Eurogroep, 22/04/2016

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 22/04/2016
  • 9:00
  • Amsterdam

Voornaamste resultaten

Informatie over de vergadering

Griekenland: stand van zaken

De instellingen en de Griekse minister van Financiën Efklidis Tsakalotos informeerden de Eurogroep over de stand van zaken van de lopende eerste evaluatie van het macro-economisch aanpassingsprogramma van Griekenland.

Om de evaluatie te voltooien, moeten de instellingen en de Griekse autoriteiten het eens worden over een uitgebreid pakket beleidshervormingen dat door Griekenland moet worden uitgevoerd.

Hoewel er de afgelopen weken aanzienlijke vooruitgang is geboekt, blijven er op een aantal beleidsterreinen – bijvoorbeeld de begrotingsstrategie en het privatiseringsfonds – nog steeds inspanningen nodig.

De eurogroep heeft er bij de Griekse autoriteiten op aangedrongen om met de instellingen snel overeenstemming te bereiken over het hervormingspakket, waarin ook onderwerpen als bijzondere maatregelen en oninbare leningen (non-performing loans - NPLs) moeten worden verwerkt.

De eurogroep heeft er goede hoop op dat hierover de komende dagen overeenstemming kan worden bereikt en is in dat geval bereid onmiddellijk een buitengewone vergadering te houden om de volgende stappen met betrekking tot het voltooien van de eerste evaluatie overeen te komen.

Thematisch debat over groei en banen: nationale insolventiekaders

De Eurogroep is verdergegaan met het debat over nationale insolventiekaders en de toepassing daarvan. Deze lopen in de lidstaten van de eurozone sterk uiteen. Het debat sloot aan op de aanbevelingen voor de eurozone voor 2015 en 2016, die de Raad heeft gedaan in het kader van het Europees Semester, de jaarlijkse beleidscoördinatiecyclus van de EU.

Goed functionerende insolventiekaders zijn essentieel bij de aanpak van de totale schuldenlast en het vermogen van banken om de economie van krediet te voorzien. Dit vraagstuk is met name van belang voor de eurozone, omdat de economieën van de eurozone vatbaar zijn voor overloopeffecten.

De ministers zijn een reeks gemeenschappelijke beginselen overeengekomen die als leidraad kunnen dienen voor het verbeteren van de nationale kaders. De beginselen richten zich in de eerste plaats op de snelheid, voorspelbaarheid en kosteneffectiviteit van de kaders.

Presentatie door de voorzitter van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM)

Danièle Nouy, voorzitter van de raad van toezicht van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM), presenteerde het jaarverslag van het GTM.

Zij informeerde de Eurogroep tevens over het lopende werk wat betreft het harmoniseren van de mogelijkheden inzake toezicht en nationale beleidsruimte in het bankwezen in de eurozone, wat voor een gelijker speelveld moet zorgen.

Update over begrotingstoezicht

De Europese Commissie heeft de belangrijkste resultaten gepresenteerd van de in april 2016 in het kader van de buitensporigtekortprocedure door Eurostat uitgevaardigde kennisgevingen.

In 2015 bedroegen het overheidstekort en de overheidsschuld in de eurozone gemiddeld respectievelijk 2,1% en 90,7% van het bbp.

Op basis van de voorjaarsprognose 2016 van de Europese Commissie en de stabiliteits- en nationale hervormingsprogramma's van de lidstaten in het kader van het Europees Semester 2016 zullen de ministers van financiën de begrotingstoezichtproblematiek verder bespreken, evenals mogelijke stappen in het kader van de buitensporigtekortprocedure.

Laatst bijgewerkt op 06/06/2016