Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

De Europese Raad

De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU. Hij bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, plus zijn voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie.

De Raad van de EU

De Raad van de EU is de instelling waarin de regeringen van de lidstaten zijn vertegenwoordigd. In dit kader (informeel soms de "EU-Raad" genoemd) komen de nationale ministers van elk EU-land bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

De Raad speelt een essentiële rol in de besluitvorming van de EU. Hij onderhandelt over nieuwe EU-wetgeving, neemt deze aan en wijzigt deze indien nodig, en hij coördineert het beleid van de lidstaten. Doorgaans stelt de Raad samen met het Europees Parlement besluiten vast volgens de gewone wetgevingsprocedure, ook wel "medebeslissing" genoemd. 

In een aantal zeer specifieke domeinen neemt de Raad besluiten op grond van bijzondere wetgevingsprocedures, met name de instemmingsprocedure en de overlegprocedure. Daarin is de rol van het Parlement beperkt. 

In de kijker

De Raad publiceert zijn eerste open dataset

De Raad van de EU heeft zijn eerste gelinkte open dataset gepubliceerd. De dataset omvat alle stemmingen in de Raad over wetgevingsbesluiten vanaf 1 december 2009 (de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon) tot vandaag. De dataset wordt dagelijks geactualiseerd en is vrij beschikbaar om te worden gedownload en hergebruikt, mits de bron wordt vermeld.

De dataset bevat de stemresultaten van de Raad van de EU bij de aanneming van wetgevingsbesluiten. Daarnaast bevat ze ook informatie over het aangenomen besluit, zoals het soort besluit (verordening, richtlijn, besluit of standpunt), de actie van de Raad (volgens de stappen van de wetgevingsprocedure), de stemregel (gekwalificeerde meerderheid of eenparigheid van stemmen) en het beleidsdomein.  

Als U beslist de dataset te gebruiken, bijvoorbeeld in een infografiek of een applicatie, zouden we graag uw mening horen.

Kader voor een Europese energie-unie

De energie-unie is een van de vijf prioriteiten in de strategische agenda die de Europese Raad op 26-27 juni 2014 heeft goedgekeurd. De EU-leiders onderstreepten toen met name dat de energie-unie van belang is om te voorkomen dat de EU afhankelijk wordt van ingevoerde energie. Aan de Commissie werd gevraagd in het eerste kwartaal van 2015 met een integraal voorstel voor een energie-unie te komen.

Naar aanleiding daarvan is op 25 februari 2015 het "pakket energie-unie" bekend gemaakt. De opzet is te zorgen voor betaalbare, veilige en duurzame energie voor Europa en de Europese burgers. Er komen concrete maatregelen in vijf belangrijke sectoren, waaronder energiezekerheid, energie-efficiëntie en koolstofreductie. Het pakket bouwt voort op het klimaat- en energiekader 2030 en de Europese energiezekerheidsstrategie van 2014 en voegt verscheidene beleidsterreinen samen tot één samenhangende strategie

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU hebben de voorstellen voor de energie-unie uitvoerig besproken tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad op 19 en 20 maart 2015.

In de kijker

De Raad publiceert zijn eerste open dataset

De Raad van de EU heeft zijn eerste gelinkte open dataset gepubliceerd. De dataset omvat alle stemmingen in de Raad over wetgevingsbesluiten vanaf 1 december 2009 (de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon) tot vandaag. De dataset wordt dagelijks geactualiseerd en is vrij beschikbaar om te worden gedownload en hergebruikt, mits de bron wordt vermeld.

De dataset bevat de stemresultaten van de Raad van de EU bij de aanneming van wetgevingsbesluiten. Daarnaast bevat ze ook informatie over het aangenomen besluit, zoals het soort besluit (verordening, richtlijn, besluit of standpunt), de actie van de Raad (volgens de stappen van de wetgevingsprocedure), de stemregel (gekwalificeerde meerderheid of eenparigheid van stemmen) en het beleidsdomein.  

Als U beslist de dataset te gebruiken, bijvoorbeeld in een infografiek of een applicatie, zouden we graag uw mening horen.

Kader voor een Europese energie-unie

De energie-unie is een van de vijf prioriteiten in de strategische agenda die de Europese Raad op 26-27 juni 2014 heeft goedgekeurd. De EU-leiders onderstreepten toen met name dat de energie-unie van belang is om te voorkomen dat de EU afhankelijk wordt van ingevoerde energie. Aan de Commissie werd gevraagd in het eerste kwartaal van 2015 met een integraal voorstel voor een energie-unie te komen.

Naar aanleiding daarvan is op 25 februari 2015 het "pakket energie-unie" bekend gemaakt. De opzet is te zorgen voor betaalbare, veilige en duurzame energie voor Europa en de Europese burgers. Er komen concrete maatregelen in vijf belangrijke sectoren, waaronder energiezekerheid, energie-efficiëntie en koolstofreductie. Het pakket bouwt voort op het klimaat- en energiekader 2030 en de Europese energiezekerheidsstrategie van 2014 en voegt verscheidene beleidsterreinen samen tot één samenhangende strategie

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU hebben de voorstellen voor de energie-unie uitvoerig besproken tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad op 19 en 20 maart 2015.