus, kuri nav ES pilsoņi) –, kad tās šķērso ārējās robežas. Datubāzes, kurās tiks veiktas pārbaudes, ietver Šengenas Informācijas sistēmu (SIS) un Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu (SLTD) datubāzi. Pārbaudes arī ļaus dalībvalstīm pārliecināties, ka šīs personas neapraud sabiedrisko kārtību, iekšējo drošību vai sabiedrības veselību. Šis pienākums attiecas uz visām ārējām robežām (gaisa telpas, jūras un sauszemes robežām) – gan ieceļojot, gan izceļojot.

Tomēr gadījumos, kad sistemātiska pārbaude datubāzēs varētu nesamērīgi ietekmēt satiksmes plūsmu pie jūras vai sauszemes robežas, dalībvalstīm ir atļauts veikt tikai mērķtiecīgas pārbaudes datubāzēs – ar noteikumu, ka tas neradīs riskus saistībā ar dalībvalstu iekšējo drošību, sabiedrisko kārtību vai starptautiskajām attiecībām vai draudus sabiedrības veselībai.

Attiecībā uz gaisa robežām dalībvalstis drīkst izmantot iespēju veikt mērķtiecīgas pārbaudes datubāzēs tikai sešu mēnešu pārejas posmā pēc regulas stāšanās spēkā. Šo termiņu var pagarināt par laiku līdz 18 mēnešiem konkrētos izņēmuma gadījumos, ja pastāv ar infrastruktūru saistītas grūtības, kuru dēļ ir vajadzīgs ilgāks laiks vajadzīgajiem pielāgojumiem.

Turpmākie pasākumi

Tagad Padomei un Eiropas Parlamentam ir jāparaksta pieņemtā regula. Parakstītais teksts tiks publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī un stāsies spēkā 20 dienas vēlāk.

Vispārīga informācija

Šo regulu, ar ko tiek grozīts Šengenas Robežu kodekss, Eiropas Komisija iesniedza 2015. gada decembrī. Tā ir atbilde uz terorisma draudu pieaugumu un Padomes 2015. gada 9. un 20. novembra secinājumos pausto aicinājumu mērķtiecīgi pārskatīt Šengenas Robežu kodeksu, ņemot vērā nepieciešamību rīkoties saistībā ar "ārvalstu kaujiniekiem teroristiem".

Kaut gan dalībvalstīm sabiedriskās kārtības un iekšējās drošības apsvērumu dēļ jau ir pienākums visās datubāzēs sistemātiski pārbaudīt trešo valstu valstspiederīgos, tiem ieceļojot, pašreizējos noteikumos nav paredzēts, ka šāda pārbaude visās datubāzēs jāveic, tiem izceļojot. Turklāt uz personām, kam ir tiesības brīvi pārvietoties, attiecas minimālā pārbaude nolūkā noskaidrot viņu identitāti. Šis grozījums saskaņos pienākumus veikt sistemātiskas pārbaudes trešo valstu valstspiederīgajiem gan ieceļojot, gan izceļojot, kā arī personām, kam ir tiesības brīvi pārvietoties.

Šis grozījums paredz plašāk izmantot Šengenas Informācijas sistēmu, Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzi un valstu datubāzes, lai uzlabotu ES un tās pilsoņu drošību.