De Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

Raad van de EU

De beleidsgebieden van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport vallen onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. De rol van de EU wat betreft onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport bestaat er derhalve in een kader te bieden voor samenwerking tussen de lidstaten, met het oog op uitwisseling van informatie en ervaringen over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang.

Hoe werkt de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport?

Deze Raad bestaat uit de ministers die bevoegd zijn voor onderwijs, cultuur, jeugdzaken, media, communicatie en sport uit alle EU-lidstaten. De juiste samenstelling hangt af van de onderwerpen die tijdens een concrete zitting aan bod komen.

De zittingen worden ook bijgewoond door een vertegenwoordiger van de Europese Commissie – doorgaans het lid bevoegd voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken.

De Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport vergadert drie tot vier keer per jaar, waarvan tweemaal in de volledige samenstelling.

Over het beleid op het gebied van onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport

De Raad neemt voornamelijk stimuleringsmaatregelen en aanbevelingen aan. De initiatieven waarover de Raad overeenstemming bereikt, zoals Erasmus+ of het programma Creatief Europa, kunnen evenwel zeer direct gevolgen hebben voor de burgers van de EU. In sommige gevallen, als dat volgens de Verdragen mogelijk is, kan de Raad ook wetgevend handelen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor audiovisuele zaken en de wederzijdse erkenning van diploma's.

De Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport is voorts nauw betrokken bij het monitoren van de vorderingen met de aspecten onderwijs en jeugd van de Europa 2020-strategie, alsmede bij het ontwikkelen van de bijdrage van de culturele sector aan een meer innovatief Europa, en bij het nemen van maatregelen die er mede voor moeten zorgen dat Europa als wereldcentrum voor de productie van creatieve digitale inhoud ten volle bijdraagt aan de digitale agenda van de Europa 2020-strategie.

De EU wil met haar acties op het gebied van onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport Europa's cultureel erfgoed helpen bewaren, de culturele en creatieve sectoren van Europa steunen, de mobiliteit van studenten en docenten aanmoedigen en lichaamsbeweging en sociale integratie door middel van sport bevorderen.

Prioriteiten van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport tijdens het Slowaakse voorzitterschap

De ministers zullen zich toespitsen op de rol van onderwijs en jeugdwerk bij het voorkomen van radicalisering en extremisme. Zij zullen zich ook buigen over de aanbeveling van de Raad tot invoering van een vaardighedengarantie en over de herziening van de aanbeveling inzake het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren.

De Raad zal ook doorgaan met de onderhandelingen over de richtlijn audiovisuele mediadiensten, die deel uitmaakt van het plan om een digitale eengemaakte markt voor Europa tot stand te brengen. De ministers van Cultuur zullen zich richten op de tussentijdse evaluatie van het werkplan voor cultuur 2015-2018. De ministers van sport zullen spreken over sportdiplomatie, met als doel het bewustzijn over de mogelijke maatschappelijke rol ervan te vergroten.