Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Wat doet de Europese Raad?

De Europese Raad bepaalt de algemene beleidskoers en prioriteiten van de EU. Hij maakt geen deel uit van de wetgevende instellingen van de EU, en is dus niet betrokken bij het onderhandelen over en aannemen van EU-wetten. De Europese Raad bepaalt veeleer de beleidsagenda van de EU, gewoonlijk door tijdens zijn bijeenkomsten "conclusies" aan te nemen waarin punten van zorg en te nemen maatregelen worden bepaald. 

Recentelijk heeft de Europese Raad een "strategische agenda" met de prioriteiten voor EU-actie en -focus op langere termijn aangenomen.

Hoe werkt de Europese Raad?

Leden

De leden van de Europese Raad zijn de staatshoofden en regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie.

Wanneer aangelegenheden op het gebied van buitenlandse zaken aan bod komen, neemt ook de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid deel aan de bijeenkomst van de Europese Raad.

Besluitvorming

De Europese Raad neemt zijn besluiten meestal bij consensus. In bepaalde specifieke gevallen die zijn vastgelegd in de EU-Verdragen, besluit hij echter met eenparigheid van stemmen of bij gekwalificeerde meerderheid.

De voorzitter van de Europese Raad, noch de voorzitter van de Europese Commissie, neemt deel aan een eventuele stemming.

Bijeenkomsten van de Europese Raad 

De Europese Raad komt minimaal 2 keer per halfjaar bijeen. Deze bijeenkomsten, ook "EU-toppen" genoemd, vinden plaats in het Justus Lipsiusgebouw in Brussel.

De bijeenkomsten worden voorgezeten door de voorzitter van de Europese Raad. De voorzitter kan indien nodig ook buitengewone bijeenkomsten van de Europese Raad bijeenroepen.

De voorzitter van het Europees Parlement is bij de start van elke bijeenkomst aanwezig om de standpunten van het Europees Parlement uiteen te zetten. Andere personen, zoals de voorzitter van de Europese Centrale Bank, kunnen op bijeenkomsten worden uitgenodigd, afhankelijk van de te bespreken punten.

Geschiedenis van de Europese Raad

De Europese Raad werd in 1974 in het leven geroepen als een informeel forum voor besprekingen tussen de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten.  De Europese Raad ontwikkelde zich al gauw tot het orgaan dat de doelstellingen en prioriteiten van de EU vastlegt.

Het Verdrag van Maastricht van 1992 formaliseerde het statuut en de rol van de Europese Raad, namelijk impulsen geven aan de EU en de algemene beleidskoers bepalen.

Na de veranderingen die het Verdrag van Lissabon in 2009 teweegbracht, werd de Europese Raad een van de 7 instellingen van de EU.