De Raad Landbouw en Visserij

Raad van de EU

De Raad Landbouw en Visserij neemt wetgeving aan op een aantal gebieden die verband houden met voedselproductie, plattelandsontwikkeling en visserijbeheer.

Hoe werkt de Raad Landbouw en Visserij?

De Raad Landbouw en Visserij wordt gevormd door ministers van elke EU-lidstaat. De meeste lidstaten worden vertegenwoordigd door één minister voor beide sectoren. Sommige lidstaten vaardigen evenwel 2 ministers af – één voor landbouw en één voor visserij.

Ook het lid van de Europese Commissie, belast met landbouw en plattelandsontwikkeling of met maritieme zaken en visserij, woont de zittingen bij.

Deze Raad komt gewoonlijk 1 maal per maand bijeen.

Over het landbouw- en visserijbeleid

De Raad neemt, meestal in samenspraak met het Europees Parlement, wetgeving aan op een aantal gebieden die verband houden met voedselproductie, plattelandsontwikkeling en visserijbeheer.

Tot het landbouwbeleid behoren onder meer het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), de regels over de interne landbouwmarkt, bosbouw, biologische productie, productiekwaliteit en veiligheid van zowel voedsel als diervoeder. Maatregelen die in het kader van het GLB worden genomen, moeten de landbouw productiever maken, de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard verzekeren, de markten stabiliseren, de voorziening veilig stellen en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers verzekeren.

Daarnaast neemt de Raad visserijwetgeving aan en bepaalt hij de TAC-hoeveelheden (TAC = totaal toegestane vangsten) en de quota per soort, en neemt hij besluiten over de toekenning van visserijrechten. Het vergroten van de ecologische duurzaamheid en economische leefbaarheid van de visserij, vormt een grote uitdaging. In dat verband zijn vraagstukken als overbevissing en overcapaciteit van de vloot belangrijke punten.

Prioriteiten van de Raad Landbouw en Visserij tijdens het Slowaakse voorzitterschap

De Raad zal bestuderen hoe de positie van landbouwers in de voedselketen kan worden versterkt. Hij zal ook besluiten nemen over maatregelen om de landbouwmarkten te stabiliseren, vooral in de sectoren zuivel en varkensvlees. De ministers zullen verder ingaan op de vereenvoudiging van het GLB en op de onderhandelingen over biologische landbouw en de etikettering van biologische producten.

Ook zal de Raad Landbouw en Visserij inzetten op de uitvoering van de EU-bosstrategie en op duurzaam bosbeheer wereldwijd.

Wat de visserij betreft, zal de Raad hoofdzakelijk vangstbeperkingen vaststellen voor diepzeesoorten en voor bestanden in de Oostzee en de Zwarte Zee.