Naar inhoud
Registratie e-mailadres

In de archieven van de Raad worden alle documenten verzameld en geklasseerd die de Raad van de Europese Unie bij de uitoefening van zijn taken produceert of ontvangt. Archieven die betrekking hebben op dossiers die meer dan 30 jaar geleden zijn afgesloten, zijn toegankelijk voor het publiek.

Bijzonderheden over de collectie

De meeste documenten zijn beschikbaar in wat ten tijde van de opstelling de officiële EU-talen waren.

Het archief van de Raad is opgesplitst volgens de rechtsgronden die de EU in de loop van haar geschiedenis heeft gekend:

 • de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), als vormgegeven bij het Verdrag van Parijs (1952) (afdeling CM1)
 • de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA), als vormgegeven bij de Verdragen van Rome (1957) (afdeling CM2)
 • de Europese Unie, vanaf het Verdrag van Maastricht tot aan het Verdrag van Lissabon (afdeling CM4)
 • de Europese Unie, als vormgegeven bij het Verdrag van Lissabon (afdeling CM8)

Het archief bevat ook dossiers met betrekking tot intergouvernementele onderhandelingen, zoals:

 • onderhandelingen over verdragen, bijvoorbeeld de Verdragen van Rome (afdeling CM3)
 • onderhandelingen over toetreding tot de EU (afdeling CM5)
 • onderhandelingen in het kader van de Overeenkomsten van Yaoundé, Lomé en Cotonou (afdeling CM6)
 • onderhandelingen in verband met de Europese Economische Ruimte en de associatieraden tussen de EU en derde landen (afdeling CM7)

De archieven van de Raad bestaan grotendeels uit notulen van Raadszittingen en dossiers van bijeenkomsten van de Europese Raad, vergaderingen van het Coreper en andere comités. Zij bevatten ook begrotingsdossiers en voorbereidende stukken voor richtlijnen, verordeningen en besluiten op uiteenlopende beleidsgebieden.

Toegang van het publiek

Dossiers en documenten van meer dan 30 jaar oud zijn toegankelijk voor het publiek. De originele documenten worden naar het historisch archief van de EU gezonden, dat is ondergebracht in het Europees Universitair Instituut in Florence. In het Raadsarchief in Brussel kunnen microfiches en/of elektronische kopieën van de documenten worden geraadpleegd.

Er gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld als het gaat om gerubriceerde documenten of om de bescherming van:

 • de privacy en integriteit van het individu
 • commerciële belangen, waaronder intellectuele eigendom

Dossiers en documenten van minder dan 30 jaar oud zijn terug te vinden via het openbaar register of kunnen worden opgevraagd. 

Contact

De "blauwe gids" bevat de contactgegevens en informatie over de toegankelijkheid, ligging, beschikbaarheid en structuur van de archieven van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten en van de instellingen van de EU. 

Voor een afspraak, hulp met onderzoek of vragen over de beschikbare collecties gelieve contact op te nemen met het archief van de Raad:

 • Centrale Archieven van de Raad van de Europese Unie
   Wetstraat/Rue de la Loi 175
  B-1048 Brussel/Bruxelles
  België/Belgique
 • Tel.: +32 22819400
 • Verstuur een e-mail

Openingstijden

De leeszaal is toegankelijk van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16.30 uur. Opmerking: tussen 12 en 14 uur worden geen nieuwe dossiers verstrekt.

Neem vóór uw bezoek contact op met het archief van de Raad om een afspraak te maken.

De leeszaal bevindt zich in het Justus-Lipsiusgebouw in Brussel, ingang "Belliard".