Het voorzitterschap van de Raad van de EU

Raad van de EU

Een roulerend voorzitterschap

Het voorzitterschap van de Raad rouleert tussen de EU-lidstaten en wisselt om de 6 maanden. Gedurende die 6 maanden zit het voorzitterschap vergaderingen voor op elk niveau binnen de Raad, en levert zo een bijdrage tot de continuïteit van de werkzaamheden van de EU in de Raad.

Er wordt nauw samengewerkt tussen telkens 3 lidstaten die achtereenvolgens het voorzitterschap bekleden en die "trio's" worden genoemd. Dit systeem werd in 2009 ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon. Een voorzitterschapstrio bepaalt de doelstellingen op lange termijn en stelt een gemeenschappelijke agenda op met de onderwerpen en grote thema's die de Raad gedurende de betrokken 18 maanden zal behandelen. Op basis daarvan geeft elk van de 3 landen vervolgens nadere invulling aan zijn eigen halfjaarlijkse programma.

Het huidige trio bestaat uit het Estse, het Bulgaarse en het Oostenrijkse voorzitterschap.

Het Estse voorzitterschap van de Raad van de EU: 1 juli - 31 december 2017

De prioriteiten van het Estse voorzitterschap bouwen verder op de strategische agenda van de Europese Raad en op de gemeenschappelijke doelstellingen die de lidstaten en de EU-instellingen hebben geformuleerd in de verklaring van Rome ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Verdragen van Rome. Het Estse voorzitterschap zal zich inzetten voor het behoud van de gemeenschappelijke Europese waarden: welvaart, veiligheid, vrede en stabiliteit. Het zal ernaar streven om door middel van praktische besluiten de eenheid in Europa te bewaren.

In de volgende 6 maanden zal het voorzitterschap zich concentreren op 4 belangrijke gebieden: een open en innovatieve Europese economie, een veilig Europa, een digitaal Europa en vrij verkeer van gegevens, en een inclusief en duurzaam Europa.

Volg het voorzitterschap via:

Voorzitterschappen van de Raad tot en met 2020

Estland: juli-december 2017
Bulgarije: januari-juni 2018
Oostenrijk: juli-december 2018
Roemenië: januari-juni 2019
Finland: juli-december 2019
Kroatië: januari-juni 2020
Duitsland: juli-december 2020

Taken van het voorzitterschap

Het voorzitterschap speelt een voortrekkersrol bij de werkzaamheden van de Raad inzake EU-wetgeving en zorgt daarbij voor de continuïteit van de EU-agenda, ordelijke wetgevingsprocessen en samenwerking tussen de lidstaten. Daarom moet het voorzitterschap optreden als een eerlijke en neutrale bemiddelaar.

Het voorzitterschap heeft 2 hoofdtaken:

1. Het plannen en voorzitten van Raadszittingen en vergaderingen van de voorbereidende instanties

Het voorzitterschap leidt de zittingen van de verschillende Raadsformaties (uitgezonderd de Raad Buitenlandse Zaken) en de vergaderingen van de voorbereidende Raadsinstanties, waaronder vaste comités (zoals het Comité van permanente vertegenwoordigers: het Coreper) en werk­groepen en comités die zeer specifieke onderwerpen behandelen.

Het voorzitterschap zorgt ervoor dat de besprekingen behoorlijk verlopen en dat het reglement van orde en de werkmethoden van de Raad correct worden toegepast.

Daarnaast organiseert het voorzitterschap diverse formele en informele bijeenkomsten in Brussel en in eigen land.

2. Het vertegenwoordigen van de Raad in de betrekkingen met de andere EU-instellingen

Het voorzitterschap vertegenwoordigt de Raad in zijn betrekkingen met de andere EU‑instellingen, in het bijzonder met de Commissie en het Europees Parlement. Het is zijn taak te trachten overeenstemming over wetgevingsdossiers te bereiken via trialogen, informele onderhandelingen en vergaderingen van het bemiddelingscomité.

Het voorzitterschap werkt nauw samen met:

  • de voorzitter van de Europese Raad
  • de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Het voorzitterschap ondersteunt hun werkzaamheden en kan soms worden verzocht bepaalde opdrachten uit te voeren voor de hoge vertegenwoordiger, zoals het vertegenwoordigen van de Raad Buitenlandse Zaken voor het Europees Parlement of het voorzitten van die Raad wanneer onderwerpen in verband met de gemeenschappelijke handelspolitiek aan de orde komen.