De Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de EU

De Raad Algemene Zaken coördineert de voorbereiding van de bijeenkomsten van de Europese Raad. Hij is ook verantwoordelijk voor een aantal horizontale beleidsterreinen.

Hoe werkt de Raad Algemene Zaken?

De Raad Algemene Zaken bestaat voornamelijk uit de ministers van Europese Zaken van alle EU-lidstaten. De Europese Commissie wordt doorgaans vertegenwoordigd door het lid dat bevoegd is voor interinstitutionele betrekkingen, afhankelijk van het onderwerp dat behandeld wordt.

De Raad Algemene Zaken komt 1 maal per maand bijeen.

De Europese Raad

De Europese Raad is de instelling die de beleidskoers en de prioriteiten van de EU bepaalt

Over de Raad Algemene Zaken

De Raad Algemene Zaken is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende Raadsformaties. Hij is belast met de voorbereiding en follow-up van de bijeenkomsten van de Europese Raad (waar de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de EU elkaar ontmoeten).

Deze Raad is verantwoordelijk voor een aantal horizontale beleidsterreinen, waaronder de uitbreiding en toetredingsonderhandelingen, de vaststelling van het meerjarig financieel kader (de 7-jarige begroting van de Unie), cohesiebeleid, vraagstukken in verband met de institutionele opbouw van de EU, en alle dossiers die de Europese Raad hem toevertrouwt.

Prioriteiten van de Raad Algemene Zaken tijdens het Maltese voorzitterschap

De Raad zal ernaar streven de onderhandelingen in de Raad af te ronden en de goedkeuring van het Europees Parlement te krijgen voor de herziening van het meerjarig financieel kader 2014-2020. Daarnaast zullen de ministers vooruitgang trachten te boeken bij de onderhandelingen in de Raad en met het Parlement over de zogeheten omnibusverordening, die ten doel heeft de begrotingsprocedures te vereenvoudigen.

De Raad zal voortwerken aan de uitvoering van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven.

Hij zal ook verder werk maken van de uitvoering van de programma's die in het kader van het cohesiebeleid voor 2014-2020 zijn overeengekomen.

Wat het uitbreidingsbeleid betreft, is het voorzitterschap voornemens de belangrijke rol te onderstrepen die de rechtsstaat kan spelen bij de bevordering van de economische ontwikkeling in de kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten.