Naar inhoud
Registratie e-mailadres

De Raad Epsco werkt aan het vergroten van de werkgelegenheid en het verbeteren van de leef- en werkomstandigheden teneinde een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en de consument in de EU te waarborgen.

Hoe werkt de Raad Epsco?

De Raad Epsco bestaat uit de ministers van Werkgelegenheid, van Sociale Zaken, van Volksgezondheid en van Consumentenbeleid van alle EU-lidstaten. Ook de betrokken leden van de Europese Commissie nemen deel aan de zittingen.

De Raad Epsco komt gewoonlijk 4 maal per jaar bijeen. Doorgaans zijn 2 van die zittingen uitsluitend gewijd aan werkgelegenheid en sociaal beleid.

Over het beleid inzake werkgelegenheid, sociale zaken, volksgezondheid en consumentenzaken

Het EU-optreden is er in algemene zin op gericht de levensstandaard en de levenskwaliteit van de burgers te verhogen door met name te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige banen en een hoog niveau van sociale bescherming en gezondheidsbescherming en bescherming van consumentenbelangen.

Op werkgelegenheids- en sociaal gebied is de Raad verantwoordelijk voor het opstellen van jaarlijkse werkgelegenheidsrichtsnoeren waarmee de lidstaten in hun nationaal beleid rekening houden. Ook stelt de Raad, samen met het Europees Parlement, wetgeving vast ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, de sociale insluiting en de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van het volksgezondheidsbeleid en voor de organisatie en de verstrekking van gezondheidszorg berust volledig bij de lidstaten, maar de Raad is, samen met het Europees Parlement, verantwoordelijk voor de vaststelling van wetgeving betreffende de kwaliteit en de veiligheid van menselijke organen en menselijk bloed, patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg en de kwaliteit en de veiligheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Op het vlak van consumentenbescherming stelt de Raad, samen met het Europees Parlement, voor de gehele EU regels vast ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van consumenten, en van hun economische belangen.

Prioriteiten van het Estse voorzitterschap

Het Estse voorzitterschap is ingenomen met het voorstel van de Europese Commissie inzake de Europese pijler van sociale rechten. Het wil schot brengen in de besprekingen over de goedkeuring van de pijler op politiek niveau in de Raad.

Het Estse voorzitterschap zal verder werken aan de actualisering en vereenvoudiging van verordeningen inzake coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Het voorzitterschap wil aan de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens tussen de lidstaten werken, opdat mensen die naar een andere lidstaat verhuizen, sneller hun uitkeringen ontvangen.

Het voorzitterschap wil ook resultaatgerichte onderhandelingen voeren over de detacheringsrichtlijn.

Met het oog op het verminderen van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk, vindt het voorzitterschap het belangrijk dat voor nog meer gevaarlijke stoffen in de EU grenswaarden worden bepaald. Een van de prioriteiten van het voorzitterschap is dan ook om de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia te wijzigen.

Wat betreft gezondheid, wil het Estse voorzitterschap de gesprekken tussen de lidstaten over het terugdringen van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik verder toespitsen. Om de noodzakelijke randvoorwaarden voor een breder gebruik en grensoverschrijdend verkeer van gezondheidsgegevens te scheppen, met het oog op behandeling, onderzoek en innovatie, vindt het voorzitterschap het belangrijk dat de beginselen van de eengemaakte digitale markt worden toegepast in de gezondheidssector.