Werkprogramma van de Eurogroep

Eurogroep

De Eurogroep stelt om de 6 maanden haar werkprogramma vast. Daarin legt zij telkens in grote lijnen vast op welke terreinen zij het belangrijkste accent wil leggen. Het werkprogramma bevat ook de voorlopige agenda's voor de vergaderingen van de Eurogroep. Deze agenda's zijn indicatief en kunnen veranderen naargelang de omstandigheden.

Prioriteiten voor het eerste semester van 2017

In de eerste helft van 2017 zal de Eurogroep zich voornamelijk bezighouden met de coördinatie van het economisch beleid, teneinde de groeivooruitzichten voor de kortere en de langere termijn te versterken en gezonde openbare financiën te waarborgen. Zij zal in eerste instantie structurele hervormingen aanmoedigen.

Coördinatie van het economisch beleid

De Eurogroep wil regelmatig van gedachten wisselen over beste beleidspraktijken en de doorvoering van structurele hervormingen die in het kader van het Europees semester worden aanbevolen voor de eurozone. Doel is ervoor te zorgen dat zowel de lidstaten als de eurozone in haar geheel hun voordeel doen met de vastgestelde beste praktijken, en te trachten waar mogelijk tot een consensuele benchmarking van deze inspanningen te komen.

De Eurogroep zal ook toezien op de inspanningen van de lidstaten van de eurozone om te zorgen voor een gezond begrotingsbeleid en zal de gezamenlijke begrotingskoers van de eurozone en de samenstelling ervan volgen.

Een grondige follow-up van de bespreking over de ontwerpbegrotingsplannen voor 2017 staat ook hoog op de agenda.

De Eurogroep zal de ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële en macro-economische stabiliteit in de eurozone van nabij monitoren.

Zij zal ook nagaan hoe de lidstaten van de eurozone waarop de buitensporigtekortprocedure van toepassing is, de desbetreffende aanbevelingen uitvoeren.

Evaluaties in programmalanden en "postprogrammalanden"

De Eurogroep zal het lopende economisch aanpassingsprogramma in Griekenland blijven evalueren.

Zij zal zich ook bezighouden met het postprogrammatoezicht in landen die in het verleden financiële bijstand hebben ontvangen, met name Cyprus, Ierland, Portugal en Spanje.

Bankenunie

De Eurogroep zal de met de eurozone verband houdende aspecten van de lopende werkzaamheden ter versterking van de bankenunie van nabij blijven volgen.

Overige taken

De Eurogroep zal bijdragen blijven leveren aan de besprekingen van de EU-leiders over het verdiepen van de economische en monetaire unie en aan de voorbereiding van internationale vergaderingen.