Eurogroep, 07/11/2016

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 07/11/2016
  • 15:00
  • Brussel

Voornaamste resultaten

Informatie over de vergadering

Bankenunie - aspecten in verband met de eurozone

Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en gemeenschappelijke afwikkelingsraad

De Eurogroep heeft geluisterd naar presentaties van Danièle Nouy, voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank, en Elke König, voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR).

Zij brieften de Eurogroep over recente ontwikkelingen in de financiële sector, over de belangrijkste activiteiten van hun instellingen in de afgelopen maanden en de belangrijkste uitdagingen en prioriteiten voor de toekomst.

Danièle Nouy lichtte de Eurogroep in over de lopende werkzaamheden omtrent de in juli 2016 uitgevoerde stresstests, de uitdagingen in verband met de aanpak van noodlijdende kredieten en het streven om de mogelijkheden inzake toezicht en de nationale beleidsruimte in het bankwezen in de eurozone te beperken, wat voor een gelijker speelveld moet zorgen.

Elke König presenteerde een voortgangsverslag over de activiteiten van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad, het innen van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en de leningsovereenkomsten met afzonderlijke lidstaten.

De Eurogroep prees het goede werk dat tot dusver door beide instellingen is verricht, en ziet uit naar de volgende gedachtewisseling die naar verwachting volgend jaar in het voorjaar zal plaatsvinden.

Thematische discussie over groei en banen: nationale insolventiekaders

De Eurogroep ging na hoe de effectiviteit en de efficiëntie van de nationale insolventiekaders kan worden verbeterd. Hiermee werd aangesloten op de vergadering van de Eurogroep van april 2016, waar een lijst van toe te passen beginselen werd overeengekomen. Deze beginselen richten zich in de eerste plaats op de snelheid, voorspelbaarheid en kosteneffectiviteit van de insolventiekaders.

Goed functionerende insolventiekaders zijn essentieel bij de aanpak van de totale schuldenlast en het vermogen van banken om de economie van krediet te voorzien. Dit vraagstuk is met name van belang voor de eurozone, omdat de economieën van de eurozone vatbaar zijn voor overloopeffecten.

De Eurogroep zal begin volgend jaar op dit punt terugkomen.

Griekenland: 2e evaluatie van het programma en verslag over de technische bijstand van de EU

De ministers werden ingelicht over de aan de gang zijnde 2e evaluatie van de uitvoering van het Griekse economische aanpassingsprogramma, die aansluit op een evaluatiemissie van de instellingen aan Athene eind oktober.

De Eurogroep verzocht de Griekse autoriteiten en het personeel van de missie hun constructieve samenwerking voort te zetten en spoedig de laatste hand te leggen aan de evaluatie.

De 2e evaluatie heeft betrekking op een begroting voor 2017, de begrotingsstrategie voor de middellange termijn en arbeidsmarkthervormingen.

De Eurogroep liet zich informeren over de technische bijstand die tot dusver aan de Griekse autoriteiten is verleend door de onder de Europese Commissie ressorterende Ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen (SRSS). Die dienst werd opgezet in juli 2015 om lidstaten bij te staan bij het doorvoeren van groeibevorderende bestuurlijke en structurele hervormingen. De Eurogroep verwacht van de dienst dat hij Griekenland helpt bij de uitvoering van hervormingen.

Post-programmatoezicht: Cyprus en Spanje

De ministers namen nota van de bevindingen van de 1e postprogrammatoezichtsmissie naar Cyprus van eind september 2016, en van de bevindingen van de 6e postprogrammatoezichtsmissie naar Spanje van medio oktober 2016.

Ontwerpbegrotingsplannen van de lidstaten van de eurozone voor 2017

De Europese Commissie briefte de Eurogroep over de lopende evaluatie van de ontwerpbegrotingsplannen voor 2017, onder meer over haar briefwisseling met een aantal lidstaten.

De ministers zullen tijdens hun vergadering op 5 december deze plannen bespreken op basis van de adviezen van de Europese Commissie.

Laatst bijgewerkt op 08/11/2016