Open data

Secretariaat-generaal

De Raad van de EU neemt met drie datasets deel aan het EU-opendataportaal:

 • metadata van het openbaar register van de Raad
 • metadata van de databank over verzoeken om toegang van het publiek tot documenten
 • stemmingen in de Raad over wetgevingsbesluiten

Het EU-opendataportaal bestaat sinds december 2012. Het is een centraal toegangspunt tot een steeds grotere verzameling gegevens van de instellingen en andere organen van de EU. U kunt de gegevens vrij gebruiken en hergebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Het EU-opendataportaal is bedoeld om innovatief gebruik van de gegevens te stimuleren en het economische potentieel ervan te benutten. Ook moet het portaal helpen te zorgen voor meer transparantie en verantwoording bij de instellingen en andere organen van de EU.

De datasets

Dataset: metadata van het openbaar register van de Raad

Licentie: Juridische mededeling van het secretariaat-generaal van de Raad (SGR)

Het openbaar register van Raadsdocumenten is opgezet in 1999. Het register bevat verwijzingen naar documenten die de Raad sedertdien heeft uitgebracht (er gelden uitzonderingen met betrekking tot gerubriceerde documenten). De openbare documenten zijn ook beschikbaar voor downloaden via het register.

Er worden jaarlijks gemiddeld zo’n 25 000 documenten aan het register toegevoegd (oorspronkelijke taal). De informatie met betrekking tot documenten van de Raad is openbaar, zelfs indien de inhoud van een document niet beschikbaar is voor het publiek.

Deze dataset bevat de volgende metagegevens over documenten van de Raad:

 • publicatiestatus
 • documentcategorie
 • documentnummer
 • toevoeging
 • titel
 • interinstitutionele code
 • onderwerp
 • bron (auteur)
 • adressaat of adressaten
 • uitgiftedatum
 • vergadering waarop het document betrekking heeft
 • de talen van het document

de informatie in deze dataset kan nog veranderen. De dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

Dataset: metadata van de databank over verzoeken om toegang van het publiek tot Raadsdocumenten

Licentie: Juridische mededeling van het secretariaat-generaal van de Raad (SGR)

Elk jaar publiceert de Raad een verslag over de uitvoering van Verordening 1049/2001 inzake de toegang tot documenten. Het jaarlijkse verslag bevat statistische informatie over de door de Raad ontvangen verzoeken om toegang van het publiek. Met uitzondering van persoonsgegevens is de informatie over dergelijke verzoeken openbaar.

Deze dataset bevat de volgende informatie over de door de Raad ontvangen verzoeken om toegang van het publiek tot documenten:

1. Algemene informatie over de aanvrager (anoniem)

 • beroep van de aanvrager
 • geografische herkomst

2. Algemene informatie over het verzoek

 • nummer van het verzoek
 • soort verzoek (eerste verzoek, confirmatief verzoek)
 • datum van het verzoek
 • antwoordtermijn
 • verlengde antwoordtermijn
 • datum van het antwoord
 • geleverde inspanning
 • gegeven gevolg
 • beleidsterrein(en)

3. informatie over de gevraagde documenten

 • publicatiestatus (openbaar of niet)
 • soort antwoord
 • documentcategorie
 • documentnummer

de informatie in deze dataset kan nog veranderen. De dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

Dataset: Stemmingen in de Raad over wetgevingsbesluiten

Licentie: Juridische mededeling van het secretariaat-generaal van de Raad (SGR)

De uitslagen van stemmingen van de Raad voor de aanneming van wetgevingsbesluiten volgens de gewone of een bijzondere wetgevingsprocedure zijn openbaar. Per jaar neemt de Raad gemiddeld 120 wetgevingsbesluiten aan.

Deze databank bevat niet alleen het stemresultaat in de Raad bij aanneming van een wetgevingsbesluit, maar ook informatie over dat besluit, zoals:

 • wijze van aanneming (in een Raadszitting of via de schriftelijke procedure)
 • Raadszitting
 • Raadsformatie
 • datum van aanneming
 • beleidsgebied
 • soort besluit (verordening, richtlijn, besluit of standpunt)
 • nummer van het besluit (zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU)
 • onderwerp (titel)
 • nummer van het document (dat ter aanneming bij de Raad werd ingediend)
 • interinstitutionele code
 • wetgevingsprocedure (gewone of bijzondere wetgevingsprocedure)
 • actie van de Raad (volgens de stappen van de wetgevingsprocedure)
 • stemregel (gekwalificeerde meerderheid of eenparigheid)

de informatie in deze dataset kan nog veranderen. De dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Deze datasets dienen uitsluitend ter informatie. Uitsluitend de notulen van de Raad over de aanneming van wetgevingsbesluiten en het jaarlijks verslag van de Raad over de uitvoering van Verordening 1049/2001 zijn authentiek. Deze documenten zijn beschikbaar via het openbaar register van de Raad.

De informatie in deze datasets kan nog veranderen.

Het secretariaat-generaal van de Raad streeft ernaar deze informatie accuraat te houden. Eventuele onjuistheden die onder onze aandacht worden gebracht, zullen wij trachten te corrigeren.