Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

Algemene Vergadering van de VN, New York, 18-22 september 2016

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, heeft tijdens de 71e Algemene Vergadering van de VN (AVVN) op 21 september het woord genomen namens de EU. Zijn toespraak tot de vergadering was toegespitst op:

  • de Europese aanpak van de vluchtelingencrisis en de noodzaak van wereldwijde solidariteit
  • het tot stand brengen van een mondiale strategie en een mondiaal netwerk tegen terrorisme
  • de actieve rol die de EU speelt om vrede te brengen in gebieden waar oorlog woedt of dreigt, waaronder Oekraïne, Syrië, Libië en Afghanistan
  • de vastbeslotenheid van de EU om de klimaatverandering te bestrijden

"Europa zal altijd opkomen voor een vrije en open wereld op basis van de rechtsstaat, waar landen samen handel kunnen voeren en samen kunnen groeien", verklaarde hij.

Voorzitter Tusk woonde op 20 september de door de Amerikaanse president Barack Obama georganiseerde top van leiders over de mondiale vluchtelingencrisis bij. Daar werd getracht tot nieuwe mondiale toezeggingen voor meer humanitaire financiering te komen, meer vluchtelingen legale toegangsmogelijkheden te bieden, en de zelfstandigheid en inclusie van vluchtelingen te vergroten.

Op 19 september woonde voorzitter Tusk de VN-bijeenkomst op hoog niveau over de aanpak van grote stromen van vluchtelingen en migranten bij. "Wereldwijde migratie is een thema dat onze aandacht ook in de toekomst zal opeisen", verklaarde hij. "En wij hebben de sleutels in handen om te bepalen of die toekomst ordelijk, stabiel en veilig zal zijn, dan wel ordeloos, instabiel en onveilig."

In de marge van de AVVN had hij daarnaast bilaterale ontmoetingen met een aantal andere leiders.

Informele bijeenkomst van de 27 staatshoofden en regeringsleiders, Bratislava, 16 september 2016

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten kwamen in Bratislava bijeen om de aanzet te geven tot een politieke denkoefening over de verdere ontwikkeling van een EU met 27 lidstaten.

De leiders werden het eens over de verklaring van Bratislava, met het stappenplan van Bratislava, waarin de doelstellingen voor de komende maanden worden geschetst.

Deze doelstellingen zijn onder meer:

  • de volledige controle over de buitengrenzen herstellen
  • de interne veiligheid waarborgen en terrorisme bestrijden
  • de EU-samenwerking inzake externe veiligheid en defensie versterken
  • de eengemaakte markt stimuleren en jonge Europeanen betere kansen bieden

"Bij die doelstellingen hoort een aantal zeer concrete maatregelen", aldus voorzitter Donald Tusk tijdens de persconferentie na de top. "Zo heeft een aantal leiders beslist onmiddellijk extra personele en materiële middelen in te zetten om de Bulgaarse grens met Turkije te helpen bewaken", voegde hij eraan toe.

Het stappenplan van Bratislava zal het optreden van de EU in de komende maanden sturen. De 27 leiders willen in januari 2017 opnieuw bijeenkomen, in Malta. In maart 2017 zouden ze de denkoefening dan afronden tijdens de bijeenkomst in Rome.

"Ik hoop dat de top van Bratislava tot een hernieuwd vertrouwen in de Europese Unie zal leiden", zei voorzitter Tusk. "Dat kan alleen als de mensen weten dat wij onze beloften nakomen door loyale samenwerking tussen lidstaten en instellingen", voegde hij nog toe.

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond
Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond