Publicaties

Milieuverklaring 2016 - gegevens van 2015

Milieuverklaring 2016

Dit verslag beschrijft het milieubeheersysteem van het secretariaat‑generaal van de Raad (SGR). Ook wordt erin uitgelegd hoe het systeem in de jaren 2010-2015 heeft gepresteerd met betrekking tot de verschillende milieuaspecten. In die periode heeft het SGR zijn energieverbruik met 15% kunnen terugschroeven, en de hoeveelheid papier per persoon met 61%; zo geeft het SGR het goede voorbeeld bij de toepassing van het milieubeleid van de Raad van de Europese Unie.

2017, 58 bladzijden, Paperbacks

De Europese Unie - Feiten en cijfers

Feiten en cijfers (bijgewerkte versie)

Hoeveel mensen wonen er in Italië? Welk politiek systeem heeft Litouwen? Hoe heet de hoofdstad van Cyprus?
U vindt het antwoord op deze en vele andere vragen in de bijgewerkte versie van 'De Europese Unie - Feiten en cijfers’.
Dit is een gids in handig klein formaat met essentiële informatie over de Europese Unie, de instellingen, de lidstaten en de kandidaat-lidstaten. Hij bevat feiten over officiële talen, regeringswebsites en andere nuttige gegevens betreffende elk land.
De publicatie is beschikbaar in 24 EU-talen.

2017, 88 bladzijden, Paperbacks

Stages bij de Raad van de Europese Unie

Traineeships in the Council of the European Union

Heeft u belangstelling voor een stage bij het secretariaat-generaal van de Raad? In deze brochure vindt u alles wat u moet weten over stages, zoals de selectieprocedure, de duur van stages en een lijst van contacten voor extra informatie.

2017, 2 bladzijden, Folder/flyer

Kaart van de Europese wijk in Brussel

Kaart van de Europese wijk in Brussel

Deze handige plattegrond in zakformaat maakt u wegwijs in de Europese wijk in Brussel. De EU-instellingen staan erop aangeduid, waaronder de Raad, de Commissie en het Parlement. U vindt er ook de permanente vertegenwoordigingen van de lidstaten op terug. De kaart is beschikbaar in het Engels en het Frans.

2017, 2 bladzijden, Folder/flyer

De geïntegreerde EU-regeling politieke crisisrespons (IPCR) in een notendop

De geïntegreerde EU-regeling politieke crisisrespons (IPCR)

De geïntegreerde regeling politieke crisisrespons (IPCR) voorziet in een soepel crisismechanisme waarmee het voorzitterschap van de Raad door de natuur of de mens veroorzaakte rampen, maar ook terrorisme, kan aanpakken. In de brochure wordt uiteengezet met welke instrumenten de IPCR-regeling verbetering aanbrengt in het vermogen van de EU om informatie te delen, gezamenlijke beslissingen te nemen en op het hoogste politieke niveau de respons te coördineren. Tot die instrumenten behoren een webplatform, vierentwintig uur per dag beschikbare contactpunten, en verslaglegging.

2016, 6 bladzijden, Folder/flyer

EU-jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2015

EU-jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2015

Het verslag beschrijft de acties en beleidsmaatregelen van de EU in 2015 ter bevordering van de universele eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. Het bevat een overzicht van de EU-beleidsontwikkelingen inzake mensenrechten en democratie met betrekking tot thematische kwesties in de loop van 2015. Deze betreffen niet alleen de benadering door de EU van conflicten en crises, en haar handelsactiviteiten en ontwikkelingssamenwerking, maar ook de manier waarop de EU uitdagingen inzake mensenrechten en democratie aanging, zoals het aanpakken van discriminatie, de doodstraf, foltering en andere vormen van mishandeling, het bevorderen van democratie en vrije verkiezingen, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, en het steunen van mensenrechtenverdedigers.
Het overzicht per land dat deel uitmaakte van voorgaande edities van dit jaarverslag vindt u in het openbaar register van de Raad.
Het verslag is beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans.

2016, 64 bladzijden, Paperbacks

Euratom-Verdrag - Geconsolideerde versie

Euratom-Verdrag - Geconsolideerde versie

Deze publicatie bevat de geconsolideerde - en bijgewerkte - versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met inbegrip van de bijlagen en protocollen. Zij bevat de wijzigingen die voortvloeien uit het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 in werking is getreden.

2016, 112 bladzijden, Paperbacks

Geconsolideerde Verdragen, Handvest van de grondrechten 2016

Geconsolideerde Verdragen, Handvest van de grondrechten 2016
Deze publicatie bevat de geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals die eruitzien na de wijzigingen naar aanleiding van het Verdrag van Lissabon. Ook zijn er de wijzigingen in verwerkt die na de inwerkingtreding in de verdragen zijn aangebracht, zoals bepalingen over het Europees stabiliteitsmechanisme en het Hof van Justitie en wijzigingen ten gevolge van de toetreding van Kroatië. Daarnaast bevat de publicatie het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
2016, 412 bladzijden, Paperbacks

Reglement van orde van de Raad en toelichting

Reglement van orde van de Raad - toelichting

Hoe wordt het werk van de Raad voorbereid? Welke stemprocedure is van toepassing? Welke regels gelden er voor openbare debatten? Deze handige gids biedt antwoord op deze en vele andere vragen over de structuur van de Raad, zijn werkzaamheden en de besluitvorming. Hij is met name bedoeld voor gedelegeerden en roulerende voorzitterschappen van de Raad, als wegwijzer voor de juridische omgeving en als hulpmiddel bij de voorbereiding van het voorzitterschap.
Naast de toelichting bevat deze gids ook de tekst van het reglement van orde van de Europese Raad en van de Raad. Hij is verkrijgbaar in 23 EU-talen.

2016, 119 bladzijden, Paperbacks

Burgerlijk recht - Europese justitiële samenwerking

E‑boek burgerlijk recht
Dit geactualiseerd e‑boek bevat zowel rechtsinstrumenten als commentaren van vooraanstaande wetenschappers, rechters en hoge ambtenaren uit verscheidene lidstaten van de EU. Behalve juridische basisinstrumenten, zoals Brussel I en het Verdrag van Lugano, zijn de terreinen en onderwerpen onder meer het handels-, overeenkomsten- en familierecht en bewijsverkrijging. Deze geactualiseerde editie bevat ook een volledig nieuw hoofdstuk betreffende het bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen en een grondig herzien hoofdstuk betreffende insolventieprocedures.
Het e‑boek is een nuttig instrument voor rechtsbeoefenaars, nationale instanties, rechtenstudenten en burgers met belangstelling voor Europees burgerlijk recht, en dat in een praktisch e‑boekformat.
2016, E-boeken

Gids van de gewone wetgevingsprocedure

Gids van de gewone wetgevingsprocedure

Deze brochure vertelt u alles over de herziene gewone wetgevingsprocedure en de rol daarin van het voorzitterschap en het secretariaat-generaal van de Raad. U krijgt uitleg over de verschillende fasen van de procedure: de drie lezingen, de bemiddelingsprocedure en de trialoog. De brochure bevat een overzicht van de relevante rechtsgrondslagen, fasen en termijnen.

2016, 48 bladzijden, Paperbacks

Kleurboek Europese vlaggen

Ik geef Europa kleur

Hoe leg je aan kinderen uit wat Europa is? Dit educatief kleurboek kan u op weg zetten. Geef de vlaggen van de EU-landen de juiste kleur (met voorbeeld), en duid de landen aan op de kaart van Europa. Leuk voor thuis en op school.

2016, 40 bladzijden, Paperbacks

De Europese Raad: van december 2014 tot en met april 2016

De Europese Raad van december 2014 tot en met april 2016

De Europese Raad kreeg te maken met grote politieke uitdagingen in de periode van 1 december 2014 tot 30 april 2016. Zo was er de ongekende stroom van asielzoekers en irreguliere migranten, en moest een nieuwe regeling worden uitgewerkt voor zowel Griekenland (in verband met de toekomst van het land in de eurozone) als het Verenigd Koninkrijk (in de aanloop naar een in/uit‑referendum over EU‑lidmaatschap). De Europese leiders moesten ook oplossingen zoeken voor ernstige veiligheidsdreigingen, zowel interne als externe. Voorzitter Donald Tusk legt uit wat de Europese Raad in de betrokken periode heeft ondernomen, en het verslag geeft een overzicht van de belangrijkste politieke besluiten en verklaringen.

2016, 82 bladzijden, Paperbacks

Milieuverklaring 2015

Milieuverklaring 2015

Dit verslag beschrijft het milieubeheersysteem van het secretariaat‑generaal van de Raad. Uitgelegd wordt ook hoe het systeem tussen 2010 en 2014 heeft gepresteerd met betrekking tot verschillende milieuaspecten.

2016, 56 bladzijden, Paperbacks

De Europese Raad en de Raad van de Europese Unie door de jaren heen

De Europese Raad en de Raad van de Europese Unie door de jaren heen

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn twee belangrijke actoren in het besluitvormingsproces van de EU. Ze vervullen elk een specifieke rol in de institutionele architectuur van de EU, maar op zowel politiek als bestuurlijk vlak is er sprake van een nauwe organische samenwerking. Beide instellingen brengen vertegenwoordigers van de lidstaten bijeen. In de brochure wordt hun oorsprong en evolutie geschetst aan de hand van de EU-Verdragen. De lezer krijgt een beeld van de manier waarop zij beide een beslissende rol in het Europees integratieproces hebben gespeeld en hun geschiedenis een afspiegeling is van die van de EU zelf, haar beleid, haar ambities, haar crisissen en haar wordingsproces.

2016, 66 bladzijden, Paperbacks

De Europese Unie – Een unie van recht (poster)

De Europese Unie – Een unie van recht (poster)

Van Parijs tot Lissabon - Er is een lange weg afgelegd sinds de zes stichtende leden de grondslagen legden van de Europese Unie zoals wij haar vandaag kennen: een economische en politieke gemeenschap met bijna 509 miljoen inwoners in 28 lidstaten. Deze poster toont de belangrijkste fasen van het Europese integratieproces en geeft de voornaamste verdragen en de toetredingsverdragen chronologisch weer. De verdragen, die de grondslag van de Europese Unie vormen, zijn een weerspiegeling van de wijze waarop de lidstaten met nieuwe interne en externe uitdagingen zijn omgegaan. Zij laten zien hoe Unie zich heeft ontwikkeld tot een verbond van volkeren en staten waarin de beginselen van de rechtsstaat centraal staan.

2016, 1 bladzijden, Posters

Europa en jij - hoofdsteden van de EU - kleurboek

Europa en jij - hoofdsteden van de EU - kleurboek
Met dit kleurboek kunnen kinderen de namen van de hoofdsteden van de EU ontdekken, de vlaggen inkleuren en interessante weetjes over elke lidstaat opdoen. Boeiend leermateriaal dat zowel thuis als op school kan worden gebruikt.
2016, 36 bladzijden, Paperbacks

EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie

EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie

Met het tweede actieplan inzake mensenrechten en democratie, dat betrekking heeft op de periode 2015-2019, wordt beoogd het EU-mensenrechtenbeleid beter in alle activiteiten te integreren. Het legt vooral de nadruk op het versterken van lokale instellingen en maatschappelijke organisaties.  Vroegtijdige opsporing, preventie en conflictbemiddeling vormen de uitgangspunten van het actieplan. De brochure bevat ook een voorwoord van hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini, conclusies van de Raad over het actieplan en het strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie. Het actieplan wordt in het Engels en het Frans gepubliceerd.

2015, 52 bladzijden, Paperbacks

Openbaar register van authentieke identiteits- en reisdocumenten online (PRADO)

Prado 2015

Moet u identiteitsdocumenten controleren? In deze brochure wordt PRADO voorgesteld, waarmee u gemakkelijk online toegang krijgt tot afbeeldingen en technische beschrijvingen van de meest gangbare reis- en identiteitsdocumenten. Het register wordt regelmatig bijgewerkt en de informatie is beschikbaar in alle 24 officiële talen van de EU.

2015, 5 bladzijden, Folder/flyer

Vorm geven aan onze gemeenschappelijke toekomst – Strategisch partnerschap EU-Celac

Vorm geven aan onze gemeenschappelijke toekomst: Strategisch partnerschap Latijns-Amerika en Caribisch gebied – Europese Unie

De top EU-Celac van juni 2015 bracht 61 Europese, Latijns-Amerikaanse en Caribische leiders bijeen, onder wie meer dan 40 staatshoofden en regeringsleiders. In deze publicatie vindt u essentiële informatie over het evenement en een overzicht van de belangrijkste documenten die tijdens de top werden aangenomen. Er is ook een voorwoord in opgenomen van Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, en van Rafael Correa Delgado, tijdelijk voorzitter van de Celac.

2015, 87 bladzijden, Paperbacks