Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

Raad van de EU

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken werkt aan samenwerking en een gemeenschappelijk beleid inzake diverse grensoverschrijdende aangelegenheden, met het doel een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te ontwikkelen.

Hoe werkt de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken?

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bestaat uit de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van alle EU-lidstaten. In het algemeen houden de ministers van Justitie zich bezig met justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken, en de grondrechten, terwijl de ministers van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk zijn voor, onder andere, migratie, grensbeheer en politiële samenwerking. De taakverdeling tussen de ministers is echter niet in alle EU-lidstaten dezelfde. De Raad JBZ is ook verantwoordelijk voor civiele bescherming.

De Raad JBZ komt gewoonlijk eens in de 3 maanden bijeen.

Zoals afgesproken in de EU-verdragen, nemen Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet ten volle, of slechts onder bepaalde voorwaarden, deel aan de uitvoering van sommige maatregelen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.

De besprekingen over aangelegenheden die verband houden met het Schengenacquis, vinden in een gemengd comité plaats. Dit comité bestaat uit de EU-lidstaten, plus de vier niet-EU-landen die partij zijn bij het Schengenakkoord (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland). Wetgevingsmaatregelen worden eerst besproken in het gemengd comité en vervolgens door de Raad JBZ vastgesteld (met dien verstande dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet aan de stemming deelnemen).

Over het beleidsdomein justitie en binnenlandse zaken

De Raad stelt, meestal samen met het Europees Parlement, wetgeving vast die de grondrechten moet garanderen, het vrije verkeer van personen in de EU moet waarborgen en de burger een hoog beschermingsniveau moet bieden. Hij is verantwoordelijk voor het asiel- en immigratiebeleid, justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken, civiele bescherming en de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Hij houdt zich ook bezig met aangelegenheden die verband houden met de Schengenruimte zonder grenzen in Europa.

Voorts moet de Raad ook de coördinatie van de acties van de lidstaten op het gebied van interne veiligheid bevorderen en versterken. Dat doet hij door zich in te zetten voor de bescherming van de buitengrenzen en voor nauwere samenwerking tussen politie- en douanediensten.