Werking van de Eurogroep

Eurogroep

De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone vraagstukken met betrekking tot de gezamenlijke verantwoordelijkheden van hun landen inzake de euro bespreken.  

De voornaamste taak van de Eurogroep is ervoor te zorgen dat de landen van de eurozone hun economisch beleid nauw coördineren en dat de voorwaarden voor een sterkere economische groei worden bevorderd. Beleidscoördinatie tussen de landen van de eurozone onderling is van cruciaal belang om de stabiliteit van de hele eurozone te garanderen.  

De besprekingen binnen de Eurogroep gaan daarom over specifieke kwesties inzake de euro en over bredere thema's die invloed hebben op het budgettaire, monetaire en structurele beleid van de lidstaten van de eurozone. De Eurogroep moet bepalen wat de gemeenschappelijk uitdagingen zijn, en moet gemeenschappelijke vormen van aanpak daarvoor vinden.   

De groep moet ook de bijeenkomsten van de Eurotop voorbereiden en voor de follow-up daarvan zorgen.  

De rol van de Eurogroep is vastgelegd in Protocol nr. 14 bij het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 in werking is getreden. 

Besprekingen

De Eurogroep bespreekt regelmatig

 • de economische situatie en vooruitzichten in de eurozone
 • het begrotingsbeleid van de lidstaten van de eurozone
 • de macro-economische situatie in de eurozone
 • structurele hervormingen die tot een toename van de groei kunnen leiden
 • vraagstukken betreffende het behoud van de financiële stabiliteit in de eurozone
 • voorbereidingen voor internationale bijeenkomsten
 • uitbreiding van de eurozone  

Daarnaast kan de Eurogroep voorbereidende besprekingen houden over besluiten van de Raad die alleen op de lidstaten van de eurozone betrekking hebben. Als de Raad dergelijke besluiten aanneemt, stemmen alleen de lidstaten van de eurozone in de Raad.  

De Eurogroep bespreekt ook de voorwaarden voor financiële steun aan landen in de eurozone die ernstige financiële moeilijkheden hebben.

Bijeenkomsten  

De Eurogroep komt gewoonlijk een keer per maand bijeen, op de dag vóór de zitting van de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin). Er kunnen ook extra bijeenkomsten of teleconferenties worden gehouden. De bijeenkomsten zijn informeel en de besprekingen vertrouwelijk.  

De deelnemers aan de bijeenkomsten van de Eurogroep zijn:

 • de ministers van de eurozone die bevoegd zijn voor financiën
 • de voorzitter van de Eurogroep
 • de vicevoorzitter van de Commissie, verantwoordelijk voor economische en monetaire zaken en de euro
 • de president van de Europese Centrale Bank (ECB)  

de directeur van het Europees stabiliteitsmechanisme wordt ook uitgenodigd op de bijeenkomsten. Het IMF wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de besprekingen over de economische programma's waarbij het betrokken is.  

De resultaten van de bijeenkomst worden tijdens een persconferentie door de voorzitter van de Eurogroepbekendgemaakt. De Eurogroep kan daarnaast ook schriftelijke publieke verklaringen afleggen. De voorzitter brengt ook verslag uit aan de Raad Ecofin.

Werkprogramma van de Eurogroep

Het zesmaandelijks werkprogramma en de prioriteiten van de Eurogroep

Agenda's van de bijeenkomsten en werkprogramma's

De Eurogroep keurt om de 6 maanden haar werkprogramma goed. In het programma worden de belangrijkste aandachtsgebieden bepaald en staan de voorlopige agenda's voor de komende bijeenkomsten van de Eurogroep.  

De voorzitter van de Eurogroep bereidt de agenda en de besprekingen voor elke bijeenkomst van de Eurogroep voor, samen met de Eurogroepwerkgroep, die bestaat uit de leden van het Economisch en Financieel Comité die lid zijn van de eurozone.

Verkiezing van de voorzitter van de Eurogroep 

De leden van de Eurogroep verkiezen hun voorzitter voor een termijn van 2,5 jaar met gewone meerderheid van stemmen. 

Indien de voorzitter zijn taken niet kan uitoefenen, wordt hij vervangen door de minister van Financiën van het land dat op dat ogenblik voorzitter is van de Raad. Indien die lidstaat niet aan de euro deelneemt, wordt het voorzitterschap van de Eurogroep overgenomen door de minister van Financiën van het eurozoneland dat als volgende het voorzitterschap van de Raad zal bekleden.