Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Voorzitter Tusk ontmoet president Barack Obama van de VS

Voorzitter Tusk bezoekt op 9 maart Amerikaans president Obama in het Witte Huis om te spreken over een alomvattende agenda voor de betrekkingen tussen de EU en de VS

Zij zullen het hebben over de huidige crisis in Oekraïne en de betrekkingen met Rusland.  

Ook zullen zij van gedachten wisselen over de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS, het zogeheten trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP). 

Daarnaast zullen Tusk en Obama praten over economische groei, de klimaatverandering, energiezekerheid en terrorismebestrijding.  

Voorzitter Tusk heeft het verdiepen van de betrekkingen met de VS tot een van zijn prioriteiten gemaakt.  

Voorzitter Tusk ontmoet president Barack Obama van de VS

Voorzitter Tusk bezoekt op 9 maart Amerikaans president Obama in het Witte Huis om te spreken over een alomvattende agenda voor de betrekkingen tussen de EU en de VS

Zij zullen het hebben over de huidige crisis in Oekraïne en de betrekkingen met Rusland.  

Ook zullen zij van gedachten wisselen over de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS, het zogeheten trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP). 

Daarnaast zullen Tusk en Obama praten over economische groei, de klimaatverandering, energiezekerheid en terrorismebestrijding.  

Voorzitter Tusk heeft het verdiepen van de betrekkingen met de VS tot een van zijn prioriteiten gemaakt.  

De Europese Raad

De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU. Hij bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, plus zijn voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie.

De Raad van de EU

De Raad van de EU is de instelling waarin de regeringen van de lidstaten zijn vertegenwoordigd. In dit kader (informeel soms de "EU-Raad" genoemd) komen de nationale ministers van elk EU-land bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

De Raad speelt een essentiële rol in de besluitvorming van de EU. Hij onderhandelt over nieuwe EU-wetgeving, neemt deze aan en wijzigt deze indien nodig, en hij coördineert het beleid van de lidstaten. Doorgaans stelt de Raad samen met het Europees Parlement besluiten vast volgens de gewone wetgevingsprocedure, ook wel "medebeslissing" genoemd. 

In een aantal zeer specifieke domeinen neemt de Raad besluiten op grond van bijzondere wetgevingsprocedures, met name de instemmingsprocedure en de overlegprocedure. Daarin is de rol van het Parlement beperkt. 

In de kijker

Naar een nieuwe internationale overeenkomst inzake klimaatverandering

Momenteel bespreekt de Raad de inbreng van de EU in de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst inzake klimaatverandering die alle landen omvat die het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) hebben ondertekend. Daaronder vallen ook de EU en haar 28 lidstaten.

De nieuwe overeenkomst heeft ten doel de mondiale emissies verder te verlagen en de emissies terug te brengen tot een niveau dat de opwarming van de aarde onder de 2 °C zal houden. De Europese Raad heeft in oktober 2014 zijn goedkeuring gehecht aan een EU-streefcijfer van ten minste 40% voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de Unie. Dit streefcijfer vormt de basis voor de bijdrage van de EU aan de onderhandelingen over de nieuwe overeenkomst.

De overeenkomst zal worden aangenomen tijdens de klimaatconferentie van Parijs die eind 2015 plaatsvindt, en zal vanaf 2020 worden uitgevoerd. Een volledige onderhandelingstekst zou vóór mei 2015 gereed moeten zijn.

In de kijker

Naar een nieuwe internationale overeenkomst inzake klimaatverandering

Momenteel bespreekt de Raad de inbreng van de EU in de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst inzake klimaatverandering die alle landen omvat die het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) hebben ondertekend. Daaronder vallen ook de EU en haar 28 lidstaten.

De nieuwe overeenkomst heeft ten doel de mondiale emissies verder te verlagen en de emissies terug te brengen tot een niveau dat de opwarming van de aarde onder de 2 °C zal houden. De Europese Raad heeft in oktober 2014 zijn goedkeuring gehecht aan een EU-streefcijfer van ten minste 40% voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de Unie. Dit streefcijfer vormt de basis voor de bijdrage van de EU aan de onderhandelingen over de nieuwe overeenkomst.

De overeenkomst zal worden aangenomen tijdens de klimaatconferentie van Parijs die eind 2015 plaatsvindt, en zal vanaf 2020 worden uitgevoerd. Een volledige onderhandelingstekst zou vóór mei 2015 gereed moeten zijn.