Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Voorzitter Tusk bezoekt Malta, Spanje en Tunesië om de stabiliteit in de regio en de aanpak van illegale migratie en terroristische dreigingen te bespreken

Op 30 en 31 maart 2015 brengt voorzitter Tusk een bezoek aan Malta, Spanje en Tunesië om te bespreken hoe de EU kan helpen:

  • de regio te stabiliseren
  • terroristische dreigingen het hoofd te bieden
  • illegale migratie te voorkomen en te bestrijden

De hoge vertegenwoordiger van de EU, Federica Mogherini, sluit zich in Tunesië bij hem aan.

Instabiliteit in het zuidelijk Middellandse Zeegebied vormt een ernstige bedreiging voor heel Europa. De Europese Raad heeft in juni 2014 effectieve EU-samenwerking inzake veiligheidskwesties, zoals terrorisme en de beheersing van migratiestromen, uitgeroepen tot een van zijn strategische prioriteiten. Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Parijs en Kopenhagen hebben de EU-leiders in februari 2015 een ambitieus werkplan opgesteld waarmee de bestrijding van terrorisme en extremistisch geweld kan worden geïntensiveerd.

In aansluiting op de conclusies van de Europese Raad in maart zal voorzitter Tusk ook de crisis in Libië, en de regionale en internationale dimensies daarvan aan de orde stellen.

Ga naar de webpagina van Donald Tusk voor het gedetailleerde programma van zijn bezoek aan de regio en voor zijn meest recente commentaren:

Voorzitter Tusk bezoekt Malta, Spanje en Tunesië om de stabiliteit in de regio en de aanpak van illegale migratie en terroristische dreigingen te bespreken

Op 30 en 31 maart 2015 brengt voorzitter Tusk een bezoek aan Malta, Spanje en Tunesië om te bespreken hoe de EU kan helpen:

  • de regio te stabiliseren
  • terroristische dreigingen het hoofd te bieden
  • illegale migratie te voorkomen en te bestrijden

De hoge vertegenwoordiger van de EU, Federica Mogherini, sluit zich in Tunesië bij hem aan.

Instabiliteit in het zuidelijk Middellandse Zeegebied vormt een ernstige bedreiging voor heel Europa. De Europese Raad heeft in juni 2014 effectieve EU-samenwerking inzake veiligheidskwesties, zoals terrorisme en de beheersing van migratiestromen, uitgeroepen tot een van zijn strategische prioriteiten. Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Parijs en Kopenhagen hebben de EU-leiders in februari 2015 een ambitieus werkplan opgesteld waarmee de bestrijding van terrorisme en extremistisch geweld kan worden geïntensiveerd.

In aansluiting op de conclusies van de Europese Raad in maart zal voorzitter Tusk ook de crisis in Libië, en de regionale en internationale dimensies daarvan aan de orde stellen.

Ga naar de webpagina van Donald Tusk voor het gedetailleerde programma van zijn bezoek aan de regio en voor zijn meest recente commentaren:

De Europese Raad

De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU. Hij bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, plus zijn voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie.

De Raad van de EU

De Raad van de EU is de instelling waarin de regeringen van de lidstaten zijn vertegenwoordigd. In dit kader (informeel soms de "EU-Raad" genoemd) komen de nationale ministers van elk EU-land bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

De Raad speelt een essentiële rol in de besluitvorming van de EU. Hij onderhandelt over nieuwe EU-wetgeving, neemt deze aan en wijzigt deze indien nodig, en hij coördineert het beleid van de lidstaten. Doorgaans stelt de Raad samen met het Europees Parlement besluiten vast volgens de gewone wetgevingsprocedure, ook wel "medebeslissing" genoemd. 

In een aantal zeer specifieke domeinen neemt de Raad besluiten op grond van bijzondere wetgevingsprocedures, met name de instemmingsprocedure en de overlegprocedure. Daarin is de rol van het Parlement beperkt. 

In de kijker

Kader voor een Europese energie-unie

De energie-unie is een van de vijf prioriteiten in de strategische agenda die de Europese Raad op 26-27 juni 2014 heeft goedgekeurd. De EU-leiders onderstreepten toen met name dat de energie-unie van belang is om te voorkomen dat de EU afhankelijk wordt van ingevoerde energie. Aan de Commissie werd gevraagd in het eerste kwartaal van 2015 met een integraal voorstel voor een energie-unie te komen.

Naar aanleiding daarvan is op 25 februari 2015 het "pakket energie-unie" bekend gemaakt. De opzet is te zorgen voor betaalbare, veilige en duurzame energie voor Europa en de Europese burgers. Er komen concrete maatregelen in vijf belangrijke sectoren, waaronder energiezekerheid, energie-efficiëntie en koolstofreductie. Het pakket bouwt voort op het klimaat- en energiekader 2030 en de Europese energiezekerheidsstrategie van 2014 en voegt verscheidene beleidsterreinen samen tot één samenhangende strategie

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU hebben de voorstellen voor de energie-unie uitvoerig besproken tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad op 19 en 20 maart 2015.

Europees Fonds voor strategische investeringen: Raad komt onderhandelingsstandpunt overeen

De Raad is het op 10 maart 2015 eens geworden over zijn onderhandelingsstandpunt betreffende een ontwerpverordening tot vaststelling van de regels voor de oprichting van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). Hierdoor kan de Raad onderhandelingen starten met het Europees Parlement over de definitieve tekst van de verordening. Verwacht wordt dat de 2 instellingen het in juni eens zullen worden, zodat het fonds medio 2015 van start kan gaan.  

Het fonds zal worden opgericht binnen de Europese Investeringsbank (EIB). Het dient projecten te ondersteunen op gebieden zoals vervoer, energie en digitale infrastructuur, onderwijs, volksgezondheid, en onderzoek en ontwikkeling, alsook risicokapitaal voor kleine en middelgrote ondernemingen.  

Het fonds is een van de hoekstenen van het zogeheten "investeringsplan voor Europa" dat investeringen dient te bevorderen, lacunes op de markt dient aan te pakken en economische groei op de lange termijn dient te stimuleren. 

In de kijker

Kader voor een Europese energie-unie

De energie-unie is een van de vijf prioriteiten in de strategische agenda die de Europese Raad op 26-27 juni 2014 heeft goedgekeurd. De EU-leiders onderstreepten toen met name dat de energie-unie van belang is om te voorkomen dat de EU afhankelijk wordt van ingevoerde energie. Aan de Commissie werd gevraagd in het eerste kwartaal van 2015 met een integraal voorstel voor een energie-unie te komen.

Naar aanleiding daarvan is op 25 februari 2015 het "pakket energie-unie" bekend gemaakt. De opzet is te zorgen voor betaalbare, veilige en duurzame energie voor Europa en de Europese burgers. Er komen concrete maatregelen in vijf belangrijke sectoren, waaronder energiezekerheid, energie-efficiëntie en koolstofreductie. Het pakket bouwt voort op het klimaat- en energiekader 2030 en de Europese energiezekerheidsstrategie van 2014 en voegt verscheidene beleidsterreinen samen tot één samenhangende strategie

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU hebben de voorstellen voor de energie-unie uitvoerig besproken tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad op 19 en 20 maart 2015.

Europees Fonds voor strategische investeringen: Raad komt onderhandelingsstandpunt overeen

De Raad is het op 10 maart 2015 eens geworden over zijn onderhandelingsstandpunt betreffende een ontwerpverordening tot vaststelling van de regels voor de oprichting van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). Hierdoor kan de Raad onderhandelingen starten met het Europees Parlement over de definitieve tekst van de verordening. Verwacht wordt dat de 2 instellingen het in juni eens zullen worden, zodat het fonds medio 2015 van start kan gaan.  

Het fonds zal worden opgericht binnen de Europese Investeringsbank (EIB). Het dient projecten te ondersteunen op gebieden zoals vervoer, energie en digitale infrastructuur, onderwijs, volksgezondheid, en onderzoek en ontwikkeling, alsook risicokapitaal voor kleine en middelgrote ondernemingen.  

Het fonds is een van de hoekstenen van het zogeheten "investeringsplan voor Europa" dat investeringen dient te bevorderen, lacunes op de markt dient aan te pakken en economische groei op de lange termijn dient te stimuleren.