Werkprogramma van de Eurogroep

Eurogroep

De Eurogroep stelt om de 6 maanden haar werkprogramma vast. Daarin legt zij in grote lijnen vast op welke terreinen zij in het volgende semester het accent wil leggen.

Het werkprogramma bevat ook de voorlopige agenda's voor de vergaderingen van de Eurogroep. Deze agenda's zijn indicatief en kunnen veranderen naargelang de omstandigheden.

Prioriteiten voor het tweede semester van 2017

Coördinatie van het economisch beleid

In het tweede semester van 2017 zal de Eurogroep de nadruk leggen op beleid ter bevordering van de groei en de werkgelegenheid op langere termijn.
Naast haar periodieke werkzaamheden op het gebied van beleidscoördinatie zal de Eurogroep voortgaan met de uitwisseling van nationale beste praktijken bij het doorvoeren van structurele hervormingen met het oog op een veerkrachtiger economie.

De Eurogroep zal van nabij toezien op de inspanningen van de leden van de eurozone om te zorgen voor een gezond begrotingsbeleid. Ook zal zij de begrotingssituatie van de eurozone als geheel volgen. In december zal zij de ontwerpbegrotingsplannen van de leden van de eurozone voor 2018 beoordelen.

Programmalanden en postprogrammalanden

De Eurogroep zal blijven toezien op de vorderingen met de uitvoering van het economisch aanpassingsprogramma in Griekenland, dat in principe loopt tot medio 2018.

Zij zal ook betrokken worden bij het postprogrammatoezicht in landen die in het verleden financiële bijstand hebben ontvangen: Cyprus, Ierland, Portugal en Spanje.

Doel van het toezicht is na te gaan of er een risico bestaat dat het land in het kader van het programma ontvangen leningen niet kan terugbetalen. Het toezicht houdt op zodra een land ten minste ca. 75% van de lening heeft terugbetaald.

Financiële stabiliteit

De Eurogroep zal de financiële stabiliteit in de eurozone en de lopende werkzaamheden ter versterking van de bankenunie op de voet blijven volgen.

Overige taken

De Eurogroep zal van nabij toezien op de mondiale economische ontwikkelingen en waar nodig voorbereidingen treffen voor internationale bijeenkomsten en eurotoppen.

Haar werkprogramma zal rekening houden met het huidige debat over de toekomst van de Unie en over de verdieping van de economische en monetaire unie.