Raad Milieu, 13/10/2017

Raad van de EU

Voornaamste resultaten

Niet-ETS-sectoren: inspanningsverdeling en LULUCF

De Raad heeft zijn onderhandelingsstandpunten bepaald voor de verordening inzake de verdeling van de inspanningen en de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF). Deze wetgeving zal leiden tot een verlaging van de broeikasgasemissies in sectoren die niet onder het emissiehandelssysteem van de EU (EU ETS) vallen.

Zij zal de EU in staat stellen verdere vooruitgang te boeken met de verwezenlijking van haar algemene emissiereductiedoelstelling van minstens 40% in 2030 ten opzichte van 1990, en dus van de nakoming van haar toezeggingen uit hoofde van de Klimaatovereenkomst van Parijs. De niet-ETS-sectoren zullen specifiek aan deze doelstelling bijdragen door een emissiereductie van 30 % in 2030 ten opzichte van 2005.

"Deze twee verordeningen zullen de EU in staat stellen de uitstoot te verlagen in alle sectoren waarvoor de inspanningsverdeling geldt en ervoor te zorgen dat haar gronden en bossen beter worden beheerd. Daarmee bouwen wij aan een klimaatvriendelijke toekomst voor ons allemaal en zullen wij onze klimaatdoelstellingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs bereiken. Ik juich de inspanningen die de lidstaten vandaag leveren, toe. Wij zijn klaar om onderhandelingen met het Parlement aan te vatten."

Siim Kiisler, minister van Milieubeheer van de Republiek Estland

VN-klimaatconferentie CoP23

De Raad nam conclusies aan over de Overeenkomst van Parijs en ter voorbereiding van de 23e zitting van de Conferentie van de partijen (CoP23) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), die van 6 tot en met 17 november 2017 plaatsvindt in Bonn.

De EU is vastbesloten een voortrekkersrol te blijven spelen bij de wereldwijde inspanningen ter bestrijding van de klimaatverandering. De ministers van Milieu spraken hun volledige steun uit voor deze conclusies en benadrukten het belang van wezenlijke vooruitgang met de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs (werkprogramma van Parijs), de voorbereidingen voor de faciliterende dialoog 2018 en de uitvoering op nationaal niveau van de nationaal bepaalde bijdragen (NDC’s).

De ministers waren ook ingenomen met de op 10 oktober aangenomen conclusies van de Raad over klimaatfinanciering. De EU en haar lidstaten bevestigden andermaal dat zij zich volledig blijven inzetten voor de collectieve doelstelling van de ontwikkelde landen om uiterlijk in 2020 en tot 2025 gezamenlijk $ 100 miljard per jaar bijeen te brengen.

Milieuvergadering van de VN

De Raad nam conclusies aan over de prioriteiten van de EU voor de 3e zitting van de Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA-3), die van 4 tot en met 6 december 2017 in Nairobi plaatsvindt met als overkoepelend thema "verontreiniging".

Met deze conclusies geeft de EU een krachtig signaal van haar inzet voor de bescherming van ons milieu en de vermindering van de gevolgen van verontreiniging voor onze planeet.

De ministers zullen actief bijdragen aan een aantal resoluties en vrijwillige toezeggingen met het oog op verdere maatregelen ter bestrijding van verontreiniging in haar verschillende vormen.

Ter voorbereiding van de vergadering hielden de ministers tijdens een werklunch een vruchtbare gedachtewisseling met de uitvoerend directeur van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, Erik Solheim. Zij brachten een aantal gebieden voor concrete maatregelen tegen verontreiniging op nationaal en EU-niveau in kaart.

Informatie over de zitting

  • Zitting nr. 3565
  • Luxemburg
  • 13/10/2017

Vooraf (documenten)

Na afloop (documenten)

Persinformatie

Persverantwoordelijke

Persvoorlichter
+32 22815612
+32 470884374

Bent u geen journalist? Gelieve uw verzoek naar de dienst Voorlichting te sturen.

Onderwerpen: