Volg de voorzitter van de Europese Raad op:

De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU. Hij maakt geen deel uit van de wetgevende instellingen van de EU, en is dus niet betrokken bij het onderhandelen over en aannemen van EU‑wetten. De Europese Raad bepaalt echter de beleidsagenda van de EU, van oudsher door tijdens zijn bijeenkomsten "conclusies" aan te nemen waarin prioriteiten en te nemen maatregelen worden aangegeven.

Recentelijk heeft de Europese Raad een strategische agenda met de prioriteiten en accenten voor het EU‑beleid op langere termijn aangenomen.

Leden van de Europese Raad

De leden van de Europese Raad zijn de staatshoofden en regeringsleiders van de 28 EU‑lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie.

Wanneer aangelegenheden op het gebied van buitenlandse zaken aan de orde komen, neemt ook de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid deel aan de betrokken bijeenkomst van de Europese Raad.

Besluitvorming

De Europese Raad neemt zijn besluiten meestal bij consensus. In bepaalde specifieke gevallen die zijn vastgelegd in de EU‑Verdragen, besluit hij echter met eenparigheid van stemmen of met gekwalificeerde meerderheid.

De voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie nemen niet deel aan een eventuele stemming.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

Bijeenkomsten van de Europese Raad

De Europese Raad komt minimaal 2 keer per half jaar bijeen. Deze bijeenkomsten, ook "toppen" genoemd, vinden plaats in het Justus Lipsiusgebouw in Brussel.

De bijeenkomsten worden voorgezeten door de voorzitter van de Europese Raad. De voorzitter kan indien nodig ook buitengewone bijeenkomsten van de Europese Raad bijeenroepen.

De voorzitter van het Europees Parlement is bij het begin van elke bijeenkomst aanwezig om de standpunten van het Europees Parlement uiteen te zetten. Andere personen, zoals de voorzitter van de Europese Centrale Bank, kunnen op bijeenkomsten worden uitgenodigd, afhankelijk van de te bespreken punten.

Geschiedenis van de Europese Raad

De Europese Raad werd in 1974 in het leven geroepen als een informeel forum voor besprekingen tussen de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten. De Europese Raad ontwikkelde zich al gauw tot het orgaan dat de doelstellingen en prioriteiten van de EU vastlegt.

Het Verdrag van Maastricht van 1992 formaliseerde het statuut en de rol van de Europese Raad, namelijk impulsen geven aan de EU en de algemene beleidskoers bepalen.

Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009, werd de Europese Raad een van de 7 instellingen van de EU.