Eurotop

Eurotop

De Eurotop is een bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de landen van de eurozone, de voorzitter van de Eurotop en de voorzitter van de Europese Commissie. De bijeenkomsten van de Eurotop dragen bij tot het bepalen van strategische richtsnoeren voor het economisch beleid in de eurozone.

Wat is de eurozone?

De eurozone, soms ook eurogebied genoemd, bestaat uit de EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd als nationale munt. Momenteel behoren 19 lidstaten tot de eurozone.

Rol van de Eurotop

De Eurotop verstrekt beleidsrichtsnoeren die ervoor moeten zorgen dat de Economische en Monetaire Unie vlot functioneert. Dit helpt bij het coördineren van alle relevante beleidsterreinen tussen de lidstaten van de eurozone.

Door de regelmatige besprekingen op hoog niveau over de specifieke verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de eurozone kunnen de landen van de eurozone voorts meer rekening houden met het aspect eurozone in hun nationale beleidsvorming.

Aangezien kwesties in verband met de eurozone voor alle EU-lidstaten van politiek en economisch belang zijn, worden zij ook regelmatig besproken tijdens bijeenkomsten van de Europese Raad.

Bijeenkomsten van de Eurotop

Volgens het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur (VSCB) in de Economische en Monetaire Unie, moeten de bijeenkomsten van de Eurotop minstens twee keer per jaar plaatsvinden. Indien mogelijk dienen deze toppen aansluitend op de bijeenkomsten van de Europese Raad in Brussel plaats te vinden.

De bijeenkomsten van de Eurotop worden georganiseerd volgens een specifiek reglement van orde, dat op 14 maart 2013 is aangenomen.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

Leden

De Eurotop bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de landen van de eurozone, de voorzitter van de Eurotop en de voorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast:

  • wordt de president van de Europese Centrale Bank uitgenodigd
  • wordt de voorzitter van de Eurogroep uitgenodigd, aangezien de Eurogroep verantwoordelijk is voor de voorbereiding en de follow-up van bijeenkomsten van de Eurotop
  • kan ook de voorzitter van het Europees Parlement worden uitgenodigd om het woord te voeren

Wanneer dat passend is, en ten minste één keer per jaar, nemen de leiders van de niet tot de eurozone behorende landen die het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur (VSCB) hebben bekrachtigd, aan de bijeenkomsten van de Eurotop deel.

Voorzitter van de Eurotop

De leiders van de landen van de eurozone benoemen de voorzitter van de Eurotop bij gewone meerderheid, op hetzelfde moment dat de Europese Raad zijn voorzitter kiest. De voorzitter van de Eurotop heeft een ambtstermijn van 2,5 jaar.

De voorzitter is verantwoordelijk voor het bijeenroepen, voorzitten en aansturen van de bijeenkomsten van de Eurotop. Hij bespreekt kwesties in verband met de eurozone met de voorzitter van de Commissie en de voorzitter van de Eurogroep.

De voorzitter van de Eurotop brengt na elke bijeenkomst van de Eurotop verslag uit aan het Europees Parlement. Hij informeert de lidstaten die niet tot de eurozone behoren over de voorbereiding en de resultaten van de bijeenkomsten van de Eurotop.

Geschiedenis van de Eurotop

De leiders van de landen van de eurozone zijn voor de eerste keer op 12 oktober 2008 in Parijs als Eurotop bijeengekomen; zij bereikten toen overeenstemming over een gecoördineerd optreden als reactie op de economische crisis. Vervolgens werden er, telkens in Brussel, toppen in deze formatie gehouden in mei 2010, maart 2011, juli 2011 en oktober 2011. In 2012 werden kwesties in verband met de eurozone voornamelijk op het niveau van de Europese Raad besproken.

In de marge van de bijeenkomst van de Europese Raad van 1-2 maart 2012 ondertekenden 25 Europese staatshoofden en regeringsleiders het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie (VSCB). Dat verdrag, dat op 1 januari 2013 in werking is getreden, heeft, onder meer, de Eurotop een officieel karakter gegeven.

De organisatie van de Eurotop en de rol van de voorzitter ervan worden geregeld in artikel 12.

De eerste Eurotop na de inwerkingtreding van het VSCB werd gehouden op 14 maart 2013.

Documenten aangenomen door de staatshoofden en regeringsleiders van de landen van de eurozone (2010‑2013)

Documenten die in de periode 2010-2013 door de leiders van de eurozone zijn aangenomen, zijn beschikbaar via de volgende link: