Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend. 

Beleidsdomeinen

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn actief op zeer uiteenlopende gebieden, zoals:

In de kijker

Werken aan betere luchtkwaliteitsnormen in de hele EU

Het pakket schone lucht moet in de hele EU de luchtverontreiniging drastisch verminderen. De voorgestelde strategie formuleert doelstellingen voor het verminderen van de gezondheids- en milieueffecten van luchtverontreiniging die in 2030 moeten zijn verwezenlijkt, en bevat wetgevingsvoorstellen ter uitvoering van strengere normen voor emissies en luchtverontreiniging.

Een slechte luchtkwaliteit veroorzaakt veel gezondheidsproblemen, zoals astma en hart- en vaatziekten. Gezondheidsproblemen in verband met slechte luchtkwaliteit komen met name veelvuldig voor in bebouwde stedelijke gebieden, waar de luchtkwaliteit doorgaans lager is. Slechte luchtkwaliteit is ook in de hele EU de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden, en schaadt de volksgezondheid zelfs meer dan verkeersongevallen. De uitvoering van het pakket schone lucht zou de luchtkwaliteit voor alle EU-burgers verbeteren en de kosten van de publieke gezondheidszorg verlagen. 

De Raad heeft al een voorlopig akkoord met het Europees Parlement bereikt over een onderdeel van het pakket - maatregelen tot beperking van de luchtverontreiniging door middelgrote stookinstallaties. Aan de andere twee onderdelen - de richtlijn inzake nationale emissieplafonds (NEC) en het Protocol van Göteborg - wordt nog gewerkt.

Totstandbrenging van een vrije en veilige digitale eengemaakte markt voor Europa

Met de strategie voor de digitale eengemaakte markt wil de EU een vrije en veilige digitale eengemaakte markt tot stand brengen waarin mensen over de grenzen heen online kunnen winkelen, en bedrijven, ongeacht de lidstaat waar zij gevestigd zijn, aan onlineverkoop kunnen doen in de hele EU.   

De strategie, die een aantal wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen bevat, heeft drie doelstellingen:   

  • de toegang van consumenten en bedrijven tot onlineproducten en -diensten in heel Europa vergemakkelijken
  • de juiste voorwaarden scheppen om digitale netwerken en diensten tot ontplooiing te laten komen
  • de groei van de Europese digitale economie bevorderen

De strategie werd besproken op de bijeenkomst van de Europese Raad van 25-26 juni 2015, waar de EU-leiders ook conclusies aannamen waarin werd gewezen op het belang van de digitale eengemaakte markt. De strategie en de verschillende bijbehorende voorstellen werden ook in een aantal recente zittingen van de Raad besproken. 

In de kijker

Werken aan betere luchtkwaliteitsnormen in de hele EU

Het pakket schone lucht moet in de hele EU de luchtverontreiniging drastisch verminderen. De voorgestelde strategie formuleert doelstellingen voor het verminderen van de gezondheids- en milieueffecten van luchtverontreiniging die in 2030 moeten zijn verwezenlijkt, en bevat wetgevingsvoorstellen ter uitvoering van strengere normen voor emissies en luchtverontreiniging.

Een slechte luchtkwaliteit veroorzaakt veel gezondheidsproblemen, zoals astma en hart- en vaatziekten. Gezondheidsproblemen in verband met slechte luchtkwaliteit komen met name veelvuldig voor in bebouwde stedelijke gebieden, waar de luchtkwaliteit doorgaans lager is. Slechte luchtkwaliteit is ook in de hele EU de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden, en schaadt de volksgezondheid zelfs meer dan verkeersongevallen. De uitvoering van het pakket schone lucht zou de luchtkwaliteit voor alle EU-burgers verbeteren en de kosten van de publieke gezondheidszorg verlagen. 

De Raad heeft al een voorlopig akkoord met het Europees Parlement bereikt over een onderdeel van het pakket - maatregelen tot beperking van de luchtverontreiniging door middelgrote stookinstallaties. Aan de andere twee onderdelen - de richtlijn inzake nationale emissieplafonds (NEC) en het Protocol van Göteborg - wordt nog gewerkt.

Totstandbrenging van een vrije en veilige digitale eengemaakte markt voor Europa

Met de strategie voor de digitale eengemaakte markt wil de EU een vrije en veilige digitale eengemaakte markt tot stand brengen waarin mensen over de grenzen heen online kunnen winkelen, en bedrijven, ongeacht de lidstaat waar zij gevestigd zijn, aan onlineverkoop kunnen doen in de hele EU.   

De strategie, die een aantal wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen bevat, heeft drie doelstellingen:   

  • de toegang van consumenten en bedrijven tot onlineproducten en -diensten in heel Europa vergemakkelijken
  • de juiste voorwaarden scheppen om digitale netwerken en diensten tot ontplooiing te laten komen
  • de groei van de Europese digitale economie bevorderen

De strategie werd besproken op de bijeenkomst van de Europese Raad van 25-26 juni 2015, waar de EU-leiders ook conclusies aannamen waarin werd gewezen op het belang van de digitale eengemaakte markt. De strategie en de verschillende bijbehorende voorstellen werden ook in een aantal recente zittingen van de Raad besproken.