Politiki

Assistenza finanzjarja għall-istati membri taż-żona tal-euro

L-istati membri taż-żona tal-euro li jġarrbu diffikultajiet ta' finanzjament jistgħu jirċievu appoġġ finanzjarju permezz tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà, b’ċerti kundizzjonijiet.

 

Athena - il-finanzjament tal-operazzjonijiet militari ta' sigurtà u ta' difiża

Athena huwa l-mekkaniżmu tal-UE li jittratta l-finanzjament ta' spejjeż komuni marbutin ma' operazzjonijiet militari tal-UE skont il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK) tal-UE

Baġit tal-UE

Il-baġit annwali jistabbilixxi l-infiq u d-dħul annwali tal-UE, u jiżgura l-finanzjament tal-programmi u l-azzjonijiet tal-UE.

 

Bażi komuni konsolidata tat-taxxa korporattiva

Il-Kunsill qed jaħdem dwar inizjattiva leġislattiva mnedija mill-ġdid li tistabbilixxi bażi komuni konsolidata tat-taxxa korporattiva fl-UE.

Biedja organika

Proposta biex jiġu modernizzati r-regoli għat-tikkettjar ta’ prodotti organiċi madwar l-UE u biex jiġi prodott ikel li jirrispetta aktar in-natura u l-ambjent.

Brexit

L-UE u r-Renju Unit wara r-referendum tat-23 ta' Ġunju 2016. Spjegazzjoni dwar il-proċess ta' negozjar tal-Brexit, inkluż id-dokumenti u l-linji gwida dwar in-negozjar.

Dħul fiż-żona tal-euro

Biex ikunu jistgħu jidħlu fiż-żona tal-euro, l-istati membri tal-UE huma meħtieġa jissodisfaw l-hekk imsejħa 'kriterji ta' konverġenza' - kondizzjonijiet ekonomiċi u legali.

Dħul ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għal riċerka, studju u taħriġ

Informazzjoni rigward id-direttiva l-ġdida dwar il-kondizzjonijiet ta' dħul u ta' residenza għal studenti u riċerkaturi u l-kronoloġija tad-deċiżjonijiet fil-Kunsill.

Eżami tal-kompetittività

"Test tas-saħħa" tal-ekonomija li jippermetti lill-ministri tal-UE jagħtu prijorità u jivvalutaw l-impatt tar-regoli u l-politiki tal-UE.

Fondi tas-suq monetarju

Regoli biex il-fondi tas-suq monetarju tal-UE jsiru aktar reżiljenti u jkunu kapaċi jifilħu għax-xokkijiet tas-suq

Ftehim dwar tfassil aħjar tal-liġijiet

Proposta biex il-leġislazzjoni tal-UE tiġi ssimplifikata u titfassal biex taqdi aħjar liċ-ċittadini u n-negozji permezz ta' sett ta' għodod ġodda.

Ftehim ta' Cotonou

Il-Ftehim ta' Cotonou huwa l-qafas globali għar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP).

Ġlieda tal-UE kontra t-terroriżmu

Il-ġlieda kontra t-terroriżmu hija prijorità ewlenija għall-UE u l-istati membri tagħha kif ukoll is-sħab internazzjonali tagħha. L-istrateġija tal-UE kontra t-terroriżmu ġiet adottata fl-2005, u l-Koordinatur tal-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu nħatar fl-2007. L-UE adottat approċċ komprensiv biex tindirizza l-kwistjoni ta’ ġellieda barranin, u biex tipprevjeni l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Ikel ġdid

Tagħrif fuq il-leġislazzjoni proposta dwar ikel ġdid, maħsuba sabiex jiġu aġġornati r-regoli eżistenti li jmorru lura għall-1997.

Il-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut tal-UE

Il-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut tal-UE għall-bini ta’ sajd sostenibbli billi jiġu stabbiliti limiti tal-qbid u kwoti, il-preservazzjoni tal-ekosistema tal-baħar u nżommu l-ibħra stokkjati bil-ħut.

  • Suġġett(i):
  • Sajd

Il-pakkett dwar is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti: regoli aktar intelliġenti għal ikel aktar sikur

L-għan ta’ din l-inizjattiva tal-UE dwar is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti huwa li tagħmel regoli aktar intelliġenti għal ikel aktar sikur billi taġġorna r-regoli attwali u l-istandards tas-sikurezza alimentari.

Il-pakkett ta' politika dwar l-arja nadifa: Intejbu l-kwalità tal-arja tal-Ewropa

Informazzjoni dwar il-pakkett ta' politika dwar l-arja nadifa, li għandu l-għan li jnaqqas it-tniġġis tal-arja u jtejjeb il-kwalità tal-arja fl-UE, u dwar l-istat tad-diskussjonijiet fil-Kunsill. 

Impjieg taż-żgħażagħ

L-UE u l-istati membri tagħha jistabbilixxu miżuri konkreti biex iż-żgħażagħ Ewropej jerġgħu jibdew jaħdmu.

Indirizzar tat-tibdil fil-klima fl-UE

L-indirizzar tat-tibdil fil-klima u l-imminimizzar tal-effetti tiegħu huma prijorità għall-UE. Sfond għall-prijoritajiet tal-Kunsill u l-attivitajiet attwali f'dan il-qasam.  

Ir-riforma taċ-ċibersigurtà fl-Ewropa

L-istrateġija taċ-ċibersigurtà tal-UE tistabbilixxi l-pjan ta' azzjoni għall-prevenzjoni u r-rimedju għal disturbi u attakki li jaffettwaw is-sistemi tat-telekomunikazzjoni tal-Ewropa.