Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

De Europese Raad

De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU. Hij bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, plus zijn voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie.

De Raad van de EU

De Raad van de EU is de instelling waarin de regeringen van de lidstaten zijn vertegenwoordigd. In dit kader (informeel soms de "EU-Raad" genoemd) komen de nationale ministers van elk EU-land bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

De Raad speelt een essentiële rol in de besluitvorming van de EU. Hij onderhandelt over nieuwe EU-wetgeving, neemt deze aan en wijzigt deze indien nodig, en hij coördineert het beleid van de lidstaten. Doorgaans stelt de Raad samen met het Europees Parlement besluiten vast volgens de gewone wetgevingsprocedure, ook wel "medebeslissing" genoemd. 

In een aantal zeer specifieke domeinen neemt de Raad besluiten op grond van bijzondere wetgevingsprocedures, met name de instemmingsprocedure en de overlegprocedure. Daarin is de rol van het Parlement beperkt. 

In de kijker

Bestrijding van terrorisme

Terrorisme vormt een ernstige en complexe bedreiging voor Europa die zowel op nationaal als op internationaal niveau moet worden aangepakt. De Europese Unie tracht de lidstaten te helpen bij de bestrijding ervan binnen en buiten haar grenzen.

Naar aanleiding van de recente aanslagen in Parijs zullen de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich op hun bijeenkomst van 12 februari buigen over bijkomende antiterreurmaatregelen. Het debat zal voortbouwen op de conclusies van de komende zitting van de Raad Buitenlandse Zaken en de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken.

Het Letse voorzitterschap van de Raad van de EU

Letland heeft op 1 januari 2015 het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen. Het land richt zich in de 6 maanden van zijn voorzitterschap op 3 prioriteiten:

  • een concurrerend Europa - werken aan het investeringsplan voor Europa, verdere versterking van de interne markt en vergroting van het concurrentievermogen van de industrie
  • een digitaal Europa - vorderingen maken met de ontwerpwetgeving inzake gegevensbescherming, het pakket voor de telecommunicatiemarkt en de strategie voor de digitale interne markt
  • een betrokken Europa - herziening van het Europees nabuurschapsbeleid en vorderingen maken met het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP)

Letland bekleedt het voorzitterschap van de Raad tot en met 30 juni 2015.

In de kijker

Bestrijding van terrorisme

Terrorisme vormt een ernstige en complexe bedreiging voor Europa die zowel op nationaal als op internationaal niveau moet worden aangepakt. De Europese Unie tracht de lidstaten te helpen bij de bestrijding ervan binnen en buiten haar grenzen.

Naar aanleiding van de recente aanslagen in Parijs zullen de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich op hun bijeenkomst van 12 februari buigen over bijkomende antiterreurmaatregelen. Het debat zal voortbouwen op de conclusies van de komende zitting van de Raad Buitenlandse Zaken en de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken.

Het Letse voorzitterschap van de Raad van de EU

Letland heeft op 1 januari 2015 het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen. Het land richt zich in de 6 maanden van zijn voorzitterschap op 3 prioriteiten:

  • een concurrerend Europa - werken aan het investeringsplan voor Europa, verdere versterking van de interne markt en vergroting van het concurrentievermogen van de industrie
  • een digitaal Europa - vorderingen maken met de ontwerpwetgeving inzake gegevensbescherming, het pakket voor de telecommunicatiemarkt en de strategie voor de digitale interne markt
  • een betrokken Europa - herziening van het Europees nabuurschapsbeleid en vorderingen maken met het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP)

Letland bekleedt het voorzitterschap van de Raad tot en met 30 juni 2015.