Aħna nużaw il-cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aħjar esperjenza ta' browsing fis-sit elettroniku tagħna. Sir af aktar dwar kif nużaw il-cookies u kif tista' tbiddel il-konfigurazzjoni tiegħek.

It-terroriżmu mhux fenomenu ġdid fl-Ewropa. Huwa joħloq theddida għas-sigurtà tagħna, għall-valuri tas-soċjetajiet demokratiċi tagħna u għad-drittijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini Ewropej. Bejn l-2009 u l-2013 kien hemm 1010 attakki li fallew, tħarbtu jew ġew twettqu fl-istati membri tal-UE, li fihom mietu 38 persuna. Barra minn hekk, diversi ċittadini Ewropej ġew sekwestrati jew inqatlu minn gruppi terroristi madwar id-dinja. Il-fenomenu tal-ġellieda mill-Ewropa li jivvjaġġaw lejn postijiet differenti biex jiġġieldu l-ġiħad, u t-theddida għas-sigurtà li dawn jistgħu joħolqu fl-UE meta jerġgħu lura, x'aktarx ukoll li jippersistu fis-snin li ġejjin.

Minħabba li dawn it-theddidiet m'għandhomx fruntieri, dawn għandhom jiġu indirizzati kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak internazzjonali.

Strateġija tal-UE

L-istrateġija tal-UE kontra t-terroriżmu għandha l-għan li tiġġieled kontra t-terroriżmu globalment filwaqt li tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem, u tagħmel lill-Ewropa aktar sigura, biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jgħixu f'żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja.

L-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom l-impenn li jiġġieldu t-terroriżmu flimkien u li jipprevedu l-aqwa protezzjoni possibbli għaċ-ċittadini tagħha. Għal dan l-għan, fl-2005 l-Kunsill adotta l-istrateġija tal-UE kontra t-terroriżmu. L-istrateġija tikkonċentra fuq erba' pilastri ewlenin: prevenzjoni, protezzjoni, insegwiment u reazzjoni. F'dawn il-pilastri, l-istrateġija tirrikonoxxi l-importanza tal-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u istituzzjonijiet internazzjonali.

Prevenzjoni

Waħda mill-prijoritajiet tal-UE fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu hija l-identifikazzjoni u l-indirizzar tal-fatturi li jikkontribwixxu għar-radikalizzazzjoni u l-proċessi li permezz tagħhom l-individwi jiġu reklutati biex iwettqu atti ta' terroriżmu. Għal dan l-għan il-Kunsill adotta strateġija tal-UE kontra r-radikalizzazzjoni u r-reklutaġġ għat-terroriżmu. Fid-dawl tat-tendenzi li qed jevolvu, bħall-fenomeni tal-atturi solitarji u l-ġellieda barranin jew il-potenzjal li qed jikber tal-media soċjali għall-mobilizzazzjoni u l-komunikazzjoni, il-Kunsill adotta reviżjoni ta' din l-istrateġija f'Ġunju 2014.

Protezzjoni

It-tieni prijorità tal-istrateġija tal-UE kontra t-terroriżmu hija l-protezzjoni taċ-ċittadini u tal-infrastruttura u t-tnaqqis tal-vulnerabbiltà għal attakk. Dan jinkludi l-protezzjoni tal-fruntieri esterni, it-titjib tas-sigurtà tat-trasport, il-protezzjoni tal-miri strateġiċi u t-tnaqqis tal-vulnerabbiltà ta' infrastruttura kritika. F'dan il-qasam, l-UE bħalissa qed taħdem fuq leġislazzjoni li tirregola l-użu tad-data tar-reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri (PNR) għal skopijiet ta' infurzar tal-liġi.

Insegwiment

L-UE qed taħdem biex tfixkel il-kapaċità tat-terroristi li jippjanaw u jorganizzaw, u biex tressaq lil dawn it-terroristi quddiem il-ġustizzja. Sabiex tilħaq dawn l-għanijiet, l-UE kkonċentrat fuq it-tisħiħ tal-kapaċitajiet nazzjonali, it-titjib tal-kooperazzjoni prattika u tal-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-pulizija u dawk ġudizzjarji (partikolarment permezz tal-Europol u l-Eurojust), l-indirizzar tal-finanzjament tat-terroristi u t-tiċħid tat-terroristi mill-mezzi li bihom iwettqu attakki u jikkomunikaw.

Reazzjoni

Ir-raba' objettiv tal-istrateġija tal-UE kontra t-terroriżmu huwa li ssir preparazzjoni, fi spirtu ta' solidarjetà, biex jiġu ġestiti u jitnaqqsu kemm jista' jkun il-konsegwenzi ta' attakk terroristiku. Dan isir bit-titjib tal-kapaċitajiet biex jiġu ttrattati l-konsegwenzi, il-koordinazzjoni tar-reazzjoni u l-bżonnijiet tal-vittmi. Il-prijoritajiet f'dan il-qasam jinkludu l-iżvilupp tal-arranġamenti tal-UE għall-koordinazzjoni tal-kriżijiet, ir-reviżjoni tal-mekkaniżmu għall-protezzjoni ċivili, l-iżvilupp tal-valutazzjoni tar-riskju jew l-iskambju tal-aħjar prassi dwar l-assistenza lill-vittmi tat-terroriżmu.

Kooperazzjoni internazzjonali

Is-sigurtà tal-Unjoni Ewropea hija marbuta mill-qrib mal-iżviluppi f'pajjiżi oħrajn, partikolarment fl-istati ġirien, u għalhekk jeħtieġ li l-istrateġija tal-UE kontra t-terroriżmu tkun fuq skala globali.

Fir-relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi, l-aġenda kontra t-terroriżmu hija preżenti f'ħafna modi, permezz ta' djalogi politiċi ta' livell għoli, l-adozzjoni ta' klawżoli u ftehimiet ta' kooperazzjoni, jew proġetti ta' assistenza speċifiċi għal pajjiżi strateġiċi.

Il-kooperazzjoni mal-Istati Uniti hija komponent fundamentali tal-istrateġija tal-UE. Fis-snin reċenti, intlaħqu ftehimiet ta' kooperazzjoni f'oqsma bħall-finanzjament tat-terroriżmu, it-trasport u l-fruntieri, l-assistenza legali reċiproka jew l-estradizzjoni. L-awtoritajiet tal-Istati Uniti qed jaħdmu aktar u aktar mill-qrib mal-Europol u l-Eurojust.

Parti importanti oħra tad-dimensjoni esterna tal-ġlieda kontra t-terroriżmu tinvolvi ħidma mill-qrib ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali oħrajn, inkluż in-NU, biex jinbena kunsens internazzjonali u jiġu promossi standards internazzjonali għall-ġlieda kontra t-terroriżmu.