Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

De Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

Raad van de EU

De Raad TTE werkt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op het gebied van vervoer, telecommunicatie en energie, namelijk moderne, concurrerende en doeltreffende markten en infrastructuren tot stand brengen en trans-Europese vervoers-, communicatie- en energienetten creëren.

Hoe werkt de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie?

De samenstelling en het aantal zittingen van de Raad TTE verschillen naar gelang van de onderwerpen op de agenda:

  • de ministers van Vervoer komen gewoonlijk 4 maal per jaar bijeen
  • de ministers van Energie komen 3 of 4 maal per jaar bijeen
  • de ministers van Telecommunicatie komen 2 maal per jaar bijeen

Ook de betrokken leden van de Europese Commissie nemen deel aan de zittingen.

Over het beleid op het gebied van vervoer, telecommunicatie en energie

Op het gebied van vervoer is de Raad verantwoordelijk voor de vaststelling, samen met het Europees Parlement, van wetgeving die moet leiden tot een gemeenschappelijk vervoersbeleid, bijvoorbeeld gemeenschappelijke regels voor internationaal vervoer, voorwaarden voor vervoerondernemers, en maatregelen ter verbetering van de rechten van passagiers en de veiligheid van het vervoer. Een van de voornaamste doelstellingen is duurzame vervoerssystemen tot stand te brengen waarbij het energieverbruik laag is en tegelijk de mobiliteit voor de gebruikers wordt verbeterd dankzij betere vervoerstijden en -routes.

Op het gebied van energie is de Raad verantwoordelijk voor de vaststelling, samen met het Europees Parlement, van wetgeving betreffende het functioneren van de energiemarkten, teneinde de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen en energie-efficiëntie, nieuwe en hernieuwbare energiebronnen alsmede de interconnectie van energienetwerken in de hand te werken.

Op het gebied van telecommunicatie is de Raad verantwoordelijk voor de vaststelling, samen met het Europees Parlement, van wetgeving en richtsnoeren inzake telecommunicatienetwerken en de interoperabiliteit ervan. Het EU-beleid is er tevens op gericht het concurrentievermogen, de cyberveiligheid en innovatie in de telecommunicatiesector te verbeteren.