Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)

Raad van de EU

De Raad Economische en Financiële Zaken is verantwoordelijk voor het EU-beleid op 3 grote gebieden: economisch beleid, belasting­vraagstukken en regel­geving inzake financiële diensten.

Hoe werkt de Raad Ecofin?

De Raad Ecofin bestaat uit de ministers van Economische Zaken en van Financiën van alle lidstaten. Ook de ter zake bevoegde leden van de Europese Commissie nemen aan de zittingen deel.

De Raad Ecofin houdt tevens specifieke zittingen om de jaarlijkse begroting van de EU op te stellen; deze worden bijgewoond door de nationale ministers van Begroting en het Commissielid dat bevoegd is voor financiële programmering en begroting.

De Raad Ecofin komt gewoonlijk eens per maand bijeen.

Over het economisch en financieel beleid van de EU

Eurogroep

Eurogroep - een informeel orgaan waarin de ministers van de eurozone aangelegenheden in verband met de euro bespreken

De Raad Economische en Financiële Zaken, beter bekend als Ecofin, is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­zaken, financiële markten en kapitaalverkeer, en economische betrekkingen met landen buiten de Unie.

Hij stelt ook de jaar­begroting van de EU op en is verantwoordelijk voor de juridische en praktische aspecten van de gemeenschappelijke munt, de euro.

De Raad Ecofin coördineert het economisch beleid van de lidstaten, bevordert de convergentie van hun economische prestaties en ziet toe op hun begrotingsbeleid.

Voorts coördineert hij de EU-standpunten voor internationale bijeenkomsten, zoals de G20, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Hij is ook bevoegd voor de financiële aspecten van internationale onderhandelingen over maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken.

Prioriteiten van het Estse voorzitterschap

Het Estse voorzitterschap zal inzetten op de modernisering van het btw-stelsel. Het zal ernaar streven een politiek akkoord te bereiken over ontwerp­wetgeving inzake e‑publicaties en de algemene verleggings­regeling. Ook wil het een akkoord bereiken over de belangrijkste elementen van het voorstel inzake de btw voor elektronische handel. Ook zal het voorzitterschap besprekingen starten over de voorstellen voor een definitief btw-stelsel en verlaagde tarieven.

Het voorzitterschap is voornemens om de door de Commissie verrichte tussentijdse evaluatie van het actieplan voor de kapitaalmarkten­unie te analyseren, en de Raads­conclusies hierover voorbereiden.

Het Estse voorzitterschap wil niet alleen het werk aan het pakket risico­verminderende maatregelen ("risk reduction package") voortzetten, maar ook de basis leggen voor het deposito­verzekerings­stelsel. Het is de bedoeling om met het Europees Parlement een politiek akkoord te bereiken over de meest dringende aspecten van het pakket risico­verminderende maatregelen; over de overige onderdelen van het pakket wil het voorzitterschap tot een algemene oriëntatie komen in de Raad. Het Estse voorzitterschap zal het werk aan het voorstel voor een Europees deposito­verzekeringsstelsel voortzetten.

Ook zal er aandacht zijn voor de voorstellen naar aanleiding van de evaluatie van de verordening betreffende over-the-counter-derivaten, centrale tegenpartijen en transactie­registers. Het voorzitterschap wil vooruitgang boeken met het voorstel inzake de melding van belasting­ontwijkings­constructies door financiële tussen­personen, en het is voornemens de gemeenschappelijke EU-lijst van niet-coöperatieve derde landen op te stellen.

Wat de EU-begroting voor 2018 betreft, wil het Estse voorzitterschap een alomvattend en tijdig akkoord bereiken dat rekening houdt met de behoeften van de EU en waarborgt dat beleid wordt uitgevoerd.

Samen met het volgende voorzitterschap (Bulgarije) zal Estland de kalender voor de nieuwe jaarlijkse cyclus voor economisch beleid (het Europees Semester) vaststellen.