Aanbesteding bij het secretariaat-generaal

Secretariaat-generaal

Wie komt in aanmerking?

Inschrijving staat open voor:

 • in de EU geregistreerde economische actoren
 • alle EU-burgers
 • economische actoren uit een niet-EU-land dat een akkoord met de EU heeft over de openstelling van de markten voor overheidsopdrachten

Om in aanmerking te komen als inschrijver dienen economische actoren:

 • niet failliet te zijn
 • niet schuldig te zijn bevonden aan ernstige fouten bij de uitoefening van hun beroep
 • aan hun verplichtingen inzake de betaling van belastingen en socialezekerheidsbijdragen te hebben voldaan
 • niet te zijn veroordeeld wegens fraude, corruptie, witwassen, gebruikmaking van kinderarbeid, betrokkenheid bij een criminele organisatie of een andere illegale activiteit die de financiële belangen van de EU schaadt
 • informatie niet op frauduleuze of nalatige wijze verkeerd te hebben voorgesteld
 • niet te zijn uitgesloten van inschrijving

De Europese instellingen hanteren vaak de term "uitnodiging" (Engels: "call") in verband met aanbestedingsprocedures. Deze term heeft betrekking op:

 • uitnodigingen tot inschrijving (aankondigingen van overheidsopdrachten in het Publicatieblad)
 • oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling voor de gunning van opdrachten voor leveringen, diensten en werkzaamheden.

De geplande waarde van de opdracht bepaalt welke aanbestedingsprocedure er moet worden gevolgd en hoe die moet worden bekendgemaakt.

Opdrachten met een waarde van meer dan € 135.000

Aankondigingen van opdrachten met een waarde van meer dan € 135.000 worden bekendgemaakt in de S-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie en kunnen online worden geraadpleegd in de TED-databank van de EU.

De aanbestedingsdocumenten en andere informatie over lopende uitnodigingen vindt u in de rubriek eTendering op de TED-website.

Wij bevelen u aan om zich op deze website te registreren, zodat u toegang heeft tot alle functies ervan.

Opdrachten met een waarde tussen € 15.000 en € 135.000

Uitnodigingen tot inschrijving voor opdrachten met een waarde tussen € 15.000 en € 135.000 vindt u op deze website onder "lopende uitnodigingen".

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het contactpunt dat in de aankondiging van de uitnodiging vermeld staat.

Opdrachten met een waarde van minder dan € 15.000

Opdrachten met een waarde van minder dan € 15.000 kunnen aan de hand van een procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande oproep tot mededinging worden gegund. Dit soort opdrachten wordt niet gepubliceerd, maar als u zich profileert op de markt, kan u worden gevraagd om voor een dergelijke opdracht een offerte in te dienen.

Verplichte inschrijvingsformulieren voor aanbestedings­procedures van het secretariaat-generaal

Met het oog op inschrijving voor een aanbestedingsprocedure van het secretariaat-generaal dient u een formulier betreffende de rechtspersoonlijkheid en een formulier met financiële identificatiegegevens in te vullen, zodat wij over de gegevens van uw onderneming en uw bankgegevens beschikken: