De Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Raad van de EU

De Raad TTE werkt toe naar verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op het gebied van vervoer, telecommunicatie en energie, te weten het tot stand brengen van moderne, concurrerende en efficiënte markten en infrastructuren en het creëren van trans-Europese vervoer-, communicatie- en energienetten.

Hoe werkt de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie?

De samenstelling en het aantal zittingen van de Raad TTE verschillen naargelang van de onderwerpen op de agenda:

  • de ministers van Vervoer komen gewoonlijk 4 maal per jaar bijeen
  • de ministers van Energie 3 of 4 keer per jaar
  • de ministers van Telecommunicatie 2 maal per jaar

Ook de ter zake bevoegde leden van de Europese Commissie nemen aan de zittingen deel.

Over het vervoer-, telecommunicatie- en energiebeleid

Op het gebied van vervoer is de Raad verantwoordelijk voor de vaststelling, samen met het Europees Parlement, van wetgeving die moet leiden tot een gemeenschappelijk vervoerbeleid, bijvoorbeeld gemeenschappelijke regels voor internationaal vervoer, voorwaarden voor vervoerondernemers, en maatregelen ter verbetering van de rechten van passagiers en de veiligheid van het vervoer. Een van de voornaamste doelstellingen is om duurzame vervoersystemen tot stand te brengen waarbij het energieverbruik laag is en tegelijk de mobiliteit van de gebruikers wordt verbeterd dankzij betere vervoertijden en -routes.

Op het gebied van energie is de Raad verantwoordelijk voor de vaststelling, samen met het Europees Parlement, van wetgeving betreffende het functioneren van de energiemarkten, teneinde de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen en energie-efficiëntie, nieuwe en hernieuwbare energiebronnen alsmede de interconnectie van energienetwerken te bevorderen.

Op het gebied van telecommunicatie is de Raad verantwoordelijk voor de vaststelling, samen met het Europees Parlement, van wetgeving en richtsnoeren inzake telecommunicatienetwerken en de interoperabiliteit ervan. Het EU-beleid is er tevens op gericht het concurrentievermogen, de cyberbeveiliging en innovatie in de telecommunicatiesector te verbeteren.

Prioriteiten van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie tijdens het Maltese voorzitterschap

Het Maltese voorzitterschap zal het werk van het Nederlandse en het Slowaakse voorzitterschap voortzetten. Meer bepaald zal het werken aan voorstellen in verband met de voltooiing van de energie-unie, zoals de voorstellen inzake energie-efficiëntie en het pakket schone energie. Daarnaast zal het voorzitterschap een akkoord proberen te bereiken met het Europees Parlement over de verordening veiligstelling gasvoorziening.

De maritieme sector is een van de prioriteiten van het Maltese voorzitterschap, met een initiatief over internationale oceaangovernance. Het voorzitterschap zal zich richten op verschillende dossiers inzake zeevervoer, onder meer de richtlijn havenontvangstvoorzieningen en de Commissieverslagen over digitale maritieme systemen. Ook zal er worden gestreefd naar aanneming van een politieke verklaring betreffende de herziening van de zeevervoersstrategie van de Europese Unie tot 2018.

In verband met luchtvaart zal de Raad trachten met het Parlement tot een akkoord te komen over de herziening van de verordening betreffende het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart. Wat het vervoer over land betreft, zal het voorzitterschap het werk aan de verkeersveiligheid in de EU voortzetten, met o.a. een richtlijn inzake certificering van beroepskwalificaties voor vrachtwagen- en buschauffeurs.

Op het gebied van telecommunicatie streeft het Maltese voorzitterschap vooral naar afronding van het dossier over wholesaleroaming, wat nodig is om in juni de roamingtarieven af te schaffen. Daarnaast zal het voorzitterschap inzetten op vooruitgang met de herziening van het telecomkader.