Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)

Raad van de EU

De Raad Economische en Financiële Zaken is verantwoordelijk voor het EU-beleid op 3 grote gebieden: economisch beleid, belastingvraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten.

Hoe werkt de Raad Ecofin?

De Raad Ecofin bestaat uit de ministers van Economische Zaken en van Financiën van alle lidstaten. Ook de ter zake bevoegde leden van de Europese Commissie nemen aan de zittingen deel.

De Raad Ecofin houdt tevens specifieke zittingen om de jaarlijkse begroting van de EU op te stellen; deze worden bijgewoond door de nationale ministers van Begroting en het Commissielid dat bevoegd is voor financiële programmering en begroting.

De Raad Ecofin komt gewoonlijk eens per maand bijeen.

Over het economisch en financieel beleid van de EU

Eurogroep

Eurogroep - een informeel orgaan waarin de ministers van de eurozone aangelegenheden in verband met de euro bespreken

De Raad Economische en Financiële Zaken, beter bekend als Ecofin, is verantwoordelijk voor economisch beleid, belastingzaken, financiële markten en kapitaalverkeer, en economische betrekkingen met landen buiten de Unie.

Hij stelt ook de jaarbegroting van de EU op en is verantwoordelijk voor de juridische en praktische aspecten van de gemeenschappelijke munt, de euro.

De Raad Ecofin coördineert het economisch beleid van de lidstaten, bevordert de convergentie van hun economische prestaties en ziet toe op hun begrotingsbeleid.

Voorts coördineert hij de EU-standpunten voor internationale bijeenkomsten, zoals de G20, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Hij is ook bevoegd voor de financiële aspecten van internationale onderhandelingen over maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken.

Prioriteiten van de Raad Economische en Financiële Zaken tijdens het Slowaakse voorzitterschap

Tijdens het Slowaakse voorzitterschap van de Raad van de EU (1 juli - 31 december 2016) wil de Raad Ecofin vaart zetten achter de bespreking over verdere stappen in de economische en monetaire unie (EMU), naar aanleiding van het verslag van de vijf voorzitters van juni 2015. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan het debat over het versterken van de begrotingspijler van de EMU.

Op belastinggebied zijn de belangrijkste prioriteiten de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking en het pakket bestrijding belastingontwijking. Het voorzitterschap zal ook streven naar duidelijke politieke richtsnoeren voor alle lidstaten wat betreft het btw-actieplan voor 2016, en is gereed voor een constructief debat over het verwachte voorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting.

De Raad zal het functioneren van het Europees Fonds voor strategische investeringen evalueren, met als doel ervoor te zorgen dat het potentieel ervan volledig wordt benut.

Hij zal zich ook buigen over de maatregelen die nodig zijn om de kapitaalmarktenunie tot stand te brengen. Meer bepaald zal hij trachten een politiek akkoord te bereiken over voorstellen over de herziening van de regels voor prospectussen en over securitisatie.

Maatregelen ter voltooiing van de bankenunie staan eveneens hoog op de agenda van de Raad.

De Raad zal ook streven naar Europese oplossingen in de strijd tegen terrorismefinanciering en zal met het Europees Parlement een akkoord trachten te bereiken over de EU-begroting voor 2017.

Ook de verdere verbetering van het Europees semester, een betere uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen en het vereenvoudigen van de regels van het stabiliteits- en groeipact behoren tot de prioriteiten van de Raad Ecofin voor de 2e helft van 2016.