De Raad Milieu (ENV)

Raad van de EU

De Raad Milieu is verantwoordelijk voor het milieubeleid van de EU, dat onder meer milieubescherming, een behoedzaam gebruik van hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid omvat. Hij beraadt zich tevens over internationale milieukwesties, met name betreffende de klimaatverandering.

Hoe werkt de Raad Milieu?

De Raad Milieu bestaat uit de ministers die verantwoordelijk zijn voor aangelegenheden die specifiek met het milieu te maken hebben. De Europese Commissie wordt in de zittingen vertegenwoordigd door het lid dat bevoegd is voor milieu en het lid dat bevoegd is voor klimaatactie.

De Raad Milieu komt ongeveer 4 maal per jaar bijeen.

Over het milieubeleid

Als beleidsmaker is de Raad samen met het Europees Parlement verantwoordelijk voor de vaststelling van ambitieuze milieuwetgeving die gericht is op het beschermen van natuurlijke habitats, het handhaven van de lucht- en waterkwaliteit, het garanderen van een degelijke afvalverwerking, het verbeteren van de kennis over giftige chemische stoffen en het bijstaan van ondernemingen in de evolutie naar een duurzame economie.

Voorts ziet de Raad erop toe dat milieuaspecten op de juiste wijze in andere domeinen van het EU-beleid, zoals industrie, landbouw, vervoer, energie en diensten, worden ingebed.

Op internationaal vlak trachten de EU en haar lidstaten ervoor te zorgen dat de milieunormen van de EU tot uiting komen in internationale overeenkomsten op milieugebied en inzake klimaatverandering. In dit verband is de Raad bevoegd om de standpunten van de EU voor internationale conferenties en klimaatonderhandelingen voor te bereiden.

Prioriteiten van de Raad Milieu tijdens het Slowaakse voorzitterschap

Onder het Slowaakse voorzitterschap zal de Raad Milieu zich richten op de koolstofarme economie door de voorstellen voor een herziening van de ETS-sector verder te bespreken. De Raad zal zich tevens buigen over andere voorstellen in verband met emissies: de sectoren die niet onder het ETS-handelssysteem vallen en het verminderen van broeikasgasemissies als gevolg van landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw.

Een van de prioriteiten van het voorzitterschap op het gebied van klimaatverandering is een vervolg te geven aan de ratificatie van de Overeenkomst van Parijs. Ook wordt werk gemaakt van voorstellen voor de overgang naar een circulaire economie.