Juridische mededeling

Voor de informatie op deze website gelden de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, auteursrechten en een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid van de Raad.

De raadpleging of het gebruik van deze website houdt volledige aanvaarding van de onderstaande algemene voorwaarden in.

Bescherming van persoonsgegevens

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer ligt de Raad na aan het hart. Het wettelijk kader van de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de Raad wordt gevormd door Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000, die de beginselen en verplichtingen vastlegt die de Europese instellingen in acht moeten nemen wanneer zij persoonsgegevens verwerken, en door Besluit 644/2004 van de Raad van 13 september 2004, met verdere uitvoeringsvoorschriften in verband met gegevensbescherming in samenhang met de Raad.

Met "persoonsgegevens" wordt bedoeld iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbare persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar identiteit.

In beginsel vereist de raadpleging van op of via de website van de Raad toegankelijke informatie niet dat de gebruiker persoonsgegevens verstrekt. Wanneer u bepaalde onlinediensten gebruikt, bijvoorbeeld om een bezoek aan de Raad aan te vragen of een vraag aan de dienst Voorlichting van het publiek toe te zenden, kunnen u bij het invullen van een formulier daarentegen wel gegevens over uzelf worden gevraagd, zoals uw contactgegevens (naam en voornaam, beroep, postadres, e-mailadres, telefoonnummer of nationaliteit). De Raad verzamelt die persoonsgegevens alleen voor zover zij nodig zijn om het met de onlinedienst in kwestie beoogde doel te verwezenlijken.

Voor iedere specifieke onlinedienst worden de gegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens die over u zijn verzameld, vermeld in een verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens die door elk van deze diensten gepubliceerd wordt en/of op een openbaar register van verwerkingen van persoonsgegevens, dat wordt bijgehouden door de functionaris voor gegevensbescherming van de instelling.

In het PRADO-deel van de website worden slechts (delen van) voorbeelddocumenten getoond die officieel door het deelnemende land (dat eigenaar is van het document) zijn aangeleverd voor publicatie op het internet. Er wordt geen gebruik gemaakt van authentieke persoonsgegevens indien dat niet nodig is. Wanneer toch gebruik wordt gemaakt van authentieke documenten (in plaats van voorbeelddocumenten), worden de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens beschermd door er zoveel mogelijk voor te zorgen dat geen bijzonderheden leesbaar zijn aan de hand waarvan een persoon zou kunnen worden geïdentificeerd, tenzij de bijdrage betrekking heeft op individuele gegevenselementen.

Om uw rechten te doen gelden of nadere informatie te verkrijgen, kunt u rechtstreeks terecht bij de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking. U kunt ook terecht bij de Raadsfunctionaris voor gegevensbescherming voor een advies over de u betreffende of door u verrichte verwerkingen. Indien u van mening bent dat uw rechten als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit.

Op deze website staan soms ook links naar andere internetsites. Aangezien de Raad geen controle heeft over deze sites, verzoeken wij u kennis te nemen van hun beleid inzake bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een door Google Inc. aangeboden dienst om het gebruik van deze website te helpen analyseren, alsmede van Siteimprove om toegangelijkheidsfouten op te sporen en te corrigeren. Meer informatie vindt u op de pagina over ons cookiesbeleid.

Verklaring van afwijzing van juridische aansprakelijkheid

De Raad beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over zijn activiteiten en over de beleidsterreinen van de Raad in het algemeen, te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en nauwkeurig is. De Raad kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de informatie die op deze site wordt verstrekt. Deze informatie is:

  • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht
  • niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of actueel
  • soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van de Raad geen controle hebben en waarvoor de Raad geen verantwoordelijkheid draagt
  • geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een deskundige te raadplegen).

Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de elektronische versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, is rechtsgeldig.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn en wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. De Europese Raad wijst evenwel iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade die uit het gebruik van deze site zou kunnen resulteren.

Met deze afwijzing van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de Raad te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale of Europese wetgeving vervatte vereisten, noch zijn aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van artikel 340 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) niet mogen worden uitgesloten.