Naar inhoud
Registratie e-mailadres
Het Coreper is de belangrijkste voorbereidende instantie van de Raad

Coreper II bestaat uit de permanente vertegenwoordigers van alle lidstaten. Het wordt voorgezeten door de permanente vertegenwoordiger van het land dat het voorzitterschap van de Raad Algemene Zaken bekleedt.

Rol

Coreper II bereidt de werkzaamheden van vier Raadsformaties voor:

  • economische en financiële zaken
  • buitenlandse zaken
  • algemene zaken
  • justitie en binnenlandse zaken

De werkzaamheden van Coreper II worden voorbereid door de "Groep Antici". Deze informele groep draagt bij aan de vorming van eerste standpunten die de delegaties van de lidstaten tijdens de Coreper-vergadering zullen innemen.

Wat is het Coreper?

Coreper staat voor"Comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten bij de Europese Unie". De rol en de verschillende samenstellingen van het Coreper worden uitgelegd in artikel 240, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.

Het Coreper is de belangrijkste voorbereidende instantie van de Raad. Alle punten die op de agenda van de Raad komen te staan (met uitzondering van sommige landbouwaangelegenheden) moeten eerst door het Coreper worden besproken, tenzij de Raad anders besluit.

Het Coreper is geen besluitvormend EU-orgaan, en de akkoorden die het bereikt, kunnen ter discussie worden gesteld door de Raad, die als enige bevoegd is om besluiten te nemen.

Hoofdtaken

  • coördineren en voorbereiden van het werk van de verschillende Raadsformaties
  • zorgen voor samenhang in het EU-beleid
  • uitwerken van akkoorden en compromissen, die vervolgens ter aanneming aan de Raad worden voorgelegd

Samenstelling en formaties

Het Coreper bestaat uit de "permanente vertegenwoordigers" van elke lidstaat – dit zijn eigenlijk de ambassadeurs van hun land bij de EU. Zij maken de standpunten van hun regering kenbaar.

De twee formaties van het Coreper (Coreper I en II) vergaderen wekelijks.