De Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de EU

De Raad Algemene Zaken coördineert de voorbereiding van de bijeenkomsten van de Europese Raad. Hij is ook verantwoordelijk voor een aantal horizontale beleidsterreinen.

Hoe werkt de Raad Algemene Zaken?

De Raad Algemene Zaken bestaat voornamelijk uit de ministers van Europese Zaken van alle EU-lidstaten. De Europese Commissie wordt doorgaans vertegenwoordigd door het lid dat bevoegd is voor interinstitutionele betrekkingen, afhankelijk van het onderwerp dat behandeld wordt.

De Raad Algemene Zaken komt 1 maal per maand bijeen.

De Europese Raad

De Europese Raad is de instelling die de beleidskoers en de prioriteiten van de EU bepaalt

Over de Raad Algemene Zaken

De Raad Algemene Zaken is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende Raadsformaties. Hij is belast met de voorbereiding en follow‑up van de bijeenkomsten van de Europese Raad (waar de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de EU elkaar ontmoeten).

Deze Raad is verantwoordelijk voor een aantal horizontale beleidsterreinen, waaronder EU-uitbreiding en toetredingsonderhandelingen, de vaststelling van het meerjarig financieel kader (de 7‑jarige begroting van de Unie), het cohesiebeleid, vraagstukken in verband met de institutionele opbouw van de EU, en alle dossiers die de Europese Raad hem toevertrouwt.

Prioriteiten van de Raad Algemene Zaken tijdens het Estse voorzitterschap

Raad Algemene Zaken

Het Estse voorzitterschap zal de besprekingen voortzetten over de toekomst van de Europese Unie en over hoe de behoeften en belangen van de EU-burgers kunnen worden beschermd.

Het voorzitterschap zal het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven (IIA) verder uitvoeren met het oog op een beter, gemakkelijker en effectiever wetgevingsproces.

Doel van het voorzitterschap is te komen tot een gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad over de wetgevingsprioriteiten voor het jaar 2018.

Het voorzitterschap zal zich tevens inzetten voor een interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantieregister.

Daarnaast is het Estse voorzitterschap voornemens de besprekingen over de beginselen en bescherming van de rechtsstaat voort te zetten, onder meer door een dialoog over de rechtsstaat in de Raad Algemene Zaken.

Het voorzitterschap zal verder vorderingen maken met het uitbreidingsproces van de EU in het bredere kader van veiligheid, stabiliteit, democratie en de rechtsstaat in Europa.

Tijdens de aan cohesie gewijde zittingen zal het voorzitterschap de resultaten, uitvoering en toekomst van het cohesiebeleid bespreken op basis van het zevende Commissieverslag inzake economische, sociale en territoriale cohesie, discussienota's, gepubliceerde onderzoeken en eerdere besprekingen in andere Raadsformaties.

Raad Algemene Zaken (artikel 50)

In de Raad Algemene Zaken (art. 50) komen de ministers in EU-27-samenstelling bijeen om kwesties in verband met de brexit te bespreken.

Tussen de bijeenkomsten van de Europese Raad (art. 50) zorgt de Raad Algemene Zaken (art. 50) ervoor dat in de onderhandelingen de richtsnoeren van de Europese Raad en de onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad worden gevolgd.

Doel van het Estse voorzitterschap tijdens deze onderhandelingen is het behoud van de eenheid van de 27 lidstaten en het bevorderen van een akkoord met het Verenigd Koninkrijk.