Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Voornaamste resultaten

Begrotingsplannen en -vooruitzichten

Tijdens de ochtendsessie heeft de Eurogroep zich gebogen over de ontwerpbegrotingsplannen van de lidstaten van de eurozone voor 2017. De bespreking was gebaseerd op de adviezen ter zake van de Europese Commissie van 16 november. Volgens de bevindingen van de Commissie hebben 8 landen - België, Cyprus, Finland, Italië, Litouwen, Portugal, Slovenië en Spanje - begrotingsplannen die dreigen niet te voldoen aan de begrotingsregels van het stabiliteits- en groeipact (SGP).

De Eurogroep was het grotendeels eens met de adviezen van de Europese Commissie. Zij verzocht Italië de nodige stappen te ondernemen en was ingenomen met de toezegging van andere betrokken landen om de regels na te leven. De Eurogroep zag tevens uit naar de indiening van de bijgewerkte ontwerpbegrotingsplannen van Litouwen en Spanje.

De ministers hebben zich ook beraden over de budgettaire situatie en vooruitzichten van de hele eurozone. Ze onderstreepten het belang van een juist evenwicht tussen budgettaire houdbaarheid en het ondersteunen van investeringen ter versterking van het broze herstel.

De Eurogroep nam nota van de mededeling van de Commissie en de analyse van het begrotingsbeleid, waarin wordt gepleit voor een positieve begrotingskoers in de eurozone. Er werd aan herinnerd dat de ministers in juli op basis van de analyse van de Commissie hebben geconcludeerd dat met de nagenoeg neutrale gezamenlijke begrotingskoers in 2017 een passend evenwicht is gevonden. De Eurogroep benadrukte dat er tussen de lidstaten aanzienlijke verschillen bestaan in de budgettaire ruimte en de begrotingsconsolidatiebehoeften. Voorts beklemtoonden de ministers het belang van een groeivriendelijke samenstelling van begrotingsmaatregelen.

Met het oog op een betere coördinatie van het nationale begrotingsbeleid dienen de lidstaten van de eurozone hun ontwerpbegrotingsplannen elk jaar tussen 1 en 15 oktober ter evaluatie aan de Europese Commissie voor te leggen. Het ontwerpbegrotingsplan van Griekenland is tijdens deze oefening buiten beschouwing gelaten: dat komt al aan bod in het kader van het macro-economische aanpassingsprogramma voor dat land.

Griekenland

In aansluiting op de medio november door de instellingen uitgevoerde evaluatiemissie werd de Eurogroep geïnformeerd over de stand van zaken van de tweede evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma. De Eurogroep toonde zich ingenomen met de tot dusver geboekte vooruitgang en verzocht de Griekse overheden en de instellingen de onderhandelingen spoedig te hervatten met het oog op een akkoord over een pakket beleidshervormingen dat door alle belanghebbenden wordt gedragen.

Er werd een verklaring afgelegd waarin goedkeuring wordt gehecht aan een pakket schuldmaatregelen op korte termijn, en een toekomstige koers wordt uitgezet.

Werkprogramma van de Eurogroep

De Eurogroep heeft haar werkprogramma voor de eerste helft van 2017 goedgekeurd.