L-unjoni tas-swieq kapitali hija inizjattiva tal-UE li għandha l-għan li tapprofondixxi u tintegra aktar is-swieq kapitali tat-28 stat membru tal-UE.

L-unjoni tas-swieq kapitali għandha l-għan li:

  • tipprovdi sorsi ġodda ta’ finanzjament għan-negozji, speċjalment għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju
  • tnaqqas l-ispejjeż tal-ġbir tal-kapital
  • iżżid għażliet għal dawk li jfaddlu fl-UE
  • tiffaċilita l-investiment transfruntier u tattira aktar investiment barrani lejn l-UE
  • tappoġġa proġetti fuq perjodu twil
  • tagħmel is-sistema finanzjarja tal-UE aktar stabbli, reżiljenti u kompetittiva

Biex jintlaħqu dawn l-għanijiet, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet pjan ta’ azzjoni li fih għadd ta’ passi għal bini gradwali ta’ unjoni tas-swieq kapitali li għandu jitlesta sal-2019.

Ħafna mill-azzjonijiet huma ffukati fuq iċ-ċaqliq tal-intermedjazzjoni finanzjarja lejn is-swieq kapitali u biex jingħelbu l-ostakli li qed jimblukkaw l-investimenti transfruntieri.

Il-pjan ta’ azzjoni jinkludi firxa ta’ għodod, minn atti legali tal-UE għal appoġġ għal inizjattivi mmexxija mill-industrija.

Il-proġett jappoġġa u jikkomplementa l-inizjattiva Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa, li hija mfassla biex tagħti spinta lill-investiment fl-UE.

Fil-Kunsill

11 ta’ Lulju 2017: il-Kunsill adotta konklużjonijiet dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-pjan ta' azzjoni dwar l-unjoni tas-swieq kapitali.

30 ta’ Mejju 2017: il-Kunsill laħaq qbil mal-Parlament Ewropew dwar il-proposti dwar is-suq tat-titolizzazzjoni tal-UE li għandhom l-għan li jtejbu l-finanzjament tal-ekonomija tal-UE. Ir-regoli l-ġodda ser jidħlu fis-seħħ wara l-adozzjoni formali tagħhom mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew.

30 ta’ Mejju 2017: il-Kunsill u l-Parlament Ewropew laħqu qbil dwar ir-regoli emendati tal-UE (ir-regolamenti 345/2013 u 346/2013) dwar l-investiment f’fondi ta’ kapital ta’ riskju u f’fondi ta’ intraprenditorija soċjali. Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew ser jadottaw formalment ir-regoli miftiehma, u dawn ser jibdew japplikaw tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ.

16 ta' Mejju 2017: il-Kunsill adotta r-regolament dwar il-prospett, wara l-vot dwar it-test mill-Parlament Ewropew fil-5 ta' April 2017. Ir-regolament jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Ir-regoli huma vinkolanti u applikabbli direttament fl-istati membri kollha tal-UE.

16 ta’ Novembru 2016: il-Kunsill qabel dwar il-pożizzjoni ta’ negozjar tiegħu dwar l-emendi għar-regoli tal-UE dwar l-investiment f’kapital ta’ riskju u intrapriżi soċjali. L-emendi, introdotti għar-regolamenti tal-UE 345/2013 u 346/2016, jagħmlu l-fondi Ewropej ta’ kapital ta’ riskju (EuVECA) u l-fondi Ewropej ta’ intraprenditorija soċjali Ewropej (EuSEF) disponibbli biex jiffinanzjaw maniġers li jimmaniġġjaw assi ta’ aktar minn €500 miljun. Ir-regoli aġġornati jespandu wkoll il-firxa ta’ kumpaniji li l-fondi EuVECA u EuSEF jistgħu jinvestu fihom, inkluż intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Huma jagħmlu wkoll il-kummerċjalizzazzjoni transfruntiera ta’ fondi bħal dawn irħas u aktar faċli.

10 ta’ Novembru 2015: il-Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji laqa’ l-ewwel pakkett ta’ proposti leġislattivi u inizjattivi mill-Kummissjoni Ewropea, ippubblikat fit-30 ta’ Settembru 2015, u enfasizza l-ħtieġa għal aġenda ambizzjuża għal perjodu itwal ta’ żmien.

16 ta’ Ġunju 2015: il-Kunsill adotta konklużjonijiet dwar l-unjoni tas-swieq kapitali u talab lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi pjan ta’ azzjoni u pjan direzzjonali inizjali.

Passi li jmiss

Il-Kummissjoni ser tirrapporta regolarment lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-azzjonijiet proposti.

Fit-8 ta' Ġunju 2017 il-Kummissjoni Ewropea ħarġet rieżami ta' nofs it-terminu tal-pjan ta' azzjoni dwar l-unjoni tas-swieq kapitali, li jirrapporta dwar il-progress li sar s'issa u li jintroduċi għadd ta' inizjattivi ġodda. Dawn l-inizjattivi jinkludu miżuri dwar pensjonijiet personali pan-Ewropej, bonds u titoli koperti, it-titjib tal-qafas superviżorju għas-swieq kapitali integrati, u miżuri oħra. Il-proposti dwar dawn l-inizjattivi mistennija fit-tieni nofs tal-2017.

Fil-11 ta’ Lulju 2017, il-Kunsill adotta konklużjonijiet dwar ir-rieżami tal-Kummissjoni tal-pjan ta' azzjoni dwar l-unjoni tas-swieq kapitali. Huwa ġedded l-impenn tiegħu għall-pjan ta’ azzjoni u appoġġa għadd ta’ inizjattivi prijoritarji stabbiliti mill-Kummissjoni.

Il-konklużjonijiet jenfasizzaw il-progress tajjeb li sar s’issa fuq il-pjan, bi kważi żewġ terzi tal-azzjonijiet diġà mwettqa. Madankollu feġġew għadd ta’ sfidi minn mindu tnieda f’Settembru 2015, u magħhom il-ħtieġa li l-pjan jissaħħaħ.