De Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de EU

De Raad Algemene Zaken coördineert de voorbereiding van de bijeenkomsten van de Europese Raad. Hij is ook verantwoordelijk voor een aantal horizontale beleidsterreinen.

Hoe werkt de Raad Algemene Zaken?

De Raad Algemene Zaken bestaat voornamelijk uit de ministers van Europese Zaken van alle EU-lidstaten. De Europese Commissie wordt doorgaans vertegenwoordigd door het lid dat bevoegd is voor interinstitutionele betrekkingen, afhankelijk van het onderwerp dat behandeld wordt.

De Raad Algemene Zaken komt 1 maal per maand bijeen.

De Europese Raad

De Europese Raad is de instelling die de beleidskoers en de prioriteiten van de EU bepaalt

Over de Raad Algemene Zaken

De Raad Algemene Zaken is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende Raadsformaties. Hij is belast met de voorbereiding en follow-up van de bijeenkomsten van de Europese Raad (waar de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de EU elkaar ontmoeten).

Deze Raad is verantwoordelijk voor een aantal horizontale beleidsterreinen, waaronder de uitbreiding en toetredingsonderhandelingen, de vaststelling van het meerjarig financieel kader (de 7-jarige begroting van de Unie), cohesiebeleid, vraagstukken in verband met de institutionele opbouw van de EU, en alle dossiers die de Europese Raad hem toevertrouwt.

Prioriteiten van de Raad Algemene Zaken tijdens het Slowaakse voorzitterschap

De Raad zal toezien op de uitvoering van het nieuwe interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven. Ook zal hij zich toeleggen op de tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader 2014-2020.

Daarnaast zullen de ministers bekijken welke lessen kunnen worden getrokken uit de dialoog over de bevordering en bescherming van de rechtsstaat, die in 2014 is ingesteld.

Wat de uitbreiding betreft, zal de Raad de vorderingen met het uitbreidingsproces in ieder land beoordelen, en de landen aansporen om de nodige binnenlandse hervormingen door te voeren.