De Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Raad van de EU

De Raad TTE werkt toe naar verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op het gebied van vervoer, telecommunicatie en energie, te weten het tot stand brengen van moderne, concurrerende en efficiënte markten en infrastructuren en het creëren van trans-Europese vervoer-, communicatie- en energienetten.

Hoe werkt de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie?

De samenstelling en het aantal zittingen van de Raad TTE verschillen naargelang van de onderwerpen op de agenda:

  • de ministers van Vervoer komen gewoonlijk 4 maal per jaar bijeen
  • de ministers van Energie 3 of 4 keer per jaar
  • de ministers van Telecommunicatie 2 maal per jaar

Ook de ter zake bevoegde leden van de Europese Commissie nemen aan de zittingen deel.

Over het vervoer-, telecommunicatie- en energiebeleid

Op het gebied van vervoer is de Raad verantwoordelijk voor het aannemen, samen met het Europees Parlement, van wetgeving die moet leiden tot een gemeenschappelijk vervoerbeleid, bijvoorbeeld gemeenschappelijke regels voor internationaal vervoer, voorwaarden voor vervoerondernemers, en maatregelen ter verbetering van de rechten van passagiers en de veiligheid van het vervoer. Een van de voornaamste doelstellingen is om duurzame vervoersystemen tot stand te brengen waarbij het energieverbruik laag is en tegelijk de mobiliteit van de gebruikers wordt verbeterd dankzij betere vervoertijden en -routes.

Op het gebied van energie is de Raad verantwoordelijk voor de vaststelling, samen met het Europees Parlement, van wetgeving betreffende het functioneren van de energiemarkten, teneinde de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen en energie-efficiëntie, nieuwe en hernieuwbare energiebronnen alsmede de interconnectie van energienetwerken te bevorderen.

Op het gebied van telecommunicatie is de Raad verantwoordelijk voor de vaststelling, samen met het Europees Parlement, van wetgeving en richtsnoeren inzake telecommunicatienetwerken en de interoperabiliteit ervan. Het EU-beleid is er tevens op gericht het concurrentievermogen, de cyberbeveiliging en innovatie in de telecommunicatiesector te verbeteren.

Prioriteiten van het Estse voorzitterschap

Het Estse voorzitterschap zal voortwerken aan de voltooiing van de energie-unie. Het zal zich daarbij met name concentreren op het pakket schone energie en de opzet van de elektriciteitsmarkt.

Het voorzitterschap zal een verklaring inzake publiek-private partnerschappen voorstellen met het oog op de digitalisering van de energiesector.

Wat vervoer betreft, zal het Estse voorzitterschap prioriteit geven aan de wegvervoerinitiatieven uit het pakket emissiearme mobiliteit en aan de actieve uitvoering van de luchtvaartstrategie voor Europa. Ook zal het voorzitterschap werken aan het wegnemen van belemmeringen voor de digitalisering van vervoer, en aan Raadsconclusies over dit thema.

Op het gebied van telecommunicatie geeft het Estse voorzitterschap prioriteit aan het bereiken van een algemene oriëntatie over het Europees wetboek voor elektronische communicatie, om de weg te banen voor 5G in Europa.