Stages - veelgestelde vragen

Secretariaat-generaal

Stages

Kan ik tijdens de zomer een stage doen?
Neen. In juli en augustus worden geen stages aangeboden.

Komen spontane sollicitaties in aanmerking?
Neen. Alle sollicitaties voor stageplaatsen moeten verlopen volgens de procedure die op de website is beschreven.

Wie kan solliciteren?

Ik heb mijn bachelordiploma nog niet ontvangen. Kan ik solliciteren voor een bezoldigde stage?
Ja, als de datum op het getuigschrift betreffende uw bachelordiploma vóór de datum van ondertekening van de stageovereenkomst valt.

Kan ik zowel voor een betaalde als voor een verplichte stage solliciteren?
Ja. U kunt zowel voor een betaalde als voor een verplichte stage solliciteren indien u aan de criteria voor beide stages voldoet (bv. een masterstudent met een bachelordiploma die in het kader van zijn masterstudies een stage moet vervullen).

Kan ik in verschillende EU-instellingen tegelijk voor een stage solliciteren?
Ja, als u voldoet aan de criteria om in aanmerking te worden genomen.

Komen onderdanen van het Verenigd Koninkrijk gezien de uitslag van het referendum van 23 juni 2016 nog in aanmerking voor een bezoldigde stage in 2018?
Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk komen nog altijd in aanmerking voor een stage bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie en kunnen ervoor solliciteren. Overeenkomstig de door het Verenigd Koninkrijk geratificeerde Verdragen blijft het EU-recht ten volle van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk.

Selectieprocedure

Hoe worden stagiairs geselecteerd?
Stagiairs worden op basis van verdienste geselecteerd aan de hand van de informatie op het sollicitatieformulier.

De kandidaten kunnen per telefoon of online worden geïnterviewd. In dat geval zal het stagebureau vooraf contact met de kandidaten opnemen om een geschikt tijdstip af te spreken. Bij gelijke verdiensten van kandidaten tracht het stagebureau een gezond geografisch (d.w.z. zoveel mogelijk vertegenwoordigde nationaliteiten) en genderevenwicht (streefcijfer van 40% voor het ondervertegenwoordigde geslacht) onder de geselecteerde stagiairs te garanderen. De sollicitaties worden onderzocht en vergeleken met het profiel dat de verschillende diensten van het secretariaat-generaal van de Raad zoeken.

Na de selectie

Moet ik vertalingen van bewijsstukken voorleggen?
Neen. Bewijsstukken worden in alle officiële talen van de EU aanvaard. Het is nuttig tevens de Engelse of Franse versie van diploma's in te dienen, indien beschikbaar.

Moeten afschriften van bewijsstukken voor eensluidend worden verklaard?
Neen. De bewijsstukken moeten per e-mail worden toegezonden. Het is niet nodig voor eensluidend verklaarde afschriften in te dienen. Bij aankomst wordt de stagiairs verzocht de originele bewijsstukken voor te leggen.

Tijdens de stage

Heb ik recht op jaarlijkse vakantie?
Stagiairs hebben recht op 2 dagen vakantie per gewerkte maand, naast de wettelijke feestdagen en de dagen waarop de kantoren van de Raad gesloten zijn.

Ziektekostenverzekering is verplicht. Volstaat de Europese ziekteverzekeringskaart voor mijn land?
Ja. Wij aanvaarden een kopie van uw Europese ziekteverzekeringskaart als bewijs. Het is aan u te controleren welke kosten worden gedekt.

Bij het ontbreken van een andere dekking (bv. Europese ziekteverzekeringskaart) kunnen stagiairs voor een ziektekostenverzekering via de Raad kiezen. In dat geval betalen bezoldigde stagiairs ongeveer 13 € per maand, hetgeen overeenstemt met een derde van de premie, en betaalt de Raad de overige twee derden. Voor verplichte stagiairs draagt de Raad de volledige verzekeringspremie.

Zijn stagiairs verzekerd?
Alle stagiairs zijn verzekerd tegen ongevallen.

Financiële aspecten

Hoeveel bedraagt de bezoldiging?
Momenteel bedraagt de bezoldiging 1159,44 € netto per maand.

Vergoedt de Raad van de Europese Unie de reiskosten van mijn woonplaats naar Brussel?
Stagiairs krijgen een vervoerkostenvergoeding als bijdrage in hun reiskosten.

Stagiairs die zijn aangeworven uit een plaats die verder dan 50 km van Brussel ligt, hebben aan het begin en aan het einde van de stage recht op een bijdrage in de reiskosten. De vergoeding wordt berekend volgens een methode die gebaseerd is op de geografische afstand tussen Brussel en het in het sollicitatieformulier vermelde adres (0-500 km: 0,30 €/km, 501-1500 km: 0,20 €/km, meer dan 1500 km: 0,10 €/km vermenigvuldigd met 2, met een maximum van 800 €. Geen vergoeding voor afstanden van minder dan 50 km van Brussel). Om recht te hebben op de vergoeding dient u ten minste de helft van de stageperiode te hebben volbracht. Na de ondertekening van de stageovereenkomst door de Raad worden geen aanvragen voor adreswijzigingen meer aanvaard.