Geschiedenis

Documentaire: "Van openhaardgesprekken tot topbesluitvorming"

De documentaire duikt in de geschiedenis van de Europese Raad van zijn oprichting tot nu. Er wordt ingezoomd op de mijlpalen die de voorbije decennia bepalend zijn geweest voor de manier waarop EU-leiders besluiten nemen.
Getuigen vertellen hoe de Europese Raad kon uitgroeien tot het centrale besluitvormingsorgaan dat hij vandaag is.

Lees meer over de gebeurtenissen en verdragen die de Europese Raad, de Raad van de EU, de Eurogroep en de Eurotop vorm hebben gegeven.

2008

12 oktober

Ontstaan van de Eurotop 

De Franse president Nicolas Sarkozy stelt een regelmatige bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone voor. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 12 oktober 2008. Vervolgens vinden er in Brussel toppen plaats in mei 2010, maart 2011, juli 2011 en oktober 2011.

De bijeenkomsten van de Eurotop dragen bij tot het coördineren van het economisch beleid in de eurozone en worden ook bijgewoond door de voorzitter van de Eurotop en de voorzitter van de Europese Commissie. 

2012

1-2 maart

Het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie

Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad van 1-2 maart 2012 ondertekenden 25 Europese staatshoofden en regeringsleiders het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie (VSCB).  

Het Verdrag treedt op 1 januari 2013 in werking en geeft de Eurotop een formeel tintje. De organisatie van de Eurotop en de rol van de voorzitter ervan worden geregeld in artikel 12.

2013

14 maart

Reglement van orde van de Eurotop

De eerste Eurotop na de inwerkingtreding van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur (VSCB) in de Economische en Monetaire Unie vindt plaats op 14 maart 2013. Tijdens die top worden de regels voor de organisatie van Eurotoppen vastgelegd.

2015

22 juni

Buitengewone Eurotop over Griekenland

De EU-leiders komen op 22 juni 2015 bijeen voor een gedachtewisseling over Griekenland. De voorzitter van de Eurotop, Donald Tusk, zegt dat de recentste hervormingsvoorstellen van de Griekse autoriteiten een stap in de goede richting zijn, maar dat de instellingen de voorstellen nog verder moeten bezien.

12 juli

De leiders van de eurozone bereiken een akkoord over Griekenland

Zij zijn bereid onderhandelingen te starten over een programma voor financiële bijstand aan Griekenland in het kader van het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM), maar het akkoord moet eerst door het Griekse parlement en door andere nationale parlementen worden goedgekeurd. Na afloop van de nationale procedures zal de Eurogroep de onderhandelingen voortzetten.