Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)

Raad van de EU

De Raad Economische en Financiële Zaken is verantwoordelijk voor het EU-beleid op 3 grote gebieden: economisch beleid, belastingvraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten.

Hoe werkt de Raad Ecofin?

De Raad Ecofin bestaat uit de ministers van Economische Zaken en van Financiën van alle lidstaten. Ook de ter zake bevoegde leden van de Europese Commissie nemen aan de zittingen deel.

De Raad Ecofin houdt tevens specifieke zittingen om de jaarlijkse begroting van de EU op te stellen; deze worden bijgewoond door de nationale ministers van Begroting en het Commissielid dat bevoegd is voor financiële programmering en begroting.

De Raad Ecofin komt gewoonlijk eens per maand bijeen.

Over het economisch en financieel beleid van de EU

Eurogroep

Eurogroep - een informeel orgaan waarin de ministers van de eurozone aangelegenheden in verband met de euro bespreken

De Raad Economische en Financiële Zaken, beter bekend als Ecofin, is verantwoordelijk voor economisch beleid, belastingzaken, financiële markten en kapitaalverkeer, en economische betrekkingen met landen buiten de Unie.

Hij stelt ook de jaarbegroting van de EU op en is verantwoordelijk voor de juridische en praktische aspecten van de gemeenschappelijke munt, de euro.

De Raad Ecofin coördineert het economisch beleid van de lidstaten, bevordert de convergentie van hun economische prestaties en ziet toe op hun begrotingsbeleid.

Voorts coördineert hij de EU-standpunten voor internationale bijeenkomsten, zoals de G20, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Hij is ook bevoegd voor de financiële aspecten van internationale onderhandelingen over maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken.

Prioriteiten van de Raad Economische en Financiële Zaken onder het Maltese voorzitterschap

De Raad Economische en Financiële Zaken zal onder het Maltese voorzitterschap prioriteit geven aan economische groei, werkgelegenheid en investeringen. Om die doelstellingen te bereiken zal de Raad verder blijven werken aan de wetgeving in verband met de kapitaalmarktenunie, de bankenunie en belastingheffing, en aan de toekomst van de Economische en Monetaire Unie.

De Raad zal op het gebied van economisch bestuur een politiek akkoord trachten te bereiken over de verordening inzake het steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) en, in lijn met het verslag van de 5 voorzitters van 2015 over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU), verder bespreken hoe de EMU er in de toekomst moet uitzien.

De Raad zal ook doorwerken aan de kapitaalmarktenunie. Het voorzitterschap is met name van plan de besprekingen over het voorstel voor transparante en eenvoudige securitisatie af te ronden. Het wil ook een politiek akkoord met het Europees Parlement bereiken over de wetgevingsvoorstellen in verband met het Europees durfkapitaalfonds en het Europees sociaalondernemerschapsfonds.

De Raad is daarnaast voornemens vorderingen te maken met de wijzigingen van de bankenuniewetgeving, vooral in verband met de kapitaalvereisten voor banken, de regels voor het herstel en de afwikkeling van banken en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Ook is het de bedoeling vooruitgang te boeken met de technische besprekingen over het voorstel voor het Europees depositoverzekeringsstelsel (EDIS).

Op het gebied van belastingheffing zal het Maltese voorzitterschap doorgaan met de besprekingen over de voorstellen die de Europese Commissie in het najaar van 2016 heeft ingediend. Daartoe behoren de wijzigingen van de richtlijn bestrijding belastingontwijking, een initiatief over geschillenbeslechtingsmechanismen, de gemeenschappelijke geconsolideerde belastinggrondslag en de voorstellen in verband met e-handel.

De Raad beoogt ook de afronding van de onderhandelingen over het voorstel tot wijziging van de 4e antiwitwasrichtlijn, dat aanvullende maatregelen bevat ter bestrijding van terrorismefinanciering en ter vergroting van de transparantie van financiële transacties.

Het Maltese voorzitterschap streeft daarnaast naar een politiek akkoord met het Europees Parlement over het geactualiseerde Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) en het mandaat van de EIB voor externe leningen.

Het Maltese voorzitterschap zal ervoor ijveren dat de kwijtingsprocedures voor de begroting 2015, de uitvoering van de begroting 2017 en de voorbereiding van de begroting 2018 zo soepel mogelijk verlopen. Het zal ook een gevolg geven aan het verslag van de Groep op hoog niveau eigen middelen.