Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

De Raad Landbouw en Visserij

Raad van de EU

De Raad Landbouw en Visserij stelt wetgeving vast op een aantal gebieden die verband houden met voedselproductie, plattelandsontwikkeling en visserijbeheer.

Hoe werkt de Raad Landbouw en Visserij?

De Raad Landbouw en Visserij wordt gevormd door ministers van elke EU-lidstaat. De meeste lidstaten worden vertegenwoordigd door één minister voor beide sectoren. Sommige lidstaten vaardigen evenwel twee ministers af – een voor landbouw en een voor visserij.

Ook het lid van de Europese Commissie belast met landbouw en plattelandsontwikkeling of met maritieme zaken en visserij woont de zittingen bij.

Deze Raad komt gewoonlijk eenmaal per maand bijeen.

Over het visserij- en landbouwbeleid

De Raad stelt, meestal in samenspraak met het Europees Parlement, wetgeving vast op een aantal gebieden die verband houden met voedselproductie, plattelandsontwikkeling, en visserijbeheer.

Tot het landbouwbeleid behoren onder meer het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), de regels over de interne landbouwmarkt, bosbouw, biologische productie, productiekwaliteit en veiligheid van zowel voedsel als diervoeder. Maatregelen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden genomen, moeten de landbouw productiever maken, de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard verzekeren, de markten stabiliseren, de voorziening veilig stellen en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers verzekeren.

Daarnaast stelt de Raad visserijwetgeving vast en bepaalt hij de TAC-hoeveelheden (TAC = totaal toegestane vangsten) en de quota per soort, en neemt hij besluiten over de toekenning van visserijrechten. Het vergroten van de ecologische duurzaamheid en economische leefbaarheid van de visserij, vormt een grote uitdaging. In dat verband zijn vraagstukken als overbevissing en overcapaciteit van de vloot belangrijke punten.