Transparantie en toegang tot documenten

Secretariaat-generaal

Volgens de transparantieregels in het Verdrag van Lissabon werken de EU-instellingen zo open mogelijk, en zo dicht mogelijk bij de burgers. De wetgevende besluitvorming van de ministers in de Raad verloopt in het openbaar en burgers hebben het recht om inzage in de documenten van de Raad te verzoeken.

Transparantie van de wetgeving

De ministers van de EU vergaderen in het openbaar wanneer zij ontwerpwetgeving bespreken of erover stemmen.

De Raad komt ook in openbare zitting bijeen wanneer de ministers belangrijke zaken behandelen die van invloed zijn op de EU of haar burgers, en wanneer zij het werkprogramma van de Raad, de prioriteiten van het Raadsvoorzitterschap of de werkprogramma's en de beleidsstrategie van de Commissie bespreken.

U kunt de openbare zittingen van de Raad live via onze webcast volgen in alle talen van de EU. U kunt er ook zoeken in opgenomen zittingen.

Agenda's en kalender van de Raadszittingen

De Raad komt bijeen in Brussel en in Luxemburg (in april, juni en oktober). De agenda's van de zittingen van de Raad en van de vergaderingen van de meeste voorbereidende instanties zijn openbaar.

Notulen en stemmingsuitslagen

Wanneer een Raadszitting openbaar is, geldt dat ook voor de notulen van die zitting. Daarin vindt u de uitkomst van de stemmingen over ontwerpwetgeving, evenals stemverklaringen en verklaringen van de lidstaten. In de notulen vindt u ook informatie over documenten die worden behandeld, en over de belangrijkste conclusies van de Raad.

De uitslag van een stemming is ook openbaar, en u kunt zien hoe individuele EU-lidstaten hebben gestemd.

Deze informatie wordt ook openbaar gemaakt in het maandelijks overzicht van besluiten van de Raad.

Toegang tot documenten

Verordening nr. 1049/2001 regelt de toegang tot documenten. Specifieke uitvoeringsvoorschriften voor de Raad vindt u in bijlage II bij het reglement van orde van de Raad. Deze voorschriften gelden ook voor documenten van de Europese Raad.

Bovendien publiceert de Raad een jaarverslag over de toepassing van Verordening nr. 1049/2001.

Openbaar register van Raadsdocumenten

U krijgt toegang tot documenten van de Raad via het openbaar register, dat de inhoud of de referenties van alle officiële documenten van de Raad sinds 1999 bevat.

Open data

De Raad van de EU neemt sinds 2015 deel aan het EU-opendataportaal met 3 datasets:

  • stemmingen in de Raad over wetgevingsbesluiten
  • metadata van het openbaar register van de Raad
  • metadata van de databank over verzoeken om toegang van het publiek tot documenten

Het EU-opendataportaal bestaat sinds december 2012. Het is een centraal toegangspunt tot een steeds grotere verzameling gegevens van de instellingen en andere organen van de EU. U kunt de gegevens vrij gebruiken en hergebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Het EU-opendataportaal is bedoeld om innovatief gebruik van de gegevens te stimuleren en het economische potentieel ervan te benutten. Ook moet het portaal helpen te zorgen voor meer transparantie en verantwoording bij de instellingen en andere organen van de EU.

Archief

In het archief van de Raad worden alle documenten verzameld en geklasseerd die de Raad van de Europese Unie bij de uitoefening van zijn taken produceert of ontvangt. Archieven die betrekking hebben op dossiers die meer dan 30 jaar geleden zijn afgesloten, zijn toegankelijk voor het publiek.

De originele documenten worden naar het historisch archief van de EU gezonden, dat is ondergebracht in het Europees Universitair Instituut in Florence. In het archief van de Raad in Brussel kunt u microfiches en/of elektronische kopieën van documenten raadplegen.

Algemene inlichtingen

Algemene vragen over de organisatie, werkzaamheden en activiteiten van de Europese Raad en de Raad kunnen worden gericht aan de voorlichtingsdienst. Deze dienst verstrekt evenwel geen juridisch advies of commentaar over specifieke aangelegenheden.

U kunt uw vraag stellen in een van de 24 officiële talen van de EU.