Wat doet de Raad van de EU?

1. Hij onderhandelt over EU-wetten en stelt deze vast

De Raad speelt een essentiële rol in de besluitvorming van de EU.

Hij onderhandelt over wetgeving en stelt die vast, doorgaans samen met het Europees Parlement volgens de gewone wetgevingsprocedure, ook wel medebeslissing genoemd. De medebeslissingsprocedure wordt gebruikt voor beleidsterreinen waarvoor de EU exclusief bevoegd is of bevoegdheden deelt met de lidstaten. Op deze terreinen stelt de Raad wetten vast op basis van voorstellen die door de Europese Commissie zijn ingediend.

2. Hij coördineert het beleid van de lidstaten

De Raad is verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid van de lidstaten op specifieke gebieden, zoals:

  • economisch en begrotingsbeleid: De Raad coördineert het economisch en begrotingsbeleid van de lidstaten om het economische bestuur in de EU te versterken. De Raad controleert het begrotingsbeleid en versterkt het begrotingskader van de EU; hij behandelt ook de juridische en praktische aspecten van de euro, de financiële markten en het kapitaalverkeer.
  • onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport: Op deze gebieden neemt de Raad beleidskaders en werkplannen aan, waarin de prioriteiten voor de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie zijn vastgelegd.
  • werkgelegenheidsbeleid:  De Raad stelt jaarlijkse richtsnoeren en aanbevelingen op voor de lidstaten, op basis van de conclusies van de Europese Raad over de werkgelegenheidssituatie in de EU.

3. Hij ontwikkelt het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

De Raad bepaalt het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU aan de hand van de richtsnoeren van de Europese Raad, en voert het uit. Ook de ontwikkelingshulp en humanitaire hulp, defensie en handel van de EU vallen hieronder. Samen met de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid zorgt de Raad voor de eenheid, de samenhang en de doeltreffendheid van het externe optreden van de EU. 

4. Hij sluit internationale overeenkomsten

De Raad verleent het mandaat aan de Commissie om namens de Europese Unie te onderhandelen over overeenkomsten tussen de EU en niet-EU-landen en internationale organisaties. Na afloop van de onderhandelingen besluit de Raad over de ondertekening en sluiting van de overeenkomst in kwestie, op basis van een voorstel van de Commissie. Ook neemt de Raad het definitieve besluit aanvoor de sluiting van de overeenkomst, na goedkeuring door het Europees Parlement (voor onderwerpen waarvoor de medebeslissingsprocedure moet worden gevolgd) en bekrachtiging door alle lidstaten van de EU.

Deze overeenkomsten kunnen betrekking hebben op ruime gebieden, zoals handel en samenwerking en ontwikkeling, of op specifieke onderwerpen, zoals textiel, visserij, douane, vervoer, wetenschap en technologie, enz. 

5. Hij stelt de begroting vast

De Raad stelt de begroting van de Unie vast samen met het Europees Parlement.

De begrotingsperiode bestrijkt één kalenderjaar. De begroting wordt gewoonlijk in december vastgesteld en gaat in op 1 januari van het volgende jaar.