Eurogroep, 11/07/2016

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 11/07/2016
  • 15:00
  • Brussel

Voornaamste resultaten

Informatie over de vergadering

Economische en financiële situatie in de eurozone

De Eurogroep heeft de economische en financiële situatie in de eurozone besproken. De ministers werden door de Commissie en de ECB ingelicht over de ontwikkelingen op de financiële markten na het resultaat van het referendum van 23 juni in het VK.

Er zijn aanwijzingen dat, na initiële correcties, de markten zich stabiliseren. De overheersende onzekerheid, met name onder investeerders, zou echter kunnen wegen op de groei­vooruitzichten voor de middellange termijn, ook in de eurozone.

"Er is een grote mate van onzekerheid, maar dat verandert niets aan onze vastberadenheid om verder te werken aan een gezond groeivriendelijk begrotingsbeleid, structurele hervormingen en de sanering van de banksector. Onze agenda en onze gehechtheid aan die agenda blijven ongewijzigd", aldus Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de Eurogroep, na afloop van de vergadering.

Postprogrammatoezicht in Ierland en Portugal

De Eurogroep werd geïnformeerd over de voornaamste resultaten van de vijfde evaluatie van het postprogrammatoezicht in Ierland en de vierde evaluatie van het postprogrammatoezicht in Portugal, die beide plaatsvonden in juni 2016.

De twee toezichtmissies in het kader van het postprogrammatoezicht kwamen tot de conclusie dat zowel Ierland als Portugal in staat zijn tot terugbetaling van de leningen die zij in het kader van hun respectieve programma hebben gekregen.

Stabiliteits- en groeipact — toepassing in de eurozonelanden

De Eurogroep wisselde van gedachten over de begrotingssituatie in Spanje en Portugal. Op 7 juli nam de Europese Commissie aanbevelingen aan voor besluiten van de Raad waarbij wordt vastgesteld dat geen van beide landen doeltreffende maatregelen heeft genomen om zijn buitensporig tekort te corrigeren binnen de in de aanbeveling van de Raad van 21 juni 2013 gestelde termijn.

De besluiten die voortvloeien uit deze aanbevelingen van de Commissie, worden door de Raad van de EU genomen.

Begrotingskoers in de eurozone

De Eurogroep besprak de begrotingskoers van de eurozone aan de hand van de nationale stabiliteitsprogramma’s die de eurozonelanden in april in het kader van het Europees semester hebben ingediend.

De Eurogroep was het erover eens dat de gezamenlijke begrotingskoers in de eurozone naar verwachting van licht expansief in 2016 zal evolueren naar nagenoeg neutraal in 2017.

De lidstaten zullen met deze bespreking rekening houden wanneer zij later dit jaar hun begrotingsplannen voor 2017 opstellen.

Thematische besprekingen over groei en banen: investeringen in de eurozone

De Eurogroep zette zijn reeks thematische debatten over groei en banen voort en concentreerde zich ditmaal op investeringen. De ministers wisselden van gedachten over de aanpak van obstakels van structurele en regelgevende aard die investeringen belemmeren, met bijzondere aandacht voor een doeltreffender openbaar bestuur, een beter bedrijfsklimaat en specifieke knelpunten waarmee verschillende sectoren te maken hebben.

Die bespreking vormt een aanvulling op algemenere EU-brede initiatieven om investeringen te stimuleren.

Het aanwakkeren van investeringen is zeer belangrijk om de groeivooruitzichten voor de korte en de lange termijn van de economie van de eurozone te verbeteren.

De Eurogroep zal de bespreking later dit jaar voortzetten.

Laatst bijgewerkt op 13/07/2016