De Raad Concurrentievermogen (COMPET)

Raad van de EU

De Raad Concurrentievermogen werkt aan de verbetering van het concurrentievermogen en de groei in de EU. Hij houdt zich bezig met 4 belangrijke beleidsterreinen: de interne markt, industrie, onderzoek en innovatie, en ruimtevaart.

Hoe werkt de Raad Concurrentievermogen?

Naargelang van de agenda bestaat de Raad Concurrentievermogen uit de ministers die belast zijn met handel, met economie, met industrie, met onderzoek en innovatie, of met ruimtevaart. Ook de betrokken leden van de Europese Commissie nemen deel aan de zittingen.

Deze Raad komt ten minste 4 maal per jaar bijeen.

Over het concurrentiebeleid van Europa

In zijn functie als beleidsmaker streeft de Raad ernaar het concurrentievermogen van en de groei in de EU een impuls te geven. Daarbij worden zeer uiteenlopende beleidsterreinen bestreken, zoals de interne markt, industrie, onderzoek en innovatie, en ruimtevaart.

Wat de interne markt betreft, werkt de Raad als wetgever aan het wegnemen van belemmeringen voor grensoverschrijdend verkeer van producten, arbeid, kapitaal en diensten.

Op het gebied van de industrie combineert de Raad een horizontale aanpak, die ten doel heeft aspecten van het industriebeleid te integreren in alle andere gerelateerde beleidsdomeinen van de EU, met een sectorspecifieke aanpak, die rekening houdt met de bijzondere behoeften van elke sector.

De Raad werkt aan de verbetering van het ondernemingsklimaat, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen. Daartoe treft hij via de medebeslissingsprocedure specifieke maatregelen ten behoeve van deze ondernemingen, zoals het verbeteren van de toegang tot financiering, het verminderen van de administratieve rompslomp en het stimuleren van innovatie.

Wat onderzoek, innovatie en ruimtevaart betreft, wil de Raad de wetenschappelijke en technologische basis van de Europese industrie versterken, en zo het internationale concurrentievermogen bevorderen en groei en werkgelegenheid stimuleren. Voorts werkt de Raad samen met het Europees Ruimteagentschap om het Europees ruimtevaartbeleid te ontwikkelen.

Prioriteiten van de Raad Concurrentievermogen tijdens het Slowaakse voorzitterschap

In de tweede helft van 2016 zal de Raad Concurrentievermogen zich richten op de ontwikkeling van de interne markt om het vrije verkeer van goederen en diensten te vergemakkelijken en regionale discriminatie te verminderen. Ook is hij voornemens de hervorming van het auteursrecht aan te pakken; meer bepaald zal de Raad met het Europees Parlement onderhandelen over een ontwerpwet betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van digitale inhoud.

Voorts zal de Raad Concurrentievermogen de inspanningen voor hoogwaardige wetgeving en betere regelgeving ondersteunen. Hij zal ook werken aan randvoorwaarden om het concurrentievermogen van de Europese industrie te verbeteren en belemmeringen voor innovatie weg te nemen.

Een ander doel is te komen tot een algemene oriëntatie over een ontwerpverordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming om grensoverschrijdende handel te stimuleren door het markttoezicht te verscherpen.