De Raad Concurrentievermogen (COMPET)

Raad van de EU

De Raad Concurrentievermogen werkt aan de verbetering van het concurrentievermogen en de groei in de EU. Hij houdt zich bezig met 4 belangrijke beleidsterreinen: de interne markt, industrie, onderzoek en innovatie, en ruimtevaart.

Hoe werkt de Raad Concurrentievermogen?

Naargelang van de agenda bestaat de Raad Concurrentievermogen uit de ministers die belast zijn met handel, met economie, met industrie, met onderzoek en innovatie, of met ruimtevaart. Ook de betrokken leden van de Europese Commissie nemen deel aan de zittingen.

Deze Raad komt ten minste 4 maal per jaar bijeen.

Over het concurrentiebeleid van Europa

In zijn functie als beleidsmaker streeft de Raad ernaar het concurrentievermogen van en de groei in de EU een impuls te geven. Daarbij worden zeer uiteenlopende beleidsterreinen bestreken, zoals de interne markt, industrie, onderzoek en innovatie, en ruimtevaart.

Wat de interne markt betreft, werkt de Raad als wetgever aan het wegnemen van belemmeringen voor grensoverschrijdend verkeer van producten, arbeid, kapitaal en diensten.

Op het gebied van de industrie combineert de Raad een horizontale aanpak, die ten doel heeft aspecten van het industriebeleid te integreren in alle andere gerelateerde beleidsdomeinen van de EU, met een sectorspecifieke aanpak, die rekening houdt met de bijzondere behoeften van elke sector.

De Raad werkt aan de verbetering van het ondernemingsklimaat, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen. Daartoe treft hij via de medebeslissingsprocedure specifieke maatregelen ten behoeve van deze ondernemingen, zoals het verbeteren van de toegang tot financiering, het verminderen van de administratieve rompslomp en het stimuleren van innovatie.

Wat onderzoek, innovatie en ruimtevaart betreft, wil de Raad de wetenschappelijke en technologische basis van de Europese industrie versterken, en zo het internationale concurrentievermogen bevorderen en groei en werkgelegenheid stimuleren. Voorts werkt de Raad samen met het Europees Ruimteagentschap om het Europees ruimtevaartbeleid te ontwikkelen.

Prioriteiten van de Raad Concurrentievermogen tijdens het Maltese voorzitterschap

Het Maltese voorzitterschap is voornemens vorderingen te maken met de wetgevingsdossiers in het kader van de strategie voor een digitale eengemaakte markt, die in mei 2015 is voorgesteld, en de strategie voor de eengemaakte markt voor goederen en diensten, die op 28 oktober 2015 is voorgesteld.

De prioriteit zal komen te liggen bij het e-handelpakket, en de besprekingen over het verordeningsvoorstel over grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt zullen worden voortgezet. Het voorzitterschap zal ook doorgaan met de bespreking van de hervorming van het auteursrecht.

Daarnaast wil het Maltese voorzitterschap voortbouwen op de werkzaamheden van het Slowaakse voorzitterschap over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, met het oog op het tot stand brengen van een algemene oriëntatie.

Voorts wil het Maltese voorzitterschap een akkoord bereiken over een reeks conclusies van de Raad in verband met de ruimtevaartstrategie voor Europa.