Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana
 • 26.06.2017.
 • 19:10
 • Paziņojums presei
 • 415/17
 • Enerģētika
 • Vide

Padome šodien vienojās par savu nostāju attiecībā uz priekšlikumu pārskatītai direktīvai par energoefektivitāti. Šī vienošanās ļaus Igaunijas prezidentūras laikā sākt sarunas ar Eiropas Parlamentu.

Ierosinātās direktīvas galvenais mērķis ir uzlabot spēkā esošos noteikumus un palielināt energoefektivitāti, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti Eiropas Savienības 2020. gada pamatmērķi un 2030. gada klimata un enerģētikas mērķi.

Energoefektivitāte pati par sevi tiek uzskatīta par pilnvērtīgu energoresursu. Energoefektivitātes palielināšana dos labumu videi, samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas, uzlabos energoapgādes drošību, samazinās enerģijas izmaksas mājsaimniecībām un uzņēmumiem, palīdzēs mazināt enerģētisko nabadzību un veicinās izaugsmi un nodarbinātību.

Pārskatītās direktīvas galvenie elementi ir šādi:

 • ES vispārējais energoefektivitātes mērķrādītājs, proti, 30 %;
 • energoekonomijas pienākums 1,5 % apmērā, ar samazinājumu līdz 1,0 % laikposmā no 2026. līdz 2030. gadam, ja vien vidusposma pārskatā 2024. gadā netiks secināts, ka ES nespēj sasniegt savus mērķrādītājus;
 • pie enerģijas ietaupījuma pienākuma var ņemt vērā ilgtermiņa individuālās darbības;
 • alternatīvi pasākumi tiek atzīti par tikpat svarīgiem kā energoefektivitātes pienākuma shēmas;
 • iespēja 2020.–2030. gada laikposma ietaupījumos daļēji ieskaitīt uz vietas ražotu atjaunojamo energoresursu enerģiju;
 • izstrādājot jaunus pasākumus, pienākums ņemt vērā enerģētisko nabadzību;
 • uzlabota patēriņa uzskaite un norēķināšanās noteikumi, lai labumu gūtu apkures un dzesēšanas galalietotāji.

"Mēs esam ārkārtīgi gandarīti par to, ka ir izdevies panākt vienošanos par šo nozīmīgo tiesību aktu, kas bija mūsu prezidentūras prioritāte. Energoefektivitāte ir būtisks elements, lai Eiropas enerģētikas pārkārtošana noritētu sekmīgi. Tas ļaus mums virzīties uz priekšu Tīras enerģijas tiesību aktu kopuma īstenošanā."

Džo Mici, Maltas enerģētikas un ūdens resursu pārvaldības ministrs

Vispārīga informācija

Ar Komisijas priekšlikumu par energoefektivitāti tiek grozīta spēkā esošā Direktīva 2012/27/ES, un Komisija to iesniedza 2016. gada novembrī. Tā ir daļa no plašā Tīras enerģijas tiesību aktu kopuma, kas ir Enerģētikas savienības stratēģijas īstenošanas instruments.

Stratēģijas vispārējais mērķis ir līdz 2030. gadam un arī pēc tā tiekties uz ES ekonomikas dekarbonizāciju, vienlaikus stiprinot ekonomikas izaugsmi, patērētāju tiesību aizsardzību, inovāciju un konkurētspēju.

Eiropadomes 2014. gada oktobra secinājumos tika izvirzīts indikatīvs mērķis līdz 2030. gadam Savienības līmenī vismaz par 27 % palielināt energoefektivitāti. Šis mērķis būtu jāpārskata līdz 2020. gadam, paturot prātā Savienības mērķrādītāju, proti, 30 %.