Aħna nużaw il-cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aħjar esperjenza ta' browsing fis-sit elettroniku tagħna. Sir af aktar dwar kif nużaw il-cookies u kif tista' tbiddel il-konfigurazzjoni tiegħek.

Il-presidenza tal-Kunsill tal-UE

Kunsill tal-UE

Presidenza b'rotazzjoni

Il-presidenza tal-Kunsill iddur fost l-istati membri tal-UE kull 6 xhur. Matul dan il-perijodu ta' 6 xhur, il-presidenza tippresiedi laqgħat f'kull livell tal-Kunsill, u tgħin biex tkun garantita l-kontinwità fil-ħidma tal-UE fil-Kunsill.

L-istati membri li jkollhom il-presidenza jaħdmu flimkien mill-qrib fi gruppi ta' tlieta, imsejħin 'triji'. Din is-sistema ġiet introdotta bit-Trattat ta' Lisbona fl-2009. It-triju jistabbilixxi għanijiet fit-tul u jħejji aġenda komuni li tiddetermina t-temi u l-kwistjonijiet prinċipali li jkunu ser jiġu indirizzati mill-Kunsill tul perijodu ta' 18-il xahar. Abbażi ta' dan il-programm, kull wieħed mit-tliet pajjiżi jħejji l-programm tiegħu stess ta' 6 xhur f'aktar dettall.

It-triju attwali hu magħmul mill-presidenza tal-Italja, il-Latvja u dik tal-Lussemburgu. 

Il-Presidenza Lussemburgiża tal-Kunsill tal-UE: mill-1 ta' Lulju sal-31 ta' Diċembru 2015

Il-programm ta’ ħidma tal-Presidenza Lussemburgiża hu bbażat fuq 7 temi: stimolu lill-investiment biex isaħħaħ it-tkabbir u l-impjiegi; approfondiment tad-dimensjoni soċjali tal-UE; ġestjoni tal-migrazzjoni, inklużi l-libertà, il-ġustizzja u s-sigurtà; ħajja ġdida lis-suq uniku permezz ta' enfasi fuq id-dimensjoni diġitali; tqegħid tal-kompetittività tal-UE f'qafas globali u trasparenti; promozzjoni ta' żvilupp sostenibbli u tisħiħ tal-preżenza tal-UE fil-livell globali.

Il-presidenzi tal-Kunsill sal-2020

Irlanda: Jannar-Ġunju 2013 
Litwanja: Lulju-Diċembru 2013 
Greċja: Jannar-Ġunju 2014
Italja
: Lulju-Diċembru 2014
Latvja
: Jannar-Ġunju 2015
Lussemburgu: Lulju-Diċembru 2015
Netherlands: Jannar-Ġunju 2016
Slovakkja: Lulju-Diċembru 2016
Malta: Jannar-Ġunju 2017
Renju Unit: Lulju-Diċembru 2017
Estonja: Jannar-Ġunju 2018
Bulgarija: Lulju-Diċembru 2018
Awstrija: Jannar-Ġunju 2019
Rumanija: Lulju-Diċembru 2019
Finlandja: Jannar-Ġunju 2020

Il-kompiti tal-presidenza

Il-presidenza hija responsabbli li jsir progress fil-ħidma tal-Kunsill dwar il-leġislazzjoni tal-UE, waqt li tiżgura l-kontinwità tal-aġenda tal-UE, l-ordni fil-proċessi leġislattivi u l-kooperazzjoni bejn l-istati membri. Sabiex tagħmel dan, il-presidenza għandha taġixxi bħala intermedjarju onest u newtrali.

Il-presidenza għandha żewġ kompiti ewlenin:

1. Tippjana u tippresiedi laqgħat fil-Kunsill u l-korpi preparatorji tiegħu

Il-presidenza tippresiedi l-laqgħat tal-konfigurazzjonijiet differenti tal-Kunsill (għajr il-Kunsill Affarijiet Barranin) u l-korpi preparatorji tal-Kunsill, li jinkludu kumitati permanenti bħall-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti (Coreper), u gruppi ta' ħidma u kumitati li jittrattaw suġġetti speċifiċi ferm.

Il-presidenza tiżgura li d-diskussjonijiet isiru kif suppost u li r-regoli ta' proċedura tal-Kunsill u l-metodi tal-ħidma jiġu applikati korrettament.

Hija torganizza wkoll diversi laqgħat formali u informali fi Brussell u fil-pajjiż tal-presidenza b’rotazzjoni.

2. Tirrappreżenta lill-Kunsill fir-relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE

Il-presidenza tirrappreżenta lill-Kunsill fir-relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE, b'mod partikolari mal-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew. Hija għandha r-rwol li tipprova tilħaq qbil dwar fajls leġislattivi permezz ta' trilogi, laqgħat ta' negozjar informali u laqgħat tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.

Il-Presidenza taħdem f'koordinazzjoni mill-qrib ma':

  • il-President tal-Kunsill Ewropew
  • ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

Hija tappoġġa l-ħidma tagħhom u xi drabi tista' tintalab twettaq ċerti kompiti għar-rappreżentant għoli, pereżempju billi tirrappreżenta lill-Kunsill Affarijiet Barranin quddiem il-Parlament Ewropew jew billi tippresiedi l-Kunsill Affarijiet Barranin meta dan jiddiskuti kwistjonijiet ta' politika kummerċjali komuni.