De medewerkers van het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) assisteren twee EU-instellingen:

 • de Europese Raad
 • de Raad van de Europese Unie, met inbegrip van de voorzitterschappen, het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) en de overige comités en werkgroepen van de Raad

Het SGR helpt de Raad zijn werkzaamheden op samenhangende wijze te organiseren en zijn werkprogramma van 18 maanden uit te voeren. Het assisteert de Europese Raad en diens voorzitter en ondersteunt het Raadsvoorzitterschap bij zijn onderhandelingen binnen de Raad en met de andere instellingen van de EU.

Hoofdtaken

De belangrijkste taken van het secretariaat-generaal van het SGR zijn:

 • de Raad en de Europese Raad assisteren en adviseren en helpen hun werkzaamheden te coördineren, onder meer bij de uitvoering van het 18-maandenprogramma van de Raad
 • het voorzitterschap van de Raad ondersteunen bij de onderhandelingen in de Raad en met andere EU-instellingen
 • logistieke steun verstrekken en de praktische organisatie van vergaderingen regelen (zoals vergaderzalen, productie en vertaling van documenten)
 • ontwerpversies van agenda's, verslagen, nota's en notulen van zittingen en vergaderingen op alle niveaus opstellen

Indien nodig regelt het SRG ook de praktische organisatie van ontmoetingen op hoog niveau met staatshoofden en regeringsleiders of ambassadeurs van niet-EU-landen.

Daarnaast verstrekt de Juridische Dienst van het SGR adviezen aan de Raad en zijn comités, met het doel de rechtsgeldigheid en de redactionele kwaliteit van de wetteksten van de Raad te garanderen. De Juridische Dienst vertegenwoordigt de Raad ook in gerechtelijke procedures voor het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie.

Voorts heeft het SGR een aantal zeer specifieke verantwoordelijkheden.

Ondersteuning van sommige comités en werkgroepen van de Raad 

Voorbereidende instanties van de Raad

De Raad wordt bijgestaan door meer dan 150 werkgroepen en comités – de "voorbereidende instanties van de Raad"

Naast het organiseren van zittingen en vergaderingen en het opstellen van de bijbehorende documenten heeft het SGR ook de taak de volgende Raadscomités en -werkgroepen voor te zitten:

 • het Beveiligingscomité en zijn subgroepen (Informatieborging, GNSS-deskundigen, Beveiligingshomologatieorgaan)
 • de Groep voorlichting
 • de Groep e-recht
 • het Coördinatiecomité voor communicatie- en informatiesystemen
 • de Groep codificatie
 • de Groep juristen-vertalers

De Raad verzorgt tevens het secretariaat voor het Comité Europese Onderzoeksruimte en innovatie (CEOR), alsook voor de twee werkgroepen en het bestuur van dit Comité.

Het CEOR is een van de voorbereidende instanties van de Raad die de implementatie van het EU-initiatief de"Innovatie-Unie" moeten ondersteunen, de vorderingen daarvan moeten monitoren en verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van de Europese Onderzoeksruimte.

Het CEOR krijgt ondersteuning van twee ad-hocgroepen, namelijk de Groep op hoog niveau voor gezamenlijke programmering (GPC) en het Strategisch forum voor internationale wetenschappelijke en technologische samenwerking (SFIC).

Het SGR is verantwoordelijk voor de logistieke/administratieve organisatie van de vergaderingen van het CEOR, en stelt beknopte conclusies van de vergaderingen op.

Prado (openbaar register van authentieke identiteits- en reisdocumenten online)

Het SGR is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en hosting van Prado, de meertalige website met informatie over de beveiligingskenmerken van identiteits- en reisdocumenten van de EU, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Prado is bedoeld om accurate informatie te verstrekken aan specifieke sectoren, zoals:

 • werkgevers
 • postdiensten
 • banken, kredietautoriteiten
 • beveiligings- en bewakingsbedrijven
 • autoverhuurbedrijven

Archief

Het SGR is verantwoordelijk voor het beheer van het archief van de Raad. De meeste dossiers houden verband met zittingen van de Raad in de verschillende formaties, vergaderingen van het Coreper, vergaderingen van andere comités en werkgroepen, of met de voorbereiding van EU-wetgeving.

De Raad beschikt over een dienst Centraal Archief; de documenten die de Raad bij de uitvoering van zijn taken produceert of ontvangt, worden door deze dienst verzameld, verwerkt en ter beschikking gesteld.