Hoe stemt de Raad?

Afhankelijk van het onderwerp neemt de Raad besluiten met:

  • gewone meerderheid (15 lidstaten voor)
  • gekwalificeerde meerderheid (55% van de lidstaten voor), of
  • eenparigheid van stemmen (alle stemmen voor)

De Raad kan alleen stemmen als een meerderheid van de leden aanwezig is. Een lid van de Raad kan slechts namens één ander lid stemmen.

De Raad kan over een wetgevingsbesluit stemmen 8 weken nadat het ontwerp aan de nationale parlementen is toegezonden. De nationale parlementen moeten zich uitspreken over de vraag of de ontwerpwet voldoet aan het subsidiariteitsbeginsel. Alleen in bijzondere, dringende gevallen kan er vroeger worden gestemd.

De voorzitter van de Raad beslist wanneer er wordt gestemd. Ook een lid van de Raad of de Commissie kan om een stemming vragen, op voorwaarde dat een meerderheid van de leden van de Raad daarmee akkoord gaat.

De uitslagen van de stemmingen in de Raad worden automatisch bekendgemaakt wanneer de Raad optreedt als wetgever.

Indien een lid een stemverklaring wil toevoegen, wordt ook deze verklaring bekendgemaakt als de wet wordt aangenomen. In gevallen waarin stemverklaringen niet automatisch worden bekendgemaakt, kan de auteur om bekendmaking verzoeken.

Ook wanneer de Raad niet als wetgever optreedt, kunnen de uitslagen en de stemverklaringen worden bekendgemaakt, mits de Raad dat met eenparigheid besluit. De leden van de Raad en de Commissie kunnen verklaringen afleggen en vragen dat deze in de Raadsnotulen worden opgenomen. Deze verklaringen hebben geen rechtsgevolg en worden gezien als een politiek instrument dat de besluitvorming moet vergemakkelijken.