De Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

Raad van de EU

De beleidsgebieden van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport vallen onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. De rol van de EU wat betreft onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport bestaat er derhalve in een kader te bieden voor samenwerking tussen de lidstaten, met het oog op uitwisseling van informatie en ervaringen over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang.

Hoe werkt de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport?

Deze Raad bestaat uit de ministers die bevoegd zijn voor onderwijs, cultuur, jeugdzaken, media, communicatie en sport uit alle EU-lidstaten. De juiste samenstelling hangt af van de onderwerpen die tijdens een concrete zitting aan bod komen.

De zittingen worden ook bijgewoond door een vertegenwoordiger van de Europese Commissie – doorgaans het lid bevoegd voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken.

De Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport vergadert drie tot vier keer per jaar, waarvan tweemaal in de volledige samenstelling.

Over het beleid op het gebied van onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport

De Raad stelt voornamelijk stimuleringsmaatregelen en aanbevelingen vast. De initiatieven waarover de Raad overeenstemming bereikt, zoals Erasmus+ of het programma Creatief Europa, kunnen evenwel zeer rechtstreekse gevolgen hebben voor de burgers van de EU. In sommige gevallen, als dat volgens de Verdragen mogelijk is, kan de Raad ook wetgevend handelen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor audiovisuele zaken en de wederzijdse erkenning van diploma's.

De Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport is voorts nauw betrokken bij het monitoren van de vorderingen met de aspecten onderwijs en jeugd van de Europa 2020-strategie, alsmede bij het ontwikkelen van de bijdrage van de culturele sector aan een meer innovatief Europa, en bij het nemen van maatregelen die er mede voor moeten zorgen dat Europa als wereldcentrum voor de productie van creatieve digitale inhoud ten volle bijdraagt aan de digitale agenda van de Europa 2020-strategie.

De EU wil met haar acties op het gebied van onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport Europa's cultureel erfgoed helpen bewaren, de culturele en creatieve sectoren van Europa steunen, de mobiliteit van studenten en docenten aanmoedigen en lichaamsbeweging en sociale integratie door middel van sport bevorderen.

Prioriteiten van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport tijdens het Maltese voorzitterschap

Hoogwaardig onderwijs voor iedereen is een van de prioriteiten van het Maltese voorzitterschap. In dat verband zal de Raad conclusies over inclusie in verscheidenheid opstellen, met de nadruk op inclusiviteit als essentieel onderdeel van effectieve onderwijsmechanismen.

Het Maltese voorzitterschap zal ook naar vooruitgang streven wat betreft de nieuwe vaardighedenagenda voor Europa, het voorstel voor een aanbeveling van de Raad over het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren, en het voorstel voor een besluit over Europass.

Wat jongeren betreft, zal het voorzitterschap conclusies opstellen over hoe jongerenwerk jongeren kan helpen essentiële levensvaardigheden te ontwikkelen en de overgang naar volwassenheid te maken. Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie door de Commissie van de EU-strategie voor jongeren en het jongereninitiatief van de Commissie zal de Raad ook conclusies aannemen.

Op het gebied van cultuur zal het voorzitterschap conclusies opstellen op basis van de gezamenlijke mededeling "Naar een EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen". Het wil ook vooruitgang boeken met het voorstel voor een herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten.

Het Maltese voorzitterschap wil door middel van Raadsconclusies bijzondere aandacht besteden aan sport als platform voor sociale inclusie via vrijwilligerswerk, met name voor de meest kwetsbaren.