Kooperazzjoni tal-UE dwar is-sigurtà u d-difiża

Kunsill tal-UE

L-UE ssaħħaħ il-kooperazzjoni dwar is-sigurtà u d-difiża

Fis-Summit ta' Bratislava ta' Settembru 2016, il-mexxejja tal-UE ddeċidew li jagħtu spinta ġdida lis-sigurtà esterna u d-difiża tal-Ewropa billi tissaħħaħ il-kooperazzjoni tal-UE f'dan il-qasam.

Biex iwettqu dan l-impenn, il-mexxejja tal-UE adottaw il-konklużjonijiet f'Diċembru 2016 li:

 • japprovaw il-pjan ta' implimentazzjoni dwar is-sigurtà u d-difiża
 • jilqgħu l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tal-pjan ta' azzjoni Ewropew għad-difiża
 • iħeġġu azzjoni rapida biex tiżdied il-kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO

Kronoloġija - Kooperazzjoni tal-UE dwar is-sigurtà u d-difiża

22/06/2017

Il-Kunsill Ewropew jappella għat-tnedija ta’ kooperazzjoni strutturata permanenti

19/06/2017

Il-Kunsill jilqa’ l-progress li sar fil-kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO

08/06/2017

Il-Kunsill jistabbilixxi Kapaċità Militari tal-Ippjanar u t-Tmexxija

18/05/2017

Strateġija Globali tal-UE: Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar is-sigurtà u d-difiża

18/05/2017

Il-Kunsill iddiskuta l-kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO mas-Segretarju Ġenerali tan-NATO, Jens Stoltenberg

Azzjonijiet konkreti biex tingħata spinta lis-sigurtà u l-kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża

F'Diċembru 2016, il-Kunsill Ewropew approva l-pjan ta' implimentazzjoni dwar is-sigurtà u d-difiża. Il-pjan ta' implimentazzjoni jistabbilixxi t-triq 'il quddiem għall-iżvilupp tal-politika ta' sigurtà u difiża tal-UE.

Waqt li jibni fuq l-Istrateġija Globali tal-UE, il-pjan ta' implimentazzjoni jiffoka fuq tliet prijoritajiet strateġiċi:

 • ir-rispons għall-kriżijiet u l-kunflitti esterni
 • il-bini tal-kapaċitajiet tas-sħab
 • il-protezzjoni tal-UE u ċ-ċittadini tagħha

Azzjonijiet konkreti biex jinkisbu dawn l-għanijiet jinkludu:

 • it-tnedija ta' rieżami annwali kkoordinat dwar id-difiża (CARD) biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża bejn l-istati membri
 • l-istabbiliment ta' kooperazzjoni strutturata permanenti (PESCO) biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża fost dawk l-istati membri li lesti jagħmlu aktar f'din il-kooperazzjoni
 • it-twaqqif ta' kapaċità militari tal-ippjanar u t-tmexxija (MPCC) biex jittejbu l-istrutturi ta' maniġġar ta' kriżijiet
 • it-tisħiħ tal-għodda ta' reazzjoni rapida tal-UE, inkluż il-gruppi tattiċi tal-UE u l-kapaċitajiet ċivili

1. Rieżami annwali kkoordinat dwar id-difiża

Ir-rieżami annwali kkoordinat dwar id-difiża (CARD) jipprovdi perspettiva aħjar fil-livell tal-UE fl-infiq għad-difiża, l-investiment nazzjonali u l-isforzi ta' riċerka.

Ir-rieżami għandu jżid it-trasparenza u l-viżibilità politika tal-kapaċitajiet ta' difiża Ewropej. Il-benefiċċji jinkludu:

 • identifikazzjoni aħjar tan-nuqqasijiet
 • kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża aktar profonda
 • approċċ aħjar u aktar koerenti fl-ippjanar tal-infiq fid-difiża

2. Lejn kooperazzjoni strutturata permanenti

It-Trattat ta' Lisbona jipprevedi li grupp ta' stati membri jistgħu jsaħħu l-kooperazzjoni tagħhom fi kwistjonijiet ta' difiża billi titwaqqaf kooperazzjoni strutturata permanenti (PESCO).

Fit-22 ta' Ġunju 2017, il-mexxejja tal-UE qablu li jniedu kooperazzjoni strutturata permanenti sabiex jissaħħu s-sigurtà u d-difiża tal-Ewropa.

L-istati membri ser jaqblu dwar lista komuni ta' kriterji u obbligi, flimkien ma' proġetti ta' kapaċità konkreti, sabiex tibda din il-kooperazzjoni.

3. Strutturi mtejba għal maniġġar ta' kriżijiet

Fit-8 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill qabel li l-istabbiliment ta' kapaċità militari tal-ippjanar u t-tmexxija (MPCC) fi ħdan il-persunal militari tal-UE.

L-MPCC ittejjeb il-kapaċità tal-UE biex tirreaġixxi b'mod aktar rapidu, aktar effettiv u aktar koerenti.

Huwa responsabbli, fil-livell strateġiku, għall-ippjanar u t-tmexxija operazzjonali ta' missjonijiet militari mhux eżekuttivi tal-PSDK.

4. Għodod msaħħa għar-reazzjoni rapida tal-UE

Il-gruppi tattiċi tal-UE huma waħda mill-għodod għad-dispożizzjoni tal-UE li tista' tintuża biex jkun hemm rispons rapidu għal kriżijiet u konflitti. Dawn huma forzi militari li jistgħu jiġu skjerati b'mod rapidu fuq il-post.

Il-gruppi tattiċi inħolqu fl-2005, iżda dawn qatt ma ġew skjerati minħabba ostakli politiċi, tekniċi u finanzjarji.

Sabiex jissaħħu l-kapaċitajiet ta' reazzjoni rapida tal-UE, fit-22 ta' Ġunju 2017 il-mexxejja tal-UE qablu li jerfgħu l-iskjerament tal-gruppi tattiċi bħala spiża komuni. Il-finanzjament tal-gruppi tattiċi ser ikun maniġġjat fil-livell tal-UE permezz tal-mekkaniżmu Athena fuq bażi permanenti.

L-UE qed taħdem ukoll biex tiżviluppa l-kapaċitajiet ċivili u ssaħħaħ ir-rispons tal-maniġġar ċivili ta' kriżijiet, inkluż permezz tal-ħolqien possibbli ta' kapaċità bażika ta' rispons.

Kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO

Infografika - Dikjarazzjoni Konġunta UE-NATO: implimentazzjoni

Infografika dwar dikjarazzjoni konġunta UE-NATO

Fit-8 ta' Lulju 2016, l-UE u n-NATO iffirmaw dikjarazzjoni konġunta biex ikomplu jsaħħu l-kooperazzjoni tagħhom f'seba' oqsma strateġiċi, jiġifieri:

 • theddid ibridu
 • kooperazzjoni operazzjonali, inkluż kwistjonijiet marittimi
 • ċibersigurtà
 • kapaċitajiet ta' difiża
 • industrija u riċerka
 • eżerċizzji koordinati
 • tisħiħ tal-kapaċitajiet

B'segwitu ta' dan, fis-6 ta' Diċembru 2016, il-Kunsill approva sett komuni ta' 42 proposta, li kien ukoll approvat min-NATO.

F'Ġunju 2017, il-ministri għall-affarijiet barranin laqgħu l-progress fl-implimentazzjonitas-sett komuni ta' proposti u appellaw għal aktar passi fl-istess direzzjoni.

Pjan ta' azzjoni Ewropew għad-difiża

B'€203 biljun jintefqu fuq id-difiża fl-2015, l-istati membri tal-UE ,fuq livell dinji, jinsabu fit-tieni post, wara l-Istati Uniti, bl-akbar nefqa fuq il-militar.

Madankollu, il-fondi tal-baġit tad-difiża ta' spiss jintużaw b'mod ineffiċjenti minħabba:

 • frammentazzjoni tas-suq Ewropew għad-difiża
 • duplikazzjoni għalja tal-kapaċitajiet militari
 • kollaborazzjoni industrijali insuffiċjenti u nuqqas ta' interoperabbiltà

Sabiex tindirizza dawn il-kwistjonijiet, fit-30 ta' Novembru 2016, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat pjan ta' azzjoni Ewropew għad-Difiża. Il-pjan ta' azzjoni għandu l-għan li:

 • jagħti spinta lill-kosteffiċjenza fuq l-infiq fuq id-difiża
 • isaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża
 • jibni bażi industrijali aktar b'saħħitha

Il-pjan jistabbilixxi tliet azzjonijiet ewlenin:

 • it-twaqqif ta' fond Ewropew għad-difiża
 • l-inkoraġġiment ta' investimenti fl-industrija tad-difiża
 • it-tisħiħ tas-suq uniku għad-difiża

Fit-22 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill Ewropew laqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar fond Ewropew għad-difiża. Huma appellaw ukoll għal qbil rapidu dwar il-proposta għal programm Ewropew għall-iżvilupp fl-industrija tad-difiża.