De Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Raad van de EU

De Raad TTE streeft ernaar de doelstellingen van de EU op het gebied van vervoer, telecommunicatie en energie te verwezenlijken, namelijk moderne, concurrerende en doeltreffende markten en infrastructuren tot stand brengen en trans-Europese vervoer-, communicatie- en energienetten creëren.

Hoe werkt de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie?

De samenstelling en het aantal zittingen van de Raad TTE verschillen naargelang van de onderwerpen op de agenda:

  • de ministers van Vervoer komen gewoonlijk 4 maal per jaar bijeen;
  • de ministers van Energie 3 of 4 keer per jaar;
  • de ministers van Telecommunicatie 2 maal per jaar.

Ook de ter zake bevoegde leden van de Europese Commissie nemen aan de zittingen deel.

Over het vervoer-, telecommunicatie- en energiebeleid

Op het gebied van vervoer is de Raad verantwoordelijk voor de vaststelling, samen met het Europees Parlement, van wetgeving die moet leiden tot een gemeenschappelijk vervoerbeleid, bijvoorbeeld gemeenschappelijke regels voor internationaal vervoer, voorwaarden voor vervoerondernemers, en maatregelen ter verbetering van de rechten van passagiers en de veiligheid van het vervoer. Een van de voornaamste doelstellingen is om duurzame vervoersystemen tot stand te brengen waarbij het energieverbruik laag is en tegelijk de mobiliteit van de gebruikers wordt verbeterd dankzij betere vervoertijden en -routes.

Op het gebied van energie is de Raad verantwoordelijk voor de vaststelling, samen met het Europees Parlement, van wetgeving betreffende het functioneren van de energiemarkten, teneinde de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen en energie-efficiëntie, nieuwe en hernieuwbare energiebronnen alsmede de interconnectie van energienetwerken te bevorderen.

Op het gebied van telecommunicatie is de Raad verantwoordelijk voor de vaststelling, samen met het Europees Parlement, van wetgeving en richtsnoeren inzake telecommunicatienetwerken en de interoperabiliteit ervan. Het EU-beleid is er tevens op gericht het concurrentievermogen, de cyberveiligheid en innovatie in de telecommunicatiesector te verbeteren.

Prioriteiten van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie tijdens het Slowaakse voorzitterschap

In de tweede helft van 2016 zal de Raad Vervoer zich concentreren op de verwezenlijking van de interne Europese vervoermarkt, bijvoorbeeld door de herziening van de verordening inzake het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.

Op het gebied van telecommunicatie,is de voornaamste doelstelling van het Slowaakse voorzitterschap om Raadsconclusies aan te nemen over het Actieplan inzake e-overheid voor 2016-2020, zodra de Europese Commissie dat heeft uitgebracht. Voorts zal het Slowaakse voorzitterschap zich inspannen om een algemene oriëntatie te bereiken over het voorstel tot herziening van wholesaletarieven voor internationale roaming. Deze herziening is nodig om roamingtarieven in 2017 af te schaffen.

Op het gebied van energie zal het voorzitterschap zich vooral concentreren op de voltooiing van de energie-unie. Daarnaast zal het voorzitterschap aandacht besteden aan de herziening van de verordening betreffende de veiligstelling van de aardgasvoorziening. Het doel is om tot een consensus te komen en een begin te maken met de onderhandelingen met het Europees Parlement. In dit verband zal het voorzitterschap ook onderhandelen over een akkoord met het Parlement over intergouvernementele overeenkomsten op het gebied van energie, waarmee wordt beoogd de transparantie van dat soort overeenkomsten te vergroten.