De Raad Landbouw en Visserij

Raad van de EU

De Raad Landbouw en Visserij neemt wetgeving aan op een aantal gebieden die verband houden met voedselproductie, plattelandsontwikkeling en visserijbeheer.

Hoe werkt de Raad Landbouw en Visserij?

De Raad Landbouw en Visserij wordt gevormd door ministers van elke EU-lidstaat. De meeste lidstaten worden vertegenwoordigd door één minister voor beide sectoren. Sommige lidstaten vaardigen evenwel 2 ministers af – één voor landbouw en één voor visserij.

Ook het lid van de Europese Commissie dat belast is met landbouw en plattelandsontwikkeling of met maritieme zaken en visserij woont de zittingen bij.

Deze Raad komt gewoonlijk 1 maal per maand bijeen.

Over het landbouw- en visserijbeleid

De Raad neemt, meestal in samenspraak met het Europees Parlement, wetgeving aan op een aantal gebieden die verband houden met voedselproductie, plattelandsontwikkeling en visserijbeheer.

Tot het landbouwbeleid behoren onder meer het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), de regels over de interne landbouwmarkt, bosbouw, biologische productie, productiekwaliteit en veiligheid van zowel voedsel als diervoeder. Maatregelen in het kader van het GLB moeten de landbouw productiever maken, de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard bezorgen, de markten stabiliseren, de voorziening veiligstellen en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers waarborgen.

Daarnaast neemt de Raad visserijwetgeving aan en bepaalt hij de TAC-hoeveelheden (TAC = totaal toegestane vangsten) en de quota per soort, en neemt hij besluiten over de toekenning van visserijrechten. Het vergroten van de ecologische duurzaamheid en de economische leefbaarheid van de visserij vormt een grote uitdaging. In dat verband zijn vraagstukken als overbevissing en overcapaciteit van de vloot belangrijke punten.

Prioriteiten van de Raad Landbouw en Visserij tijdens het Estse voorzitterschap

Landbouw

Het belangrijkste landbouwthema van het Estse voorzitterschap is de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het voorzitterschap zal zich met name inzetten voor vereenvoudiging van het GLB, hoofdzakelijk binnen het kader van de omnibusverordening.

Het voorzitterschap wenst tevens:

  • een duurzame en concurrerende Europese landbouw te waarborgen
  • de positie van producenten in de voedselketen te versterken
  • antimicrobiële resistentie te helpen bestrijden
  • voorrang te geven aan noodplanning op het vlak van plantgezondheid

Ook op duurzaam grondgebruik wordt specifiek ingezet. In oktober vindt in Tallinn een conferentie op hoog niveau plaats met de titel "Landbouwgrond voor een duurzame voedselproductie en ecosysteemdiensten".

Het Estse voorzitterschap streeft naar een open handelsbeleid en naar handelsovereenkomsten. Daarnaast zal het EU-standpunten binnen internationale organisaties voorbereiden en deze ter goedkeuring voorleggen.

Ook zal het voorzitterschap discussies aanjagen over hoe digitale oplossingen moeten worden geïmplementeerd met het oog op doeltreffende controlemaatregelen. In samenwerking met de Europese Commissie wordt een conferentie georganiseerd ter bespreking van het geïntegreerd informatiebeheersysteem voor officiële controles (IMSOC).

Visserij

Wat visserij betreft, maakt het Estse voorzitterschap een prioriteit van de quotaregelingen, aangezien die uiterlijk in 2018 moeten worden vastgesteld.

Het voorzitterschap streeft naar vaststelling van:

  • de vangstmogelijkheden in de Oostzee
  • de vangstmogelijkheden in de Zwarte Zee
  • vangstmogelijkheden in EU-wateren en daarbuiten

Doelstelling van het gemeenschappelijk visserijbeleid is om uiterlijk in 2020 de maximale duurzame opbrengst te realiseren.

Het voorzitterschap streeft naar vooruitgang op andere terreinen, bijvoorbeeld beheersplannen, waar mogelijk uitmondend in een algemene oriëntatie. Het is voornemens de besprekingen over het meerjarig beheersplan voor zalm in de Oostzee te heropenen.

Het voorzitterschap wil verder werk maken van het beheersplan voor de Noordzee en de kaderverordening betreffende technische maatregelen, en mogelijk ook van het voorstel inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten.

Tot slot is het Estse voorzitterschap van plan besprekingen op te starten over de toekomst van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV). Daartoe zal het samen met de Commissie een conferentie organiseren.