De Raad van de EU is één juridische entiteit, maar hij komt bijeen in 10 verschillende "formaties", afhankelijk van het onderwerp dat wordt besproken.

Er is geen rangorde tussen deze Raadsformaties, maar de Raad Algemene Zaken vervult een bijzondere, coördinerende rol en is verantwoordelijk voor institutionele, administratieve en horizontale aangelegenheden. Ook de Raad Buitenlandse Zaken heeft een bijzondere taak.

Elke van de 10 Raadsformaties kan wetgeving aannemen die binnen het beleidsgebied van een andere formatie valt. Daarom wordt bij wetgeving die door de Raad is aangenomen, nooit de formatie vermeld.

Raadszittingen

Aan de Raadszittingen nemen vertegenwoordigers op ministersniveau van elke lidstaat deel. Dat kunnen dus ministers of staatssecretarissen zijn. Zij hebben het recht de regering van hun land te binden en namens hun land te stemmen. Ook de leden van de Europese Commissie worden uitgenodigd voor de Raadszittingen die over hun beleidsgebieden gaan. De Europese Centrale Bank wordt uitgenodigd wanneer zij de wetgevingsprocedure heeft ingeleid.

Stemsysteem

De Raad stemt in ongeveer 80 % van de gevallen met gekwalificeerde meerderheid over EU-wetgeving

De zittingen worden voorgezeten door de minister van de lidstaat die het halfjaarlijkse voorzitterschap van de Raad bekleedt. Een uitzondering vormt de Raad Buitenlandse Zaken, die in de regel wordt voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

De Raad neemt zijn besluiten met gewone meerderheid, gekwalificeerde meerderheid dan wel eenparigheid van stemmen, naargelang het te nemen besluit.

De Raad kan alleen stemmen als een meerderheid van de leden aanwezig is. 

Openbare zittingen

De Raad houdt een openbare zitting wanneer hij over een wetsvoorstel discussieert of stemt. In die gevallen bevat de agenda een gedeelte 'wetgevingsberaadslagingen'. Ook de eerste beraadslaging over belangrijke niet-wetgevingsvoorstellen is openbaar.

Daarnaast houdt de Raad geregeld openbare debatten over belangrijke kwesties die de belangen van de Unie en haar burgers raken. Het debat in de Raad Algemene Zaken over het 18-maandenprogramma is openbaar, net als de debatten in de andere Raadsformaties over hun prioriteiten en het debat over het 5-jarenprogramma van de Commissie.